ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν εδώ τη συνήθη κατοικία τους και μεταφέρουν στη χώρα μας όχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος, δεν έχουν δικαίωμα να το κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πριν από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και την έκδοση πιστοποιητικού, για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση ελληνικών πινακίδων.
Η διαδικασία που ακολουθείται και ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισμού των οφειλόμενων επιβαρύνσεων περιγράφεται παρακάτω.

 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 /Α/22-11-01), άρθρα 120, 128, 129, 130, 136, 137, 140
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ.142/Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-10), άρθρο 17
Νόμος 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-10), άρθρο 87
Νόμος 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06-05-2010), άρθρο 4
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17-12-2010), άρθρο 8

 


 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Δ.Α.Ο.

Οχήματα προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικά Οχήματα)

Υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Υπόχρεος στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.

 • Για τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στη τελωνειακή αρχή του πρώτου τόπου προορισμού (τόπος πρώτης εκφόρτωσης).
 • Για τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή κατά την είσοδο στη χώρα.

Στη Δ.Α.Ο. δηλώνεται ο παραλήπτης/ιδιοκτήτης του οχήματος, τα στοιχεία του οχήματος και ο τόπος προορισμού, με βάση τον οποίο, προσδιορίζεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή (τελωνείο προορισμού) στην οποία θα βεβαιωθούν και θα καταβληθούν οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις.

 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Κοινοτικά Οχήματα
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες
Για οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Το τέλος ταξινόμησης, μπορεί να καταβληθεί, είτε ταυτόχρονα με την καταβολή των λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής με την κατάθεση της Διασάφησης Εισαγωγής για ανάλωση, είτε το αργότερο μέχρι την 15η μέρα από την ημερομηνία της ανάλωσης με την υποβολή Ειδικής Δήλωσης.
Σημείωση: Στην περίπτωση, κατά την οποία ο τελωνισμός δεν πραγματοποιείται στο Τελωνείο εισόδου, αλλά σε άλλο Τελωνείο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την άφιξή του στο πρώτο ελληνικό Τελωνείο, οφείλει να ακολουθήσει την κατά την τελωνειακή νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία διαμετακόμισης με ταυτόχρονη καταβολή ανάλογης εγγύησης, ώστε να εξασφαλισθεί η τελωνειακή επιτήρηση μέχρι το Τελωνείο Προορισμού.
Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα τελωνισμού στα Τελωνεία Εισόδου που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα.

 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορία οχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής:


Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καινούργια

 • Τέλος Ταξινόμησης
 • Φόρος πολυτελείας ( επιβάλλεται σε επιβατικά αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής πώλησης από 20.000 ευρώ και άνω)
 • Φ.Π.Α.

Μεταχειρισμένα

 • Τέλος ταξινόμησης
 • Φόρος πολυτελείας (επιβάλλεται σε επιβατικά αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής πώλησης μετά την απομείωση λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων από 16.000 ευρώ και άνω)

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες

 • Εισαγωγικός δασμός
 • Φ.Π.Α.
 • Τέλος ταξινόμησης
 • Φόρος πολυτελείας (επιβατικά αυτοκίνητα καινούργια & μεταχειρισμένα ως άνω)

 

4. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•  Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 137 του Ν.2960/01.

•  Η μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλο τόπο δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής.

•  Τα κοινοτικά οχήματα δύνανται να παραμένουν προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να απαιτείται η καταβολή του τέλους ταξινόμησης. Για τη χορήγηση της προσωρινής αυτής απαλλαγής από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής (τελωνειακή ενημέρωση / χρήσιμες πληροφορίες / προσωρινή εισαγωγή).

•  Απαλλαγές και διευκολύνσεις (τελωνειακή ενημέρωση / χρήσιμες πληροφορίες / τελ. απαλλαγές & διευκολύνσεις) προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες (μετοικούντες, ανάπηρους κ.α.).

 

Β. ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

 

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, ανά κατηγορία οχήματος, περιγράφονται παρακάτω.

1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
2. ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΑΞΙ)

1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.


