Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες παραμονής

Ο Ν. 2910/01 με τη συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεών του με το Ν. 3013/02, τον 3074/02, 3146/03 και 3202/03 αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας.

Ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει και συντονίζει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα, απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους κάποιος αλλοδαπός μπορεί να εισέλθει και να παραμείνει νόμιμα στη χώρα, καθώς και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό μπορεί να γίνει.

Θεσπίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

Καθορίζει τις προϋποθέσεις για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Σε κάθε περιφερειακή Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία λέει τη γνώμη της στο Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας, για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας παραμονής του αλλοδαπού. Η γνώμη της δεν δεσμεύει το Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος μπορεί να εκδώσει και διαφορετική απόφαση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 19 του Ν. 2910/01
(Άρθρο 19 παρ. 2 & 3 του Ν. 3013/02, Άρθρο 32 παρ.10 του Ν. 3202/03)

1. Επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη και για συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, αν του χορηγηθεί άδεια εργασίας από το Νομάρχη.
2 α. Στην έδρα κάθε περιφέρειας συγκροτείται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
1.το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή το Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ως Πρόεδρο.
2.τον προϊστάμενο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (.Σ.Ε.Π.Ε.)
3.εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε. (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος)
4.εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)
5.εκπρόσωπο των εργαζομένων.
6.εκπρόσωπο των εργοδοτών
7.εκπρόσωπο της ΓΕΣΑΣΕ (Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος) ή ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών).
Η επιτροπή καταρτίζει στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην περιφέρεια και οι κενές θέσεις εργασίας, ανά ειδικότητα και νομό, που μπορεί να καλυφθούν από αλλοδαπούς. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, η προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και η ζήτηση.
β. Με βάση αυτήν την έκθεση καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών ο ανώτατος αριθμός αδειών εργασίας που χορηγούνται κάθε έτος σε αλλοδαπούς κατά ιθαγένεια, νομό, είδος και διάρκεια απασχόλησης.
γ. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από την επιτροπή στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές έως ότου συσταθούν τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Εξωτερικού.
3. Τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Εξωτερικού καλούν με ανακοινώσεις τους, που μπορεί να δημοσιεύονται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς να υποβάλουν αιτήσεις για εργασία στην Ελλάδα.
Με βάση τις αιτήσεις αυτές καταρτίζουν ονομαστικές καταστάσεις αλλοδαπών που επιθυμούν να εργασθούν στην Ελλάδα και τις αποστέλλουν στον Ο.Α.Ε.Δ και στις Υπηρεσίες Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4. Ο εργοδότης για να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την κάλυψη των θέσεων αυτών από αλλοδαπούς που δε διαμένουν στην Ελλάδα, εφόσον οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν δεν καλύπτονται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα.

Ο εργοδότης επιλέγει από τις ονομαστικές καταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτού του άρθρου, τους αλλοδαπούς που τον ενδιαφέρουν και υποβάλλει αίτηση στο Νομάρχη για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αυτούς.


6. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
α. Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς και ότι θα αναλάβει τις δαπάνες διαβίωσής τους μέχρι να λάβουν άδεια παραμονής ή, αν δεν τους χορηγηθεί άδεια, μέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα.
β. Εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού ίσου τουλάχιστον με τις τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη των δαπανών τρίμηνης διαβίωσης του αλλοδαπού στην Ελλάδα και ποσού που να καλύπτει τις δαπάνες επαναπροώθησής του στη χώρα προέλευσης.
Εφόσον πρόκειται για την πρόσληψη αλιεργατών και απασχολουμένων στην αγροτική οικονομία, η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
7 α. Η άδεια εργασίας χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, εφόσον αναφέρεται σε ειδικότητα που περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου11 Ν. 3202/03 με την οποία καθορίζεται ο αριθμός αδειών εργασίας κατά ιθαγένεια, νομό, είδος και διάρκεια απασχόλησης. Η χορήγηση της άδειας εργασίας γίνεται ύστερα από γνώμη της αστυνομικής αρχής του νομού για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.
β. Ο κάτοχος της άδειας εργασίας μπορεί να εργασθεί σε άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής περιφέρειας με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του Ν. 21910/01, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Ν. 3202/03, δηλαδή,
•αν έχει λυθεί η αρχική εργασιακή σχέση και έχει αναγγελθεί ο λόγος λύσης της,
•έχει συνάψει ο αλλοδαπός νέα σύμβαση εργασίας με εργοδότη σε άλλο νομό,
•ή έχει θεωρηθεί η άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας του τόπου όπου θα εργασθεί για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που υπολείπεται
•και εφόσον προσθέτως πρόκειται για ειδικότητα, η οποία προβλέπεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α και δεν έχει καλυφθεί από άλλο ημεδαπό ή αλλοδαπό εργαζόμενο.
8. Η άδεια εργασίας χορηγείται για περίοδο μέχρι ένα έτος. Μετά την πάροδο δύο ετών από τη χορήγηση της αρχικής άδειας η άδεια εργασίας έχει διετή διάρκεια.(Ν 3202/03)
Εάν η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερου του ενός έτους, η άδεια εργασίας, κατά την αρχική χορήγηση, θα χορηγείται για ένα έτος.
9. Ο Νομάρχης διαβιβάζει την άδεια εργασίας στο Ελληνικό Προξενείο για να δοθεί θεώρηση εισόδου και την κοινοποιεί στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
10. Η χορήγηση άδειας εργασίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ισχύει, στο πλαίσιο της διάρκειάς της σε οποιοδήποτε νομό της χώρας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. Έχει λυθεί η αρχική εργασιακή σχέση και έχει γίνει αναγγελία του λόγου της λύσης της.
ii. Έχει συνάψει ο αλλοδαπός νέα σύμβαση εργασίας με εργοδότη σε άλλο νομό.
iii. Έχει γίνει θεώρηση της άδειας από την Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου που θα εργασθεί ο αλλοδαπός και για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που υπολείπεται.


