ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Μια (Ι) φωτογραφία
2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν
είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ).
3. Στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
Δ/νση Κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΗ / ΟΤΕ/ κινητού τηλεφώνου κλπ),
ή ελλείψει αυτών Υπεύθυνη Δήλωση
Ν. 1599/1986.
4. Αστυνομική Ταυτότητα.
5. Ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας, εάν έχει
αποσταλεί από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση που δεν
έχει αποσταλεί απαιτούνται:

Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ) από τα οποία να προκύπτουν οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που αναφέρονται παρακάτω.
Αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Λογαριασμού και οι Ημέρες Ασφάλισης που αναγράφονται στα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων, προσκομίζεται Βεβαίωση Εργοδότη «θεωρημένη» από το Υποκατάστημα ΙΚΑ -Τμήμα Εσόδων- που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο παράρτημα του εργοδότη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου απαιτείται ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει (από 01/03/09) τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο, δεν υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.


ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Θεωρημένο το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του πατέρα.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Σε περίπτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου τα παραπάνω
προσκομίζονται μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα).
3. Μία (Ι) φωτογραφία. Αν το τέκνο είναι
νεογέννητο δεν απαιτείται φωτογραφία.
4. Αν το τέκνο είναι άνω των 18 τότε:
Αν είναι άνεργο, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άνεργο.
Εφόσον σπουδάζει, βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
5. Αν το τέκνο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,
χρειάζεται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής
(ΑΥΕ).
Για τη Θεώρηση του Οικογενειακού Βιβλιαρίου απαιτούνται το ατομικό βιβλιάριο υγείας του πατέρα θεωρημένο, το αντίστοιχο οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας και αν πρόκειται για τις περιπτώσεις 4 και 5, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας για τη θεώρηση του ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας, ανανεώνεται και το Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, χωρίς προσέλευση στο ΙΚΑ, εάν τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών. Στην περίπτωση αυτή, όπου απαιτείται, προσκομίζονται το οικογενειακό βιβλιάριο μαζί με το ατομικό στο οποίο έχει επικολληθεί η ετικέταΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Θεωρημένο το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας της μητέρας.
2. Υπεύθυνη Λήλωση του Ν. 1599/1986 από
τον πατέρα ότι δέχεται να ασφαλισθεί το
παιδί από την μητέρα του και ότι δεν το
ασφαλίζει ο ίδιος. Αν ο πατέρας δεν είναι
ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, χρειάζεται επιπλέον
Βεβαίωση Λιαγραφής από τον φορέα ασφάλισης του πατέρα.
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Σε περίπτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου τα παραπάνω προσκομίζονται μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα).
4. Μία (Ι) φωτογραφία. Αν το τέκνο είναι
νεογέννητο δεν απαιτείται φωτογραφία.
5. Αν το τέκνο είναι άνω των 18 τότε:
Αν είναι άνεργο, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άνεργο.
Εφόσον σπουδάζει βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
6. Αν το τέκνο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, χρειάζεται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ).
Για τη Θεώρηση του Οικογενειακού Βιβλιαρίου απαιτούνται το ατομικό βιβλιάριο υγείας της μητέρας θεωρημένο, το αντίστοιχο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας και αν πρόκειται για τις περιπτώσεις 5 και 6, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας για τη θεώρηση του ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας, ανανεώνεται και το Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, χωρίς προσέλευση στο ΙΚΑ, εάν τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών. Στην περίπτωση αυτή, όπου απαιτείται, προσκομίζονται το
οικογενειακό βιβλιάριο μαζί με το ατομικό στο οποίο έχει επικολληθεί η ετικέτα.ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ Ή ΤΟΝ
ΣΥΖΥΓΟ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Θεωρημένο το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας
του / της συζύγου.
2. Ληξιαρχική πράξη Γάμου ή Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης. (Σε περίπτωση
αλλοδαπού ασφαλισμένου τα παραπάνω προ¬
σκομίζονται μεταφρασμένα στην Ελληνική
γλώσσα).
3. Αστυνομική Ταυτότητα του/της Συζύγου
(σε περίπτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου,
διαβατήριο σε ισχύ).
4. Μία (Ι) φωτογραφία.
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από τη/τον
σύζυγο ότι δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα.
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Για τη Θεώρηση του Οικογενειακού Βιβλιαρίου απαιτούνται το ατομικό βιβλιάριο υγείας του / της συζύγου θεωρημένο, το αντίστοιχο βιβλιάριο ασθενείας και Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από τη /τον σύζυγο ότι δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ετικέτα

ασφαλιστικής ικανότητας για τη θεώρηση του ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας, ανανεώνεται και το Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, χωρίς προσέλευση στο ΙΚΑ, εάν ο/ η σύζυγος εξακολουθεί να μην εργάζεται. Στην περίπτωση αυτή, όπου απαιτείται, προσκομίζονται το οικογενειακό βιβλιάριο μαζί με το ατομικό, στο οποίο έχει επικολληθεί η ετικέτα.


ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε.) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Μια (Ι) φωτογραφία.
2. Διαβατήριο σε ισχύ.
3. Υπεύθυνη Αήλωση Ν1599/86, ότι δεν είναι
ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται
από το ΙΚΑ).
4. Στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
Δ/νση Κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΗ / ΟΤΕ/ κινητού τηλεφώνου κλπ),
ή ελλείψει αυτών Υπεύθυνη Δήλωση
Ν. 1599/1986 (διατίθεται από το ΙΚΑ).
5. Ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας, εάν έχει
αποσταλεί από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση που δεν
έχει αποσταλεί απαιτούνται:
Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ) από τα οποία να προκύπτουν οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που αναφέρονται παρακάτω.
Αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Λογαριασμού και οι Ημέρες Ασφάλισης που αναγρά¬φονται στα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων, προσκομίζεται Βεβαίωση Εργοδότη «θεωρημένη» από το Υποκατάστημα ΙΚΑ -Τμήμα Εσόδων- που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο παράρτημα του εργοδότη.
ΠΡΟΫΠΟθΕΣΕΙΣ:
Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου απαιτείται ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει (από 01/03/09) τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο, δεν υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί ετικέτα
ασφαλιστικής, ικανότητας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και 2. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ) από τα οποία να προκύπτουν οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που αναφέρονται παρακάτω.
Αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Λογαριασμού και οι Ημέρες Ασφάλισης που αναγράφο-
νται στα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων, προσκομίζεται Βεβαίωση Εργοδότη «θεωρημένη» από το Υποκατάστημα ΙΚΑ -Τμήμα Εσόδων-που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο παράρτημα του εργοδότη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου απαιτείται ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει (από 01/03/09) τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο, δεν υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.


ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΏΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Ι 599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος, δεν εργάζεται ή αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για εγγραφή στα Μητρώα
Ανέργων για ένα συνεχές δίμηνο.
3. Βιβλιάριο Υγείας (αν υπάρχει).
4. Μια (Ι) φωτογραφία (αν δεν υπάρχει
Βιβλιάριο Υγείας).
Για τη Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας, είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της φωτογραφίας.ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 30-55 ΕΤΏΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος, δεν εργάζεται ή αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
2. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ, στα οποία να
απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.
3. Βεβαιώσεις του χρόνου ασφάλισης σε
άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε
αυτούς.
4. Βεβαίωση από ΟΑΕΔ για εγγραφή στα
Μητρώα Ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες.
5. Βιβλιάριο Υγείας (εάν υπάρχει).
6. Μια (Ι) φωτογραφία (αν δεν υπάρχει
Βιβλιάριο Υγείας).
Για τη Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και του Βιβλιαρίου Υγείας.ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 55 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Ι 599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος, δεν εργάζεται ή αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
2. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ στα οποία να
απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.
3. Βεβαιώσεις του χρόνου ασφάλισης σε
άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε
αυτούς.
4. Βεβαίωση από ΟΑΕΔ για εγγραφή στα
Μητρώα Ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες.
5. Βεβαίωση του φορέα για διακοπή άσκησης
επαγγέλματος (εάν έχει χρόνο ασφάλισης σε
φορέα αυτοαπασχολούμενων).
6. Βιβλιάριο Υγείας (εάν υπάρχει).
7. Μια (Ι) φωτογραφία (αν δεν υπάρχει
Βιβλιάριο Υγείας).
Για τη Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και του Βιβλιαρίου Υγείας.


Εκδόθηκε η απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης σύμφωνα με την οποία παρέχεται βιβλίαριο υγείας ΙΚΑ με 50 ένσημα το τελευταίο δεκαπεντάμηνο χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο ή μέσα στο 2012

Παραθέτουμε την απόφαση παρακάτω

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ και ανέργων.
Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της μεγάλης ανεργίας ή υποαπασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές
προϋποθέσεις για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, έχει ήδη καταρτιστεί και κατατεθεί στη Βουλή σχετική διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι:
α. στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο
από 1.3.2013 έως 28.2.2014, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη
συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος (2012), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.
β.στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α ́273) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28
η Φεβρουαρίου 2014.
γ.στους εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1.3.2013 έως
28.2.2014, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας δεδομένου ότι μετά την 28η.02.2013 λήγει η ασφαλιστική ικανότητα των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν:
i. στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων σας για τη χορήγηση παροχών
ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2012), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου .
ii. στην παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος έως 28.02.2014, των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α ́ 273) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
iii. στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος
στους εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», χωρίς την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση