ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

  • Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. Δικαιολογητικά για την ίδρυση φροντιστηρίου

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.

  • Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις εφόσον οριστεί Διευθυντής Σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.

3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:

(α)    Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία

(β)    Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση

(γ)    Δεν έχω άλλο φροντιστήριο (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης) ή δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών).

(δ)    Δεν έχω σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντή ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου, δεν υπηρετεί στην περιοχή του ____ Γραφείου της ____ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης _____ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ’ αίματος ή αγχιστείας  πρώτου βαθμού.

(ε)    Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

(στ)    Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα).

[Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια

6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

[Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης.

9. Διπλότυπο είσπραξης  ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 € από Δημόσιο Ταμείο.

  • Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. Υποβολή δικαιολογητικών για ίδρυση φροντιστηρίου

1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

 

Γ. Παροχή διευκρινήσεων για ίδρυση φροντιστηρίου

1. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108- 0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088

Καθημερινά 12.00 – 14.30

2. Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι  τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508

Καθημερινά 9.00 – 14.00


Κατεβάστε τα δικαιολογητικά για να ιδρύσετε:

Φροντιστήριο ξένων γλωσσών, Φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστήριο ανώτατης εκπαίδευσης.

icon Ιδρυση Φροντιστηρίου

icon Υπευθυνη Δηλωση


 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info