 
Θεώρηση εισόδου
Άρθρο 20 Ν.2910/01

Για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου απαιτείται να συγκεντρωθούν στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του τα εξής έγγραφα:
α. Διαβατήριο σε ισχύ και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών .
β. Άδεια εργασίας για το συγκεκριμένο αλλοδαπό και συγκεκριμένο είδος εργασίας που διαβιβάζει ο Νομάρχης.

Τόσο από τα παραπάνω όσο και από τις διατάξεις των άρθρων 21 – 23 του Ν.2910/01 σαφώς ορίζεται ότι η άδεια εργασίας του αλλοδαπού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ένα δικαιολογητικό έγγραφο απαραίτητο για την έκδοση της άδειας παραμονής

Ο αλλοδαπός επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας και παραμονής του, πρέπει όμως να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εργασίας της Νομαρχίας προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια εργασίας, προσκομίζοντας παράλληλα και τη σύμβαση εργασίας που έχει συνάψει με το νέο εργοδότη.

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί την ανανέωση της άδειας εργασίας του, οφείλει εγκαίρως πριν τη λήξη της να υποβάλει αίτηση στο Γραφείο Εργασίας της Νομαρχίας με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν

ANΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν. 2910/01 άρθρα 12 & 23


Δυο μήνες πριν λήξει και έως και την ημέρα που λήγει η άδεια εργασίας
προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά στα γραφεία εργασίας της
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ


1. Αίτηση ανανέωσης της άδειας εργασίας.
2. Άδεια εργασίας (πρωτότυπη και επικυρωμένη φωτοτυπία)
3. Άδεια παραμονής – διαμονής (πρωτότυπη και επικυρωμένη φωτοτυπία)
4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την εφορία
5.Διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
6.Εκκαθαριστικό ή φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους
7.Φορολογική ενημερότητα
8.Σύμβαση εργασίας
9.Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη ότι η σύμβαση εργασίας είναι σε ισχύ (με γνήσιο υπογραφής του εργοδότη θεωρημένο από την αστυνομία)

10. ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΈΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Ένσημα (απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή βεβαίωση εργοδότη) από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την ανανέωση της άδειας εργασίας χωρίς κενό (τουλάχιστον 20 ένσημα το μήνα ή 180 ένσημα για τους πρώτους 10 μήνες).
Αν όμως έχουν απασχοληθεί μικρότερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της άδειας παραμονής τους, θα πρέπει να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα το λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν:

α. Ήταν άνεργος/η. Θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., προσκομίζοντας παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη κάθε μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Ήταν ασθενής. Θα πρέπει να προσκομισθεί γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα της ασθενείας του/της.

γ. Ταξίδεψε εκτός Ελλάδος. Θα πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο του διαβατηρίου για το χρονικό διάστημα της απουσίας του (σφραγίδα εξόδου και εισόδου).


11. ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

•Καθαρίστριες, κηπουροί κλπ. 150 ένσημα

•Οικοδόμοι, αποκλειστικές νοσοκόμες 130 ένσημα χωρίς τις προσαυξήσεις.

ΟΓΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

α. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ (επικυρωμένη φωτοτυπία) ή

β. Δήλωση εργοδότη επικυρωμένη από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ που να αναφέρει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια, τα οποία να έχουν πραγματοποιηθεί απαραιτήτως κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος της άδειας εργασίας.

Τ.Ε.Β.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

α. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ( επικυρωμένη φωτοτυπία ) ή

β. Βεβαίωση μη οφειλής στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Λιοσίων 93 τηλ. 210 8842006 Αθήνα

Χ. Τρικούπη 152 τηλ. 210 6471027

Αχιλλέως 73 τηλ. 210 3460410 Πλ. Καραϊσκάκη

Εθνικής Αντιστάσεως 158 Άγιος Δημήτριος
τηλ. 210 9764353 210 9764317

Κατεχάκη 61 Α τηλ. 210 6717638

Θησέως 283 Καλλιθέα τηλ. 210 9429526

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φωτοτυπίες από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να επικυρωθούν στα γραφεία εργασίας της Νομαρχίας με την επίδειξη των πρωτοτύπων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξαρτημένη εργασία είναι η εργασία η οποία παρέχεται σε συγκεκριμένο εργοδότη για συγκεκριμένο ή μη χρόνο και έναντι συγκεκριμένου μισθού.Χορήγηση άδειας παραμονής.
Άρθρο 21 Ν. 2910/01


Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπό που παρέχει εξαρτημένη εργασία στη χώρα μας είναι απαραίτητο να υποβάλει αίτηση στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του δυο μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1.Αντίγραφο του διαβατηρίου του με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου του στη χώρα (βίζα). Η θεώρηση εισόδου (βίζα) πρέπει να είναι για παροχή εξαρτημένης εργασίας.
2.Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εργασίας.
4.Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
5.Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος ή ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
6.Πιστοποιητικό υγείας που θα εκδίδεται από ελληνικά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του ΙΚΑ, ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.
7.Παράβολο 147 ευρώ από την Εφορία
8.Απλή δήλωση του αλλοδαπού στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής,
τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου αυτού (από 1.500 έως 2.950 ευρώ).
Η άδεια παραμονής χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή από τον εξουσιοδοτηθέντα από αυτόν
υπάλληλο.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 22 του Ν. 2910/01 ( Άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3146/03)

Αφού πάρει την άδεια εργασίας, προσκομίζει στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας του δυο μήνες πριν από τη λήξη της και το αργότερο έως την ημέρα που λήγει η άδεια παραμονής του τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αίτηση για ανανέωση της άδειας παραμονής.
2.Αντίγραφο του διαβατηρίου του (το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ).
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής.
4.Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες.
5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.
6.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας εργασίας.
7.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν το εισόδημά του δε δικαιολογεί τη φορολόγησή του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα το αναφέρει. (θεωρημένα από την Εφορία.)
8.Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος και καρτέλα ενσήμων.
9.Παράβολο 147 ευρώ από την Εφορία, όπως ορίζει το άρθρο 71 του Ν. 2910/01
10.Απλή δήλωση του αλλοδαπού στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πάροδο δύο ετών από τη χορήγηση της αρχικής άδειας η ανανέωση της άδειας διαμονής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας ανά διετία και έχει ισόχρονη διάρκεια.
Ύστερα από συνολική δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα και υπό τις αυτές προϋποθέσεις μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας να χορηγείται άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας. (Άρθρο 32 παρ 3, του Ν. 3202/03)
Εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα μέχρι η διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματος. (άρθρο 32 παρ.12 του Ν 3202/03)

Αν ο αλλοδαπός είναι παντρεμένος και με παιδιά πρέπει να προσκομίσει επιπλέον:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όλων των μελών της οικογένειας άνω των 14 ετών εις διπλούν.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αδειών παραμονής όλων των μελών της οικογένειας εις διπλούν
3. Δυο φωτογραφίες για κάθε μέλος της οικογένειας άνω των 14 ετών
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης, μεταγενέστερης της άδειας παραμονής του από όπου να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει την επικύρωση και τη μετάφραση στα ελληνικά και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού και της μετάφρασης.
5. Παράβολο από δημόσιο ταμείο 146,74 ευρώ για κάθε άτομο άνω των 14 ετών.
6. Απλή δήλωση του αλλοδαπού στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του και ότι
τα μέλη της οικογένειας έμεναν και θα συνεχίσουν να μένουν μαζί, εις διπλούν.
7. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος, εις διπλούν.
8. Βιβλιάριο εμβολίων.
9. Πιστοποιητικό υγείας των παιδιών

 

2. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 23 του Ν. 2910/01

Ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο μπορεί να προσφέρει μία καθαρίστρια, οικιακή βοηθός, ένας κηπουρός κ.λπ. που δεν έχουν δική τους επιχείρηση, αλλά ούτε δουλεύουν υπό τις εντολές ενός εργοδότη, αλλά σε περισσότερους από ένα, δεν υπάρχει δηλαδή εξαρτημένη σχέση με ένα συγκεκριμένο εργοδότη.


Χορήγηση άδειας παραμονής για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
Άρθρα 19,20,21,22 του Ν. 2910/01

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς που παρέχουν ανεξάρτητη υπηρεσία ή έργο ακολουθείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21, 22).
Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πρέπει να προσκομίσουν σύμβαση παροχής ανεξάρτητης υπηρεσίας ή έργου


Ανανέωση της άδειας παραμονής για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
Άρθρο 23 Ν. 2910/01


Για την ανανέωση της άδειας παραμονής για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της ανανέωσης της εξαρτημένης εργασίας, όμως, αντί της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου μπορεί να προσκομίζεται :
α. Δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή
β. Βιβλιάριο ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει αριθμό ημερομισθίων ίσο τουλάχιστον με το μισό των εργάσιμων ημερών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας εργασίας μέχρι την υποβολή της αίτησης για ανανέωσή της.
γ. Φωτοτυπίες του μπλοκ αποδείξεων το οποίο θα θεωρηθεί από το Ι.Κ.Α. (σημείωση: Πρέπει να έχει μαζί του και το πρωτότυπο)

3.ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 24 Ν. 2910/01


1.Εποχιακή εργασία αλλοδαπού είναι η απασχόλησή του στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες ανά ημερολογιακό έτος σε τομέα δραστηριότητας που συνδέεται με τις εποχές, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και υπό την προϋπόθεση ότι ο αλλοδαπός δε διατηρεί κατοικία στην Ελλάδα.
2.Ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει αλλοδαπό ή αλλοδαπούς για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη των εργασιών.
3.Ειδικά για τις χώρες Αλβανία και Βουλγαρία υπάρχει διακρατική συμφωνία εποχιακής απασχόλησης.
4. Η αίτηση διαβιβάζεται στον Ο.Α.Ε.Δ. προς έγκριση. Εάν ο Ο.Α.Ε.Δ εγκρίνει τη σχετική αίτηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, άρθρο 19), ο εργοδότης επιλέγει από τις ονομαστικές καταστάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 19 και κάνει τις εξής ενέργειες:


Ενέργειες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.


Υποβάλλει αίτηση στο Νομάρχη για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς της επιλογής του, καταθέτοντας και τη σχετική έγκριση του Ο.Α.Ε.Δ. και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς και ότι αναλαμβάνει τις δαπάνες διαβίωσής τους μέχρι να λάβουν άδεια παραμονής ή στην περίπτωση που δεν τους χορηγηθεί άδεια παραμονής μέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα.
β. Εγγυητική επιστολή από την τράπεζα, όπως ορίζεται στην παρ. 6β του άρθρου 19.
γ. Ιδιωτικά συμφωνητικά εργασίας στα οποία αναφέρεται: το είδος, οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και οι συμφωνημένες αποδοχές, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες από τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά εργασίας πρέπει να είναι μονομερώς υπογεγραμμένα από τον εργοδότη και θεωρημένα από το ΣΕΠΕ.
δ. Οι Υπηρεσίες της Νομαρχίας διαβιβάζουν προς τις Προξενικές Αρχές ή στα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας του εξωτερικού τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εργοδοτών και τα ιδιωτικά συμφωνητικά εργασίας.
ε. Οι Προξενικές Αρχές καλούν τους αλλοδαπούς οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 των παραρτημάτων των συμφωνιών που είναι:
α. Να είναι ηλικίας από 21 έως 60 ετών
β. Να είναι κάτοχοι λευκού ποινικού μητρώου
γ. Να έχουν πιστοποιητικό υγείας επικυρωμένο
δ. Να είναι κάτοχοι ανάλογου τίτλου σπουδών, όταν πρόκειται για εξειδικευμένη εργασία
ε. Να είναι απαλλαγμένοι των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Αφού ελεγχθούν τα παραπάνω από τις Προξενικές Αρχές καλούνται οι αλλοδαποί να υπογράψουν και να παραλάβουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά, τα οποία επικυρώνονται από τις Προξενικές Αρχές και στη συνέχεια λαμβάνουν νόμιμη θεώρηση εισόδου για εργασία στην Ελλάδα.