Α. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α /22-11-01), άρθρα 121, 126, 127
Νόμος 3156/2003 (Φ.Ε.Κ.157 Α/25-6-03), άρθρο 27
Νόμος 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. 249 Α/ 30-10-03), άρθρο 21
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142 Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α/29-1-07), άρθρο 29
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17-12-10), άρθρο 8

Το τέλος ταξινόμησης για επιβατικά οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03 προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Το ύψος των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, προσδιορίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα των αυτοκινήτων και την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία.
Οι συντελεστές αυτοί, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά Κοινοτική Οδηγία ή Κανονισμό, που ισχύουν από 01/01/2011:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

EURO 5
Προδιαγραφές των Κανονισμών 715/2007 & 692/2008

EURO 4
Προδιαγραφές της Οδηγίας
98/69/ΕΚ φάση Β΄ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάση Β΄

EURO 1,2 & 3
Προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ φάση Α΄, 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ & 88/76/ΕΟΚ

Συμβατικής Τεχνολογίας
Μέχρι 900 κ.ε. 5% 14% 24%
37%
Από 901-1400 κ.ε. 12% 27% 49%
66%
Από 1401-1600 κ.ε. 20% 45% 95%
128%
Από 1601-1800 κ.ε. 30% 56% 129%
148%
Από 1801-2000 κ.ε. 40% 83% 216%
266%
Από 2001 κ.ε. και πάνω 50% 142% 334%
346%


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Τα επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep που έχουν κομιστεί μέχρι και 8/12/2010, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ Φάση Β΄ ή μεταγενέστερης και της 98/69/ΕΚ  Φάση Α΄ ή μεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται  στους συντελεστές των περιπτώσεων α) και β) αντίστοιχα του άρθρου  121 του Ν.2960/2001, με την προϋπόθεση ότι μέχρι 30/06/2011 θα έχουν τελωνισθεί και καταβληθεί για αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

 

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

•  Οι παραπάνω συντελεστές εισπράττονται μειωμένοι κατά 50%, προκειμένου για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.


Υβριδικά - Ηλεκτροκίνητα

•  Τα υβριδικά αυτοκίνητα με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης, καθώς και τα ηλεκτροκίνητα, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την τιμή χονδρικής πώλησης του αυτοκινήτου κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή εμφανίζεται στους σχετικούς τιμοκαταλόγους των επισήμων διανομέων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη, η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων με βάση τα παρακάτω αναφερόμενα ποσοστά μείωσης.

 

Ποσοστά μείωσης για τα μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα

Μείωση λόγω παλαιότητας (*)
.
Ποσοστό μείωσης ανα μήνα
Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας
1,30
Για τον δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας
0,70
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας
0,50
Για τα 5 επόμενα χρόνια (4ο - 8ο )
0,40
Για τα 3 επόμενα χρόνια (9ο - 11ο )
0,30
Για τα 2 επόμενα χρόνια (12ο - 13ο )
0,20
Για τα επόμενα χρόνια
0,10
συν
Μείωση λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων

5% Χ (διανυθέντα χιλιόμετρα / 1500)

(*) Στον Πίνακα Απομείωσης Αξίας Μεταχειρισμένων Επιβατικών Αυτοκινήτων μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απομείωση ανά μήνα/έτος παλαιότητας.

Ο κατά τα παραπάνω διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

2. Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η τιμή χονδρικής πώλησης είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς, τότε η φορολογητέα αξία θα διαμορφωθεί με βάση τη δεύτερη τιμή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.
Έστω, καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης 12.608 ευρώ, κυλινδρισμό κινητήρα 1796 κ.ε., (EURO 5), προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 
Τιμή χονδρικής πώλησης 12.608,00 ευρώ
Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο) 510,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης 13.118,00 ευρώ
Τέλος ταξινόμησης: 30% Χ 13.118,00 = 3.935,40 ευρώ

 2.
Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης 25.000 ευρώ,  (EURO 5), με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/9/2009 και θέσης σε ανάλωση 04/06/2011, διανυθέντα χιλιόμετρα 17.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τιμολόγιο αγοράς 17.000,00 ευρώ.

Τιμή χονδρικής πώλησης 25.000,00 ευρώ
- Απομείωση αξίας*:
22,47% Χ 25.000 =
5.617,5 ευρώ
Φορολογητέα αξία (1) 19.382,5 ευρώ
+ Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο) 600,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία 19.982,5 ευρώ
Τέλος ταξινόμησης 40% Χ 19.982,5 = 7.993,00 ευρώ

 

Η τιμολογιακή αξία του οχήματος (17.000,00 ευρώ), είναι μικρότερη από τη φορολογητέα αξία (1), οπότε για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης λαμβάνεται υπόψη η αξία των 19.382,50 ευρώ.

