ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 


Κ.Υ.Α. 5015968/2915/22-4-2009


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης οχήματος
β) Έγκριση Τύπου (Εθνική) οχήματος
γ) Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου (Ε.Κ.) οχήματος
δ) Πιστοποιητικό Καυσαερίων
ε) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
στ) Άδεια κυκλοφορίας στην οποία αναγράφεται η Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί το όχημα.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Πιστοποίηση
Επιβατικά αυτοκίνητα πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/01
 • πιστοποιητικό Συμμόρφωσης οχήματος και
 • έγκριση Τύπου (Εθνική) οχήματος ή
 • δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου (Ε.Κ.) οχήματος
Ειδικές Περιπτώσεις
Πιστοποίηση
α) οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα XII της Οδηγίας 70/156 Ε.Ο.Κ., ως κάθε φορά ισχύει
 • πιστοποιητικό συμμόρφωσης και
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος
β) καινούργια οχήματα που εισάγονται μεμονωμένα από τρίτες, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε.
γ) μεταχειρισμένα οχήματα που εισέρχονται στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης

 

 • άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ως περίπτωση (στ) για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμενα οχήματα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΕ, για τα προερχόμενα οχήματα από τρίτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, καθώς και για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμενα οχήματα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων δεν αναγράφεται Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
δ) τροχόσπιτα και ασθενοφόρα που προέρχονται από διασκευή φορτηγών οχημάτων, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης
 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος, ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. επί της οποίας, εκτός της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα αναγράφεται, εντός παρενθέσεως, η αντίστοιχη Οδηγία
ε) οχήματα πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, που κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. επί της οποίας, εκτός της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα αναγράφεται, εντός παρενθέσεως, η αντίστοιχη Οδηγία
στ) μεταχειρισμένα οχήματα πρώτης ταξινόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από το 2000
 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε.
ζ) κάθε άλλη περίπτωση οχημάτων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα δικαιολογητικά ως (α), (β), (γ)
 • βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε.
ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
 • έγκριση τύπου οχήματος ή
 • πιστοποιητικό καυσαερίων οχήματος ή
 • βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. ή
 • άδεια κυκλοφορίας στην οποία αναγράφεται η Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί το όχημα

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info