Ενέργειες μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα οι επιλεγέντες Αλβανοί ή Βούλγαροι υπήκοοι που έρχονται για εργασία οφείλουν:
1.Να έχουν μαζί τους το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο και θεωρημένο από την Προξενική Αρχή
2.Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το άρθρο 6 των παραρτημάτων (αναφέρονται στο σημείο ε ενέργειες πριν την άφιξη) τα οποία πρέπει να είναι μεταφρασμένα επίσημα και εντός 10 ημερών να κατατεθούν στις αρμόδιες αρχές του τόπου εργασίας, βάσει του άρθρου 7 των παραρτημάτων των συμφωνιών.
3.Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια εργασίας και παραμονής μετά από αίτηση των αλλοδαπών.

 

4. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για λόγους σπουδών
Άρθρο 10 Ν. 2910/01
(Άρθρο 19 του Ν. 3013/02 παρ. 1β )

1. Η είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα για σπουδές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και σχολικές μονάδες στην Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ., σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), σε σχολείο Ελληνικής Γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν.

2. Για τη χορήγηση στον αλλοδαπό θεώρησης εισόδου για σπουδές πρέπει:
α. Να γίνει δεκτός σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
β. Να μπορεί να εξασφαλίσει τα έξοδα των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα.

3. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να έλθει για σπουδές στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσει στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας του:
α. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο .
β. Βεβαίωση ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (πρωτότυπο) ότι τον αποδέχεται να εγγραφεί σε αυτό.

γ. Δήλωση ότι έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για τις δαπάνες των σπουδών του στην Ελλάδα.
δ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τις αρχές της χώρας του.


Χορήγηση άδειας παραμονής για σπουδές.
Άρθρο 11 Ν. 2910/01


Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπό
για σπουδές στην Ελλάδα πρέπει
Α. Να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας του δυο μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ζητά την άδεια παραμονής.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο του διαβατηρίου του με τη θεώρηση εισόδου στη χώρα (βίζα), η οποία πρέπει να είναι για σπουδές.
2. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες
3. Βεβαίωση (πρωτότυπο) από το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ότι έχει. εγγραφεί σ΄ αυτό.
4. Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι μπορεί να καλύψει τα έξοδα διαμονής και σπουδών στη διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. λογαριασμός καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, βεβαίωση του γονέα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων του τέκνου του, απόδειξη μισθοδοσίας (επειδή επιτρέπεται σε όσους σπουδάζουν η μερική απασχόληση).
5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να είναι είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός.
6. Πιστοποιητικό υγείας που θα εκδίδεται από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
7. Παράβολο 147 ευρώ από την Εφορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 71 του παρόντος νόμου.
8. Απλή δήλωση του αλλοδαπού στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής, τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου αυτού.

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην του διαβατηρίου, πρέπει να είναι επικυρωμένα. (η επικύρωση γίνεται και στα γραφεία του δήμου που κατατίθενται τα δικαιολογητικά).

Διάρκεια και ανανέωση της άδειας παραμονής
Άρθρο 12 του Ν. 2910/01

Η άδεια παραμονής ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ένα έτος. Ο συνολικός χρόνος παραμονής δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ. Στο χρόνο αυτό προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Ανανέωση της άδειας παραμονής
Άρθρο 13 του Ν. 2910/01
(Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3146/03)

Για την ανανέωση της άδειας παραμονής ο αλλοδαπός οφείλει, δυο μήνες πριν τη λήξη της, να υποβάλει στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του αίτηση που να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά (εκτός του πιστοποιητικού υγείας) που αναφέρονται στο άρθρο 11 (χορήγηση άδειας παραμονής) και επιπλέον τη βεβαίωση (πρωτότυπο) του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του και η συμμετοχή του στις εξετάσεις.

5. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 25. Ν. 2910/01


Άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας


1.Οι προϋποθέσεις για την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι:
α. Να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
β. Η δραστηριότητα αυτή να συμβάλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας της χώρας μας.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του αλλοδαπού και συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
α. Οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον το είδος και το ύψος της επένδυσης, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας προέλευσης.
γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση, ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, κλπ).
δ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα


Το Ελληνικό Προξενείο διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητά του ο αλλοδαπός. Εφόσον εγκριθεί η άδεια, αποστέλλεται στην Ελληνική Προξενική Αρχή, η οποία χορηγεί στον αλλοδαπό θεώρηση εισόδου.Χορήγηση άδειας παραμονής
Άρθρο 26 Ν. 2910/01


Στον αλλοδαπό που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας χορηγείται άδεια παραμονής, εφόσον υποβάλει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου του στη χώρα μας.
β. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες.
γ. Παράβολο από την εφορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 71 αυτού του νόμου ( 293,50 ευρώ για δυο χρόνια).
δ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
ε. Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι μπορεί να καλύψει τα έξοδα διαμονής του και της δραστηριότητας που θα ασκήσει.
στ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο είναι ασφαλισμένος, για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.
ζ. Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
η. Απλή δήλωση στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής, επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου αυτού.