* Απομείωση φορολογητέας αξίας
• μήνες κυκλοφορίας: 21 (20 μήνες + 11 ημέρες )
•  συντελεστής απομείωσης λόγω παλαιότητας (12 X 1,30 + 9 X 0,70) =
21,90
+χιλιόμετρα
(17.049 : 1.500 Χ 5%) =
0,57
22,47

 


3. Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης 25.000 ευρώ,  (EURO 5), με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/9/2009 και θέσης σε ανάλωση 04/06/2011, διανυθέντα χιλιόμετρα 17.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τιμολόγιο αγοράς 20.500,00 ευρώ.

Για το υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης με βάση την τιμή χονδρικής ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα.

Ωστόσο, η τιμολογιακή αξία του οχήματος  (20.500,00 ευρώ) είναι μεγαλύτερη από τη φορολογητέα αξία (1), οπότε για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης λαμβάνεται υπόψη η τιμή αγοράς του οχήματος
.

Αξία τιμολογιακή
20.500,00 ευρώ
Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο)
600,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία
21.100,00 ευρώ
Τέλος ταξινόμησης 40% Χ 21.100,00 =
8.440 ευρώ


Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www. gsis.gr /Τελωνειακή ενημέρωση /Χρήσιμες πληροφορίες /Ε.Φ.Κ. & Τέλος Ταξινόμησης /Φορολογία αυτοκινήτων οχημάτων (φορολογητέα βάση) είναι διαθέσιμος πίνακας ελάχιστης και μέγιστης αξίας τελωνισθέντων οχημάτων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά για εύρεση τιμών.

Το συμπιεσμένο αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΕΛΩΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύρεση τιμών ενδεικτικά.

* Λόγω αλλαγών στη νομοθεσία που αφορά στην απομείωση της φορολογητέας αξίας, υπάρχει πιθανή απόκλιση μεταξύ των αξιών του πίνακα και των διαμορφωτέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


 

ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος στην ξένη χώρα

2. Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από την οποία προκύπτει:

•  η ημερομηνία ταξινόμησης και κυκλοφορίας στη χώρα μας, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του και η ημερομηνία διαγραφής αυτού από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
•  ο τύπος του κινητήρα, ο τύπος του καυσίμου, ο αριθμός πλαισίου και ο κυλινδρισμός του κινητήρα,
•  το εργοστάσιο /η μάρκα και ο τύπος του οχήματος,
•  τα στοιχεία κατόχου του οχήματος.

3. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στη χώρα μας ή του πιστοποιητικού ταξινόμησης αυτού

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και τον αριθμό κυκλοφορίας του στη χώρα μας και στο εξωτερικό και ότι το παραλαμβανόμενο με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, όχημα, είναι το ίδιο αυτοκίνητο με εκείνο που είχε προηγούμενα ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην ημεδαπή.

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση  χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% επί της δασμολογητέας αξίας. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.

 

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Mεταφορικά μέσα

Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 KW τα οποία προορίζονται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

α) Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες

Τα εισαγόμενα στην Ελλάδα από τρίτες χώρες επιβατικά οχήματα επιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α. είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της φορολογητέας αξίας. Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (φορολογητέα αξία), αποτελεί το άθροισμα της δασμολογητέας αξίας, των δασμών και φόρων που οφείλονται εκτός ή εντός της χώρα μας (εκτός του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.) και των παρεπόμενων της εισαγωγής εξόδων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία, όπως μεταφορικά, έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης, έξοδα ασφάλισης κ.λ.π.

β) Για τα προερχόμενα από άλλες Κοινοτικές χώρες

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α. είναι καινούργια, έχουν διανύσει δηλαδή, κατά την άφιξή τους στη χώρα μας, λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, επιβαρύνονται στην Ελλάδα με συντελεστή Φ.Π.Α. είκοσι τρία τοις εκατό (23%). Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (φορολογητέα αξία), αποτελεί η αξία αγοράς, η οποία προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή ή λοιπά έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αγορά αυτή και με τα οποία επιβαρύνει ο προμηθευτής των αγαθών τον αγοραστή.

Για τα καινούργια αυτοκίνητα σε περίπτωση που έχει καταβληθεί από τον αγοραστή ο Φ.Π.Α. και στο Κράτος-Μέλος αγοράς, χορηγείται σε αυτόν, κατόπιν αιτήσεώς του από το Ελληνικό Τελωνείο, στο οποίο καταβάλλει το Φ.Π.Α., βεβαίωση για την καταβολή αυτή προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του Φ.Π.Α. που κατέβαλε στο Κράτος - Μέλος αγοράς (εφόσον βεβαίως προβλέπεται κάτι τέτοιο από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους αυτού).