Ανανέωση άδειας παραμονής
Άρθρο 27 Ν. 2910/01
(Άρθ. 8 Παρ. 3 Ν. 3146)

Προκειμένου ο αλλοδαπός που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα να ανανεώσει την άδεια παραμονής του μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του, δυο μήνες πριν τη λήξη και έως την ημέρα που λήγει η άδεια παραμονής του, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1.Τα δικαιολογητικά α, β, γ, ε, στ και η που αναφέρονται στο άρθρο 26 ( χορήγηση άδειας παραμονής) και επιπλέον:
α. Απλή δήλωση του αλλοδαπού ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα ή ότι η δραστηριότητα που ασκεί είναι η συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.
β. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους.Η άδεια παραμονής χορηγείται για δυο χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα

Ύστερα από δεκαετή συνολική παραμονή στην Ελλάδα και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας να χορηγείται άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας. ( Άρθρο 32 παρ. 4 του Ν 3202/03)

 

6. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ


Θεώρηση εισόδου
άρθρο 28 Ν. 2910/01


1. Ο αλλοδαπός που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα επί δυο τουλάχιστον έτη μπορεί να ζητήσει την είσοδο και την εγκατάσταση στη χώρα μας των μελών της οικογένειας του εφόσον:
α. Τα μέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
β. Διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό για τις ανάγκες της οικογένειάς του, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και κατάλληλο κατάλυμα και ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, που μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του.
2. Ως μέλη της οικογένειας του αλλοδαπού θεωρούνται:
α. ο/η σύζυγος
β. τα κάτω των 18 ετών τέκνα του
γ. τα άγαμα κάτω των 18 ετών τέκνα του/της συζύγου, εφόσον του /της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί την οικογενειακή συνένωση πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισόδου στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του προσκομίζοντας και τα εξής δικαιολογητικά:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής του
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Απλή δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας θα κατοικήσουν μαζί του.
5. Απλή δήλωση στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής, τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου αυτού.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού πάρει τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, αποφασίζει για τη χορήγηση ή όχι της θεώρησης εισόδου και ενημερώνει σχετικά την Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα του αλλοδαπού, η οποία χορηγεί την άδεια εισόδου στα μέλη της οικογένειας του αλλοδαπού.


Χορήγηση άδειας παραμονής.
Άρθρο 29 Ν. 2910


Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής για οικογενειακή συνένωση, το μέλος της οικογένειας που έχει έρθει με θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του.
Στους ανήλικους αλλοδαπούς που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους χορηγείται ατομική άδεια παραμονής, η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα
Για παιδιά ανήλικα κάτω των 14ων ετών καθώς και για τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα, η παραμονή τους καλύπτεται από την άδεια παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου του στη χώρα (βίζα)
2 Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες.
3. Παράβολο 147 ευρώ από την Εφορία.
4.Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή εάν έχει εξουσιοδοτηθεί άλλο όργανο εκδίδει την απόφαση και χορηγείται η άδεια παραμονής.

Διάρκεια και ανανέωση της άδειας παραμονής.
Άρθρο 30 Ν. 2910
(Άρθρο 8 Παρ. 3 του
Ν. 3146/03)
(Άρθρο 32 Παρ. 5, του Ν 3202/03)

Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με την άδεια διαμονής του κύριου κατόχου και ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του, με εξαίρεση την περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, οπότε η συνδρομή της δεκαετίας θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτοτελώς για κάθε μέλος της οικογένειας του, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 2910/01
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί την ανανέωση της άδειας παραμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης υποχρεούται, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της, να υποβάλει στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του σχετική αίτηση ταυτόχρονα με την αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής του κύριου κατόχου, προσκομίζοντας τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο29 (εκτός του πιστοποιητικού υγείας) και επιπλέον ένα πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από όπου να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Άρθρο 31 Ν.2910

Τα πρόσωπα που έγιναν δεκτά για λόγους οικογενειακής συνένωσης επιτρέπεται να εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εφόσον λάβουν άδεια εργασίας. Προκειμένου να λάβουν άδεια εργασίας υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο εργασίας της Νομαρχίας, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1.Την άδεια παραμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης.
2. Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α΄
4. Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
5. Δήλωση στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας τους.
6.Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιάριου υγείας ή
φωτοτυπία επικυρωμένη του βιβλιάριου ενσήμων ή
δήλωση εργοδότη θεωρημένη από το ΙΚΑ ή
επικυρωμένη φωτοτυπία του απογραφικού δελτίου (για
όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά στο ΙΚΑ).
7. α. Για εξαρτημένη εργασία
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
β. Για ανεξάρτητη εργασία
Σύμβαση ανεξάρτητης εργασίας
γ. Για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας Οικονομοτεχνική μελέτη για το είδος και το ύψος της επένδυσης καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης και στοιχεία που αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση.

Αυτοτελής άδεια παραμονής
Άρθρο 32 Ν.


Πρόσωπα που έχουν πάρει άδεια παραμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης μπορούν να λάβουν αυτοτελή άδεια παραμονής στην Ελλάδα όταν:
α. Ενηλικιωθούν.
β. Αποβιώσει ο αλλοδαπός που τους έφερε στην Ελλάδα.
γ. Ο αλλοδαπός που τους έφερε ασκεί βία σε βάρος τους.
δ. Έχουν πάρει διαζύγιο.
Υποβάλλουν αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας τους.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης για την περίπτωση της ενηλικίωσης
2.Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αλλοδαπού που τον/την έφερε στην Ελλάδα για την περίπτωση θανάτου του.
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταγγελίας που έχει
υποβάλει ο ίδιος σε αρμόδια αρχή (Αστυνομικό Τμήμα, Γενική
Γραμματεία Ισότητας κλπ.) στην περίπτωση που ο αλλοδαπός
ασκεί βία στο μέλος της οικογένειας του.
4. Απόφαση διαζυγίου για την περίπτωση διαζυγίου.
5. Αντίγραφο του διαβατηρίου του.
6. Την προηγούμενη άδεια παραμονής.
7. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
8. Παράβολο 147 ευρώ από την Εφορία.
9. Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας παραμονής για την περίπτωση (α) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ένα συν ένα έτος, έως και την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους (τροποποίηση Ν. 3074/4-12-02). Περαιτέρω η ανανέωσή της γίνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω άδεια ανανεωθεί για σπουδές μπορεί μετά το πέρας των σπουδών του να την ανανεώσει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
Εάν η άδεια δεν ανανεωθεί μετά την πάροδο έξι μηνών, ο αλλοδαπός πρέπει να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος.

 

7. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
Η ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 33 Ν. 2910/01, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3013/02, και
Άρθρο 11 Παρ. 4 και 5 του Ν. 3074/4-12-02

1. Στον αλλοδαπό, σύζυγο ημεδαπού ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται άδεια παραμονής, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας.
Η άδεια αυτή ανανεώνεται αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ίδια άδεια καλύπτει και τα κάτω των 18 ετών τέκνα του αλλοδαπού, εφόσον αυτός ασκεί τη γονική μέριμνα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτοδίκαιη ανανέωση της άδειας παραμονής είναι, να προσκομίσει δυο μήνες πριν τη λήξη της αποδεικτικά στοιχεία ότι υφίσταται ο γάμος (υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον/την Έλληνα/ιδα σύζυγο ή από πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
2. Η άδεια αυτή δε χορηγείται ή αν έχει χορηγηθεί, ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γάμος τελέστηκε με κύριο σκοπό ο αλλοδαπός να αποκτήσει άδεια παραμονής ή την ελληνική
ιθαγένεια.
3. Στην ίδια ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστούντος ή ομογενούς, καθώς και οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, ως και τα ανήλικα τέκνα τους, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επαναπατρισθείς ή παλιννοστούντας ή ομογενής.
4. Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται:
α. Ο/η σύζυγος
β. Τα κάτω του 21ου έτους τέκνα τους
γ. Οι γονείς του/της συζύγου, εφόσον εξακριβωμένα συνοικούν με αυτούς.
5. Οι ως άνω αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον Ν. 2910/01, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Εφόσον υπερβούν το όριο της ηλικίας της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου
β. εκδοθεί απόφαση διαζυγίου.
γ. Ο Έλληνας ή ο πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά

 

Χορήγηση άδειας παραμονής

Για να χορηγηθεί άδεια παραμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός να υποβάλει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
β. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες.
γ. Ληξιαρχική πράξη γάμου επίσημα επικυρωμένη.
δ. Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή της άδειας παραμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της Έλληνα/ίδας συζύγου ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υφίσταται ο γάμος ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
στ.Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Άγαμα τέκνα κάτω των 14 ετών του/της συζύγου Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καλύπτονται από την άδεια του γονέα, υποβάλλουν όμως αίτηση που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα προέλευσης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
γ. Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, συμφωνία των γονέων για τη νόμιμη φροντίδα των τέκνων κ.λπ. ) επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
δ.Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Στα ανήλικα άγαμα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους χορηγείται ατομική άδεια παραμονής, η οποία ακολουθεί την τύχη της άδειας εκείνου που ασκεί
τη γονική μέριμνα, μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που ασκεί τη γονική
μέριμνα και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
β. Δυο έγχρωμες φωτογραφίες.
γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αλλοδαπών αρχών, επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
δ. Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, επικυρωμένο και μεταφρασμένο (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων με νόμιμο τρόπο κ.λπ.).
ε.Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Άρθρο 35 του Ν. 2910/01
(Άρθρο 19 Παρ. 7 α, β & γ
του Ν. 3013/02

Με τα άρθρα αυτά καθορίζεται η είσοδος και η παραμονή μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού αλλοδαπών εταιριών.

Άρθρο 36 του Ν. 2910/01
(Άρθρο 19 Παρ. 8. του
Ν. 30

Με τα άρθρα αυτά καθορίζεται η είσοδος και η παραμονή αλλοδαπών πνευματικών δημιουργών και μελών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και τσίρκων

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Άρθρο 37 παρ 1, 2, 3 του Ν. 2910/01
(Άρθρο 20 Παρ. 1. Α, β, και Παρ.2 του Ν. 3013/02 και άρθρο 8 Παρ. 1. του Ν. 3146 /03)
Επιτρέπεται να χορηγείται
άδεια παραμονής για ένα έτος σε αλλοδαπό, που διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου πρέπει να προσκομίσει στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του τα ακόλουθα:
Α. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, που αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς.
Β. Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη δραστηριότητα και ότι η προέλευση των πόρων είναι νόμιμη.
Γ. Δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει κατάλυμα.
Δ. Πιστοποιητικό υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα.
Ε. Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.
Στ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

Ύστερα από δεκαετή συνολική παραμονή στην Ελλάδα και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας, να χορηγείται άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας.


Άρθρο 37 του Ν. 2910/01
Άρθρο 20 Παρ. 4. α, β, γ, δ
Ν. 3013/02 και Άρθρο 8 Παρ. 2 του Ν. 3146/03)
Ν. 3202/03
Άρθρο 32 Παρ. 7

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι ένα έτος:
Α. Σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής, όταν για λόγους ανθρωπιστικής ιδίως φύσεως καθίσταται αδύνατη η αναχώρηση ή η απομάκρυνσή τους από την ελληνική επικράτεια. Για τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται δυνατότητα εξέτασης της σχετικής αίτησης, εφόσον δεν έχουν εισέλθει στη χώρα παράνομα ή για τουρισμό.
Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, δύνανται να ανανεωθούν για έναν από τους λόγους του Ν. 2910/01, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι ανθρωπιστικής φύσεως ή εφόσον τούτο έχει ορισθεί με την απόφαση χορήγησης της άδειας.
Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Β. Σε αλλοδαπούς οι οποίοι εξαναγκάζονται για λόγους ανωτέρας βίας να μετακινηθούν από τη χώρα τους.
Η άδεια είναι προσωρινή και διαρκεί μέχρις ότου εξαλειφθούν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε.
Γ. Σε αλλοδαπούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν ιδιαιτέρως διακριθεί για την προσφορά τους στην έρευνα και την επιστήμη.
Δ. Σε αλλοδαπούς επιστήμονες των νέων τεχνολογιών και ιδίως της πληροφορικής.

Οι άδειες παραμονής της παραγράφου αυτής, καθώς και όσες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2713/1999 και είναι σε ισχύ, επέχουν και θέση άδειας εργασίας.
Ειδικά για τις άδειες παραμονής που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους (εδ. α, β) δεν απαιτείται η καταβολή των παραβόλων του άρθρου 71.

Άρθρο 37. Ν. 2910/01
(Άρθρο 20 Παρ. 5 του
Ν. 3013/02)

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών σε αλλοδαπούς, γονείς ανήλικων ημεδαπών, ή γονείς ημεδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως ομογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε φορά με τη λήξη της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και επέχει θέσει άδειας εργασίας.Άρθρο 37 Ν. 2910/01
(Άρθρο 20 Παρ. 6, 7, 8
του Ν. 3013/02)

Αυτές οι παράγραφοι ρυθμίζουν τις άδειες παραμονής στις εξής περιπτώσεις
α. Σε διοικητικά συμβούλια και υπηρετικό προσωπικό, σε
διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα
β Σε ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
γ. Για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του
Αγίου Όρους.


Δικαιώματα των αλλοδαπών
Άρθρο 39 Ν. 2910/01


1. Οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους ημεδαπούς.
2. Οι διατάξεις του Ν. Δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει για την κοινωνική προστασία, εφαρμόζονται και στους αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
3. Όλοι δικαιούνται προστασία από τα δικαστήρια. Οι αλλοδαποί πρέπει να διευκολύνονται στην άσκηση αυτού του δικαιώματός τους, πράγμα που σημαίνει διευκολύνσεις σε σχέση κυρίως με τη γλώσσα και την εξοικείωση με το ελληνικό δικαϊκό σύστημα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η φροντίδα των υπηρεσιών για την εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις δυσμενών διοικητικών πράξεων, όπως η ανάκληση άδειας παραμονής κ.ο.κ. (Σ. Άρθρο 20).
4. Αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και εξέρχεται προσωρινά από το ελληνικό έδαφος δικαιούται επανεισόδου, εφόσον η άδεια παραμονής του εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο της επανεισόδου του.
Επίσης, με στα άρθρα του Συντάγματος 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, προστατεύονται οι αλλοδαποί εξ ίσου με τους Έλληνες πολίτες:
α. Στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για δράση υπέρ της ατομικής ελευθερίας.
Β. Προστατεύεται απόλυτα η ελευθερία της συνείδησης, η θρησκευτική ελευθερία, η προφορική και γραπτή διάδοση ιδεών.
Γ. Προστατεύεται η οικογένεια.
Δ. προστατεύεται το δικαίωμα της απεργίας κλπ.
Ε. Αυτεπάγγελτα διώκονται οι πράξεις ρατσισμού και ξενοφοβίας που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 1, 2, και 3 του Ν. 927/1979.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 40 Ν. 2910/01


Πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση
1. Υποχρεωτικά τα παιδιά των αλλοδαπών που βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία παρακολουθούν την εννιάχρονη εκπαίδευση, που προβλέπει το Σύνταγμα για τους Ελληνόπαιδες.
2. Οι ανήλικοι αλλοδαποί που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έχουν χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Για την εγγραφή αλλοδαπών ανηλίκων στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση, με ελλιπή
δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία τέκνα:
Α. όσων προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
Β. όσων προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
Γ. όσων έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
Δ. αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη παραμονή τους σε αυτήν.
Ε. αλλοδαποί που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις όπως και οι ημεδαποί.

Τάξεις υποδοχής – Φροντιστηριακά τμήματα
Το διδακτικό προσωπικό ενός σχολείου μπορεί να ζητήσει να δημιουργηθεί τάξη υποδοχής για τους αλλοδαπούς μαθητές, που δε μιλούν την ελληνική γλώσσα και έχουν σοβαρές δυσκολίες να παρακολουθήσουν την τάξη τους. Θα δίνεται πολύ βάρος στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, χωρίς να παραλείπονται και τα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία ο μαθητής θα διδαχτεί μέσα στην κανονική του τάξη.
Μαθητές και μαθήτριες που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, αλλά έχουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ορισμένων μαθημάτων μπορούν, αν στο σχολείο τους υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα, να έχουν φροντιστηριακή βοήθεια. Μετά το τέλος των μαθημάτων του, ο μαθητής θα παραμείνει στο σχολείο για δυο επιπλέον ώρες και με τη βοήθεια ειδικού δασκάλου θα μελετήσει τα μαθήματα εκείνα στα οποία συναντά δυσκολίες.


Δημόσια και Ιδιωτικά
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Κ.Ε.Κ.)

Στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση – Επαγγελματική Κατάρτιση γίνονται επιδοτούμενα προγράμματα και ειδικότερα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες) με την προϋπόθεση να έχουν κάρτα ανεργίας.
Πληροφορίες για τις διευθύνσεις, τηλέφωνα, προγράμματα
ΟΑΕΔ, τηλεφωνικό κέντρο 210 5288400
Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, τηλ.210 5288461

Άρθρο 41 του Ν. 2910/01
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των αλλοδαπών


Οι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Να υποβάλονται σε φορολόγηση, δηλώνοντας την κάθε είδους οικονομική δραστηριότητά τους στις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) υποβάλλοντας φορολογική δήλωση. Εξάλλου η φορολόγηση αποτελεί προϋπόθεση ανανέωσης της άδειας εργασίας και παραμονής. Για να υποβάλει κανείς φορολογική δήλωση πρέπει να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ. )
2. Να ασφαλίζονται, ιδιαίτερα αν αυτοαπασχολούνται.

Ειδικότερα: υποχρεώσεις κατόχων άδειας παραμονής

1. Οι αλλοδαποί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να δηλώνουν στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης:
α. κάθε μεταβολή της κατοικίας τους.
β. κάθε μεταβολή της προσωπικής τους κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου.
γ. την απώλεια ή ανανέωση ή μεταβολή του διαβατηρίου τους
δ. την απώλεια της άδειας παραμονής τους και
ε. κάθε μεταβολή στην απασχόλησή τους, όπως αλλαγή εργοδότη και καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται μέσα σε ένα μήνα από τις μεταβολές.
Η υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης καθώς και οι δήμοι και κοινότητες υποχρεούνται να τηρούν μητρώα αλλοδαπών
2. Ο ασκών τη γονική μέριμνα δηλώνει στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης τα αλλοδαπά τέκνα του που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που αυτός δε διαμένει στην Ελλάδα η δήλωση γίνεται από εκείνον με τον οποίο κατοικούν.
3. Αλλοδαπός κάτοχος άδειας παραμονής οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την τελευταία ημέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν, πριν από τη λήξη της, έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της
4. Αλλοδαπός στον οποίο δεν εγκρίθηκε παραμονή ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υποχρεούται να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος χωρίς άλλες διατυπώσεις.
5. Αλλοδαπός που παραμένει στη χώρα για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα ημερών από τη λήξη της άδειας παραμονής του ή παραβιάζει, για το ίδιο χρονικό διάστημα, τη διάρκεια του δικαιούμενου χρόνου παραμονής του, καθώς και την προβλεπόμενη στην ομοιόμορφη θεώρηση Chengen διάρκεια παραμονής ή το δικαιούμενο ελεύθερο χρόνο παραμονής του στον ενιαίο χώρο, υποχρεούται κατά την αναχώρησή του να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια παραμονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος των τριάντα ημερών, τότε καταβάλλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια παραμονής.

Άρθρο 43 του Ν. 2910/01
Ανάκληση της άδειας παραμονής

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή Υγείας και Πρόνοιας αντιστοίχως ανακαλείται η άδεια παραμονής πέραν των γενικών λόγων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για τους εξής λόγους.
α. εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης.
β. προστασίας της δημόσιας υγείας, εφόσον ο αλλοδαπός πάσχει από νόσημα που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο γι΄ αυτή, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και αρνείται να συμμορφωθεί προς τα μέτρα
που καθορίζονται από τις ιατρικές αρχές για την προστασία της.
γ. σε περίπτωση παραβίασης από τον αλλοδαπό των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τον παρόντα νόμο ή υποβολής πλαστών δικαιολογητικών
2. Η ανάκληση της άδειας παραμονής είναι αυτονόητο ότι συνεπάγεται την ανάκληση κάθε άδειας εργασίας, αυτοαπασχόλησης ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρο 44 του Ν. 2910/01
( Άρθρο 21 παρ. 7 του Ν. 3013/02 )
Διοικητική απέλαση


Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται αν:
1α. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ένα έτος ή ανεξαρτήτως ποινής για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, για εγκλήματα που αφορούν όπλα, αρχαιότητες, προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησής τους ή εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη και εφόσον η απέλαση δε διατάχθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο.
β. Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου 2910/01 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
γ. Για λόγους που αφορούν τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια υγεία.
2. Τη διοικητική απέλαση διατάσσει με απόφασή του ο κατά τόπον αρμόδιος αστυνομικός διευθυντής. Στις Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης την απόφαση εκδίδει ο αρμόδιος για θέματα αλλοδαπών αστυνομικός διευθυντής.
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Μετανάστευσης μπορεί αυτεπαγγέλτως να αναστείλει προσωρινά την απέλαση, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους ανθρωπιστικούς, ανωτέρας βίας ή δημόσιου συμφέροντος, όπως όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αφορούν τη ζωή ή την υγεία του αλλοδαπού ή της οικογένειάς του.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έκδοση της απόφασης ο αλλοδαπός καλείται να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του.

4.Ο αλλοδαπός δικαιούται να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κατά της απόφασης απέλασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αποφασίζει εντός τριών ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η τυχόν άσκηση προσφυγής συνεπάγεται αναστολή της εκτέλεσης της απέλασης.

Απαγορευμένες απελάσεις

Η απέλαση απαγορεύεται όταν πρόκειται:
1.Για ανήλικο που οι γονείς του ζουν μόνιμα στην Ελλάδα.
2.Για γονέα ημεδαπού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή υποχρεούται να τον διατρέφει.
3.Για πρόσωπα πάνω από 80 ετών.
Στις περιπτώσεις 2 και 3 εξαιρούνται πρόσωπα επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Άρθρο 53 του Ν. 2910/01
Υποχρεώσεις εργοδοτών, αλλοδαπών εργαζομένων – κυρώσεις:
Απαγορεύεται απόλυτα η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής.
Οι εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς εργαζομένους οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως για την πρόσληψη, μεταβολή εργασίας, απόλυση ή αποχώρησή τους:
α. Την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Β. Τα γραφεία Ευρέσεως Εργασίας της έδρας τους και
γ. Την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας

Στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλεται:
1.Φυλάκιση 3 μηνών και 6 μηνών στους υπότροπους
2.Πρόστιμο από 2.935 έως 14.684 ευρώ ανά απασχολούμενο αλλοδαπό.
3.Κλείσιμο επιχείρησης από 1 έως 6 μήνες στην πρώτη καταδίκη, 3 έως 12 μήνες στη δεύτερη καταδίκη και οριστικό κλείσιμο στην τρίτη καταδίκη με παράλληλη άρνηση νέας άδειας για διάστημα πέντε ετών.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ο νόμος παραβιάζεται με σκοπό την προαγωγή των αλλοδαπών στην πορνεία, η επιβαλλόμενη φυλάκιση είναι τουλάχιστον δυο χρόνια και η χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.870 ευρώ. Εάν η παράβαση αφορά ανήλικο, οι ποινές είναι μεγαλύτερες.

Με ποινή φυλάκισης τιμωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος παρέχει εξαρτημένη εργασία ή ασκεί επάγγελμα ή άλλη ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς άδεια παραμονής.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info