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., είναι μεταχειρισμένα, έχουν διανύσει δηλαδή, κατά την άφιξή τους στη χώρα μας, περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα και έχουν παρέλθει περισσότεροι από έξι (6) μήνες, από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα αγοράς του αυτοκινήτου.

Όταν ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα πωλητής είναι ιδιώτης και για την πώληση συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό,  απαιτείται η θεώρησή του από Ελληνική Προξενική Αρχή, παρουσία του αγοραστή στο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται η πώληση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ενδεικτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά τον τελωνισμό, τόσο για την επιλογή του συντελεστή τέλους ταξινόμησης, όσο και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είναι τα εξής:

•  Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή άλλος τίτλος κυριότητας

•  Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας (προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα)

•  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου για τη διαπίστωση της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί εκ κατασκευής το όχημα

Συμβουλευτείτε το Συνοπτικό Πίνακα Δικαιολογητικών και Πιστοποίησης Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων για ειδικές περιπτώσεις οχημάτων (μεταχειρισμένα κ.ά)

•  Δ.Α.Ο. (αντίτυπο για τον παραλήπτη)
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κάθε φορά περίπτωση (το είδος του οχήματος, τον τρόπο μεταφοράς κ.τ.λ.)

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ


Νομική Βάση

Νόμος 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-10), άρθρο 17
Νόμος 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-10), άρθρο 87
Νόμος 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/6-05-10), άρθρο 4
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17-12-10), άρθρο 8

Φόρος πολυτελείας επιβάλλεται στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03, καθώς και στα αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04.
Το ποσοστό του ειδικού φόρου πολυτελείας ορίζεται ως εξής:

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
Τιμή χονδρικής πώλησης αυτοκινήτου από τον κατασκευαστή οίκο
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
Τιμή χονδρικής πώλησης αυτοκινήτου από τον κατασκευαστή οίκο, αφού μειωθεί λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων

ΠΟΣΟΣΤΟ
από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ
από 16.000 μέχρι και 17.000
10%
άνω των 22.000 ευρώ μέχρι και 28.000 ευρώ

άνω των 17.000 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ

30%
άνω των 28.000 ευρώ
άνω των 19.000 ευρώ
40%

Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄).


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


Από το φόρο πολυτελείας της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα  που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ), καθώς και τα αυτοκινούμενο τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων (κλούβες) και τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους της δασμολογικής κλάσης 87.03 (διπλοκάμπινα) της πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.
Έστω, καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης 18.608 ευρώ, κυλινδρισμό κινητήρα 1796 κ.ε., EURO 5 , προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

=

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 
Τιμή χονδρικής πώλησης 18.608,00 ευρώ
Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο) 510,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης 19.118,00 ευρώ
Τέλος ταξινόμησης: 30% Χ 19.118,00 = 5.735,40 ευρώ
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας: 10% Χ 19.118,00 = 1.911,8 ευρώ

 


2. Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή χονδρικής πώλησης 25.000 ευρώ,  EURO 5 , με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/9/2009 και θέσης σε ανάλωση 04/06/2011, διανυθέντα χιλιόμετρα 17.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τιμή χονδρικής πώλησης
25.000,00 ευρώ
- Απομείωση αξίας*: 22,47% Χ 25.000 =
5.617,5 ευρώ
Φορολογητέα αξία (α)
19.382,50 ευρώ
+ Ναύλα και ασφάλιστρα (τιμολόγιο)
600,00 ευρώ
Φορολογητέα αξία (β)
19.982,50 ευρώ
Τέλος ταξινόμησης 40% Χ 19.982,50 =
8.273 ευρώ
Φορολογητέα αξία (α) = 19.382,50 > 19.000 ευρώ, άρα:
ποσοστό Φόρου Πολυτελείας = 40%
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας: 40% Χ 19.982,50 =
8.273,00 ευρώ

 

2. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ


Νόμος 2960/01, άρθρο 124
Νόμος 3190/03, άρθρο 21
Νόμος 3583/07, άρθρο 1
Α. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Οι μοτοσικλέτες της δασμολογικής κλάσης 87.11 υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Μέχρι και 125 κ.ε.
0%
Από 126 μέχρι 249 κ.ε.
2%
Από 250 μέχρι 900 κ.ε.
7%
Από 901 μέχρι 1400 κ.ε.
12%
Από 1401 μέχρι 1600 κ.ε.
14%
Από 1601 μέχρι 1800 κ.ε
17%
Από 1801 κ.ε. και πάνω
25%


ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τις καινούργιες μοτοσικλέτες, ενώ για τις μεταχειρισμένες λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου τύπου μοτοσικλέτας κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, αφού η τιμή αυτή μειωθεί λόγω φθοράς από συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:

Από 1 χρόνο έως και 2
14%
Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη
21%
Πάνω από 3 μέχρι και 4 έτη
25%
Πάνω από 4 μέχρι και 5 έτη
32%
Πάνω από 5 μέχρι και 6 έτη
35%
Πάνω από 6 μέχρι και 7 έτη
39%
Πάνω από 7 μέχρι και 8 έτη
42%
Πάνω από 8 έτη
46%

Η τεκμαρτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας.

2. Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται για τις προερχόμενες από τρίτες χώρες μοτοσικλέτες.

3. Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι μοτοσικλέτες, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ

Για τις μοτοσικλέτες που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός  δασμός που κυμαίνεται από 6%-8% επί της δασμολογητέας αξίας, ανάλογα με τον κυλινδρισμό τους. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.

 

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Η φορολογική μεταχείριση των μοτοσικλετών στη χώρα μας, από πλευράς Φ.Π.Α., είναι ίδια με εκείνη των επιβατικών αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια, ισχύουν και για τις μοτοσικλέτες τα αναφερόμενα παραπάνω στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά τον τελωνισμό είναι τα ίδια με τα προαναφερόμενα για τα επιβατικά αυτοκίνητα, πλην του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και της έγκρισης τύπου ή του δελτίου έγκρισης τύπου.

 

 

3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΑΞΙ)

Για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις  προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12 ΕΚ ή μεταγενέστερης, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης, καταβάλλεται το 13% του τέλους ταξινόμησης για τα όμοια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ..
Για επιβατικά αυτοκίνητα με προδιαγραφές της οδηγίας 91/441 ΕΟΚ και παλαιοτέρων ή συμβατικής τεχνολογίας καταβάλλεται το 50% του τέλους ταξινόμησης για όμοια αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ..

 

Παρατήρηση

Για τυχόν περιορισμούς στην ταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας

Τα επιβατικά αυτοκίνητα  που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ), εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας.

Αποχαρακτηρισμός

Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από τον τελωνισμό τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και εκείνων που ισχύουν κατά το χρόνο του τελωνισμού τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό τους, ως δημόσιας χρήσης δεν οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης.

 

Γ. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
- ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ)
- ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ / ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ

1. ΦΟΡΤΗΓΑ
2. ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ
3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ)

 

1. ΦΟΡΤΗΓΑ

Νόμος 2960/01, άρθρα 123,126
Νόμος 3156/03, άρθρο 27

Τα φορτηγά αυτοκίνητα, πλην τύπου JEEP και οι βάσεις τους της δ.κ. 87.04 που πληρούν τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542/ΕΟΚ φάση Β΄ ή 96/69/ΕΚ ή μεταγενέστερων υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

α) Φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού
5%
β) Ανοικτά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού
7%
γ) Κλειστά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:
Μέχρι και 900 κ.ε.
6%
Από 901 - 1400 κ.ε.
14%
Από 1401 - 1800 κ.ε.
18%
Από 1801 - 2000 κ.ε.
21%
Από 2001 κ.ε. και πάνω
26%

 

δ) Βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων πέντε τοις εκατό (5%) για την περίπτωση (α) και επτά τοις εκατό (7%)  για τις περιπτώσεις (β) και (γ).

ε) Οι παραπάνω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 30% προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα που δεν πληρούν της προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών.

στ) Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, τα αναφερόμενα στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου ποσοστά τέλους τριπλασιάζονται και υπολογίζονται επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά.

ζ) Τα ανοικτά φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων που διασκευάζονται σε κλειστά υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

Κυλινδρισμός Κινητήρα

Τ.Τ. (σε ευρώ)

Από 901 έως 1.400 κυβ. εκατοστά

733

Από 1.401 έως 1.800 κυβ. εκατοστά

1.027

Από 1.801 έως 2.000 κυβ. εκατοστά

1.467

Από 2.001 κυβ. εκατοστά και επάνω

2.347

η) Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων), φορτηγών ψυγείων και ειδικών χρήσεων υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:

Μικτό βάρος Τ.Τ. (σε ευρώ)
Από 3,5 έως και 7,5 τόνους 1.000
Από 7,5 έως και 14 τόνους 1.800
Από 14 τόνους έως και πάνω 2.500

 

Όταν από την μετασκευή προκύπτει ανατρεπόμενο ή βυτιοφόρο όχημα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 500 ευρώ.


Εξαιρέσεις

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά δεν υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Για τον επιβολή του τέλους ταξινόμησης, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

•  Την πράγματι πληρωθείσα αξία ή πληρωτέα αξία για τα καινούργια αυτοκίνητα. Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμής αγοράς).


•  Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται
•  Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.

 

2. ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ

Νόμος 2960/01, άρθρο 121, 123
Νόμος 3156/03, άρθρο 27
Νόμος 3583/07, άρθρο 1

Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα της δ.κ. 87.03 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L 124 της 9/5/2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές  της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ ή μεταγενέστερης ορίζονται ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά
5%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά
9%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω
15%

 

Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα της δ.κ. 87.04 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές  της Οδηγίας αυτής ή  μεταγενέστερης ορίζονται ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά
4%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά
8%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω
14%

 

3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ)

Νόμος 2960/01, άρθρα 121, 123
Νόμος 3583/07, άρθρο 1
Νόμος 3833/2010, άρθρο 17
Νόμος 3842/2010, άρθρο 87
Νόμος 3845/2010, άρθρο 4

 

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, ανεξάρτητα από τη δασμολογική τους κατάταξη, που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων:

α) φορολογούνται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%), εφόσον το εσωτερικό μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς, ανεξάρτητα από το φορτίο που δύναται να μεταφέρουν.

β) φορολογούνται με συντελεστή δέκα τέσσερα τοις εκατό (14%), εφόσον το μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς και το φορτίο που δύνανται να μεταφέρουν είναι μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) χιλιόγραμμων.

Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων προσαυξάνονται κατά 30%, δηλαδή 9,1% και 18,2% αντίστοιχα, για αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω περιπτώσεων που δεν πληρούν προδιαγραφές Οδηγιών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

γ) φορολογούνται με τους αντίστοιχους συντελεστές των επιβατικών της παραγράφου 2 του άρθρου 121, μειούμενους κατά πενήντα τοις εκατό (50%), οι οποίοι σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτεροι του εικοσιένα  τοις εκατό (21%), εφόσον έχουν μήκος εξέδρας φόρτωσης μικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου κάτω των 500 χιλιογράμμων, ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EURO 5
Προδιαγραφές των Κανονισμών 715/2007 & 692/2008
EURO 4
Προδιαγραφές της οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση B΄ ή μεταγενέστερης οδηγίας φάση B'

EURO 1,2,&3
Προδιαγραφές των οδηγιών 98/69/ΕΚ φάση A΄94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ & 88/76/ΕΟΚ

Συμβατικής τεχνολογίας
Μέχρι 900 κ.ε. 21% 21% 21% 21%
Από 901-1400 κ.ε. 21% 21% 24,5% 33%
Από 1401-1600 κ.ε. 21% 22,5% 47,5% 64%
Από 1601-1800 κ.ε. 21% 28% 64,5% 74%
Από 1801-2000 κ.ε. 21% 41,5% 108% 133%
Από 2001 κ.ε. και πάνω 25% 71% 167% 173%

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους της δασμολογικής κλάσης 87.03 (διπλοκάμπινα) της πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 (α & β ως άνω παράγραφοι) εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, ενώ στα οχήματα της παραγράφου (γ) επιβάλλεται φόρος πολυτελείας, όπως στα λοιπά επιβατικά.

 

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΣ

Ν.2960/01 άρθρα 134,135
Φ.31/13/3-6-03 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ 816/23-6-03 Τεύχος Β)
Φ.32/14/3-6-03 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ 816/23-6-03 Τεύχος Β)
Φ.715/475/24-7-03 Ε.Δ.Υ.Ο.


Τα κοινοτικά οχήματα έχουν τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς Φορολογικής Αποθήκης και για το διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Τις φορολογικές αποθήκες κατέχουν ή χρησιμοποιούν Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές οι οποίοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή να παραλαμβάνουν, να κατέχουν και να αποστέλουν στα πλαίσια του επιτηδεύματός τους οχήματα τα οποία βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 άρθρα 98-113
Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 άρθρα 496-533
Τ.1460/10Γ0019/21-3-02 Α.Υ.Ο.( Φ.Ε.Κ 468/15-4-02 Τεύχος Β)
Τ.2130/22/50019/1-5-02 Ε.Δ.Υ.Ο.

Τα οχήματα Τρίτων Χωρών έχουν τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης με αναστολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

 

Πηγή:Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση