Τι είναι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση σημαίνει ότι οι υπηρεσίες των Υπουργείων,  των ΝΠ∆∆,  των Περιφερειών,  των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των ∆ήμων και των Κοινοτήτων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπόθεση πολίτη αναζητούν υπηρεσιακά πάνω από 210 δικαιολογητικά,  είτε  υποχρεωτικά  είτε  κατόπιν  της  συναίνεσής  του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν προσκομίζει κανένα από τα πιστοποιητικά αυτά σε δημόσια υπηρεσία, όταν υποβάλει αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από τέτοιου είδους δικαιολογητικά, αλλά η υπηρεσία  είναι  υποχρεωμένη  να  τα  αναζητήσει  από  μόνη  της (Ν. 3242/2004 & Ν. 3448/2006).

 

 

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση διακρίνεται σε:

• Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και

• Αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου πολίτη

Συγκεκριμένα:

1. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθιερώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η υπηρεσία οφείλει να αναζητεί  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ,  οποιοδήποτε  από  τα 28  δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υπάγονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη.

2. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου καθιερώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η υπηρεσία οφείλει να αναζητά η ίδια, κατόπιν συναίνεσης του πολίτη, οποιοδήποτε από τα 183 δικαιολογητικά, τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα και απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη. Η συναίνεση του πολίτη προκύπτει από δήλωση του ίδιου στο έντυπο  της αίτησης ή σε  ξεχωριστό  έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, που υποβάλλει, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά να αναζητηθούν από την υπηρεσία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των ΝΠ∆∆, των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των ∆ήμων και των Κοινοτήτων υποχρεούνται εκ του νόμου να προβαίνουν στη διενέργεια της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών είτε πρόκειται για υποχρεωτική είτε για αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης και της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου;

Και στις δύο περιπτώσεις η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στην υποχρεωτική αναζήτηση η δημόσια υπηρεσία  ενημερώνει  απλώς  τον πολίτη  ότι  θα  αναζητηθούν  από εκείνη  κάποια  ή  το  σύνολο  των  δικαιολογητικών που  απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του ενώ στην άλλη περίπτωση ο πολίτης συναινεί ρητά, δηλαδή εξουσιοδοτεί την υπηρεσία να τα αναζητήσει εκείνη.

Επομένως ο πολίτης

•  ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

•  ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ πλέον υποχρεωμένος να πηγαίνει σε διάφορες υπηρεσίες για να συγκεντρώσει ο ίδιος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ικανοποιηθεί το αίτημά του, εφόσον βέβαια, αυτά εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

• ∆ΕΝ  ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ  μαζί  με  την  αίτησή  του  δικαιολογητικά  που εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Η υπηρεσία που διεκπεραιώνει το αίτημα

• ΑΝΑΖΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της διοικητικής πράξης

Ποια είναι η διαδικασία για την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών

Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών είναι η ίδια τόσο για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση όσο και για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Ο πολίτης υποβάλει αίτηση σε δημόσια υπηρεσία, για την διεκπεραίωση της οποίας απαιτούνται ενδιάμεσα δικαιολογητικά.

2. Εντός 24 ωρών από την παραλαβή της αίτησης, η υπηρεσία, που απαιτεί το ενδιάμεσο δικαιολογητικό, αποστέλλει με fax σχετικό έγγραφο για την αναζήτησή του στην υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια να το εκδώσει.

3. Εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αίτησης, η υπηρεσία που εκδίδει το ενδιάμεσο δικαιολογητικό και το οποίο εμπίπτει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση, οφείλει να το αποστείλει με fax στην αρχική υπηρεσία που το έχει αναζητήσει και η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

4. Το δικαιολογητικό το οποίο αποστέλλεται με fax στην Υπηρεσία που το αναζήτησε, επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 και επομένως δεν χρειάζεται να κατατεθεί και το πρωτότυπο δικαιολογητικό (εκτός αν απαιτείται το πρωτότυπο δικαιολογητικό από ειδική διάταξη).

5. Η  Υπηρεσία,  στην  οποία  έχει  υποβληθεί  η  αρχική  αίτηση  του πολίτη, εκδίδει τη διοικητική πράξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

 


 

 ΛΙΣΤΑ ΜΕ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄     

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ Α'  ΚΑΙ  Β', ΝΠΔΔ

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας

Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας

 

ΥΠΕΣΔΔΑ

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Αντίγραφο ή απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου

Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου

Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητα από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Βεβαίωση ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ TOY ΠΟΛΙΤΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας πρώην Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων και εκπαιδευτικών, πρώην πολιτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και πρώην εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχων του δημοσίου ή όχι (πρώην στελεχών ΛΣ και πολιτικών υπαλλήλων

Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου μισθοδοσίας

Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου

Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου

Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για την Εφορία

Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο Αγροτών (για τους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων και για τα μέλη-αγρότες)

Βεβαίωση απόσταξης σταφυλιών

Βεβαίωση της ιδιότητας νεοεισερχομένου Νέου Γεωργού, Γεωργού (αφορά όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών και δεν έχει παρέλθει 10ετία από την ένταξή τους καθώς και όσους έχουν ενταχθεί με Σχέδιο βελτίωσης και δεν έχει παρέλθει 5ετία)

Βεβαίωση συμμετοχής στο ΟΣΔΕ Εκτάσεις

Βεβαίωση με το ποσό επιδότησης της τελευταίας χρονιάς (αιγοπρόβατα)

Βεβαίωση με το ποσό επιδότησης της τελευταίας πενταετίας (αιγοπρόβατα)

Βεβαίωση για το ποσό οικονομικής ενίσχυσης (ελαιόλαδο)

Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών (ελαιόλαδο)

Βεβαίωση σχετικές με τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων τροφίμων

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για μόνιμο, εποχικό και πρακτικής άσκησης προσωπικό

Βεβαιώσεις αποδοχών μονίμου, εποχικού και πρακτικής άσκησης προσωπικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βεβαίωση περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, μη λύσης και θέσης σε εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας.

Βεβαίωση ότι οι μετοχές Ανώνυμης Εταιρίας είναι ονομαστικές.

Βεβαίωση περί της σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας και της καταχώρησής της στο Μητρώο Α.Ε.

Βεβαίωση περί σκοπού Ανώνυμης Εταιρίας και περί του ύψους του μετοχικού της κεφαλαίου.

Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας.

Βεβαίωση για την εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας.

Βεβαίωση αριθμού Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων που δικαιούται να κατέχει εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών.

Βεβαίωση Νόμιμης λειτουργίας εταιρίας εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά).

Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλου (Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά).

Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ για θεώρηση βιβλίων-στοιχείων από την  αρμόδια ΔΟΥ.

Βεβαίωση σχετικά με την καταβολή των οικονομικών εισφορών-ένσημα στο ΙΚΑ.

Βεβαίωση σχετικά με τη καταβολή κρατήσεων  υπέρ της Εργατικής Εστίας.

Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ για μεταβίβαση αυτοκινήτου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Βεβαίωση περί κατοχής ή μη αδείας (επαγγελματικής ή παραγωγικής) Λαϊκών Αγορών δικαιοδοσίας του Οργανισμού λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IΔΡΥΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ–ΕΤΑΜ(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Βεβαίωση μη απογραφής.

Βεβαίωση ημερομηνίας απογραφής στο Ιδρυμα.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ   ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    (Ο.Γ.Α.)

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.

Βεβαίωση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση.

Βεβαίωση για το ύψος των χορηγούμενων μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ. ΟΤΕ)

Βεβαίωση ποσού κύριας σύνταξης.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση καταβολής ή μη επιδομάτων.

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.

Βεβαίωση διαγραφής.

Βεβαίωση διαγραφής μέλους οικογένειας ασφαλισμένου.

Βεβαίωση ημερομισθίων ασφ/νου για χορήγηση δανείου από τον Ο.Ε.Κ.

Βεβαίωση ποσού επικουρικής σύνταξης από τον ΕΛΕΑ.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη από τον ΕΛΕΑ.

Βεβαίωση χρόνου επικουρικής ασφάλισης.

 

ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  (Τ.Σ.Α.Υ.)

α)  Δ/νση Συντάξεων - Πρόνοιας

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη (γήρατος,θανάτου,ανικανότητας).

Βεβαίωση χορήγησης επιδομάτων ή μη και εξόδων κηδείας.

Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης.

Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

β)Δ/νση Ασθένειας

Βεβαίωση υπαγωγής στην περίθαλψη του Ταμείου για τον ασφαλισμένο και προστατευόμενα μέλη του.

Βεβαίωση διαγραφής από την περίθαλψη του Ταμείου για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του.

γ) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βεβαίωση μη οφειλής για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ετήσια βεβαίωση καταβολής εισφορών ,μέσω τραπεζών ,για τη χρησιμοποίησή της  στις  Δ.Ο.Υ..

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.

Βεβαίωση διαδοχικής ασφάλισης.

Βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου.

Βεβαίωση για φορολογική χρήση.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Τ.Α.Ξ.Υ.)

Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στο ΤΑΞΥ.

Βεβαίωση διαγραφής από το ΤΑΞΥ.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την εφορία, διάρκειας ισχύος ενός έτους για την θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

Βεβαίωση οφειλής μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής τους για όλες τις ξεν/κές επιχειρήσεις που οφείλουν.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    (Τ.Α.Ν.Π.Υ.)

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.

Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ    (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ)

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη.

Χορήγηση αριθμού μητρώου του ασφαλισμένου στο Ταμείο.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ.)

Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και πρόνοιας.

Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

Βεβαίωση διαγραφής από το Ταμείο.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας τέως υπαλλήλου του Ταμείου.

Δελτίο διαδοχικής ασφάλισης.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για τους εν ενεργεία υπαλλήλους των Δήμων,Κοινοτήτων ,υπαλλήλων των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης για τους βοηθηματούχους του Ταμείου.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Π.Δ.Θ)

Βεβαίωση ασφάλισης .

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.

Βεβαίωση για διαφορά εξόδων νοσηλείας για φορολογική χρήση.

 

ΤΑΜΕΙΟ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ (Τ.Π.Δ.Π)

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη ασφάλισης στο κλάδο ασθένειας και πρόνοιας του  Ταμείου

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε)

Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΕΘΝΙΚΗ

Βεβαίωση ασφάλισης  ή μη.

Βεβαίωση Συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση ποσού σύνταξης.

Βεβαίωση ασφάλισης ή διακοπής ασφάλισης εξαρτωμένων μελών.

Βεβαίωση ποσοστού ανικανότητας.

Βεβαίωση ποσού χορηγηθέντων δανείων.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Βεβαίωση υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ταμείου, βάσει της εκδοθείσας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  - ΚΛΑΔΟΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε)

Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον κλάδο ασθένειας.

Βεβαίωση οικονομικής ενίσχυσης σε ασφαλισμένους που δεν μπορούν να    αυτοεξυπηρετηθούν (Επίδομα συμπαράστασης).

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ(Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ)

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.

Βεβαίωση ποσού σύνταξης .

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ

[Βεβαίωση προϋπηρεσίας], [Βεβαίωση αποδοχών] των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.

2. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση για την ισοτιμία τίτλων σπουδών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

3. Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

4. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης …) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, … 8ης).

6. Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπ/σης πλην Δημοτικής και Μέσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

[Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών], [Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας] των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Γυμναστηρίου “Ο. Ι. Φωκιανός”.

[Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών], [Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας] των διοικητικών υπαλλήλων του Δημόσιου – Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής (Δ.Π.Π.Γ.Κ.).

[Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών], [Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας] των διοικητικών υπαλλήλων των Επιτροπών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας των Δ/νσεων Π.Ε της χώρας (Ε.Μ.Κ.Φ.).

7. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών καθηγητών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

8. Διεύθυνση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

9. Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες).

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Κ.Ε.Μ.Δ.)

Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. (Κ.Ε.Μ.Δ.).

10. Γραφείο Ολυμπιακής Παιδείας της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση συμμετοχής σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια Ολυμπιακής Παιδείας του ΥΠΕΠΘ.

Βεβαίωση συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας.

11. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Βεβαίωση αποδοχών σχολικών συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση  προϋπηρεσίας σχολικών συμβούλων και διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών σχολικών συμβούλων και διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

12. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βεβαίωση μηνιαίων και κάθε είδους αποδοχών για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές, ωρομισθίους εκπαιδευτικούς στην Ιδιωτική Εκπαίδευση).

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Βεβαίωση υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση .

Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση

[Βεβαίωση εργοδότη] και [Βεβαίωση απόλυσης] για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (για στρατολογία ή άλλη χρήση).

13. ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης)

[Βεβαίωση αποδοχών], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας], [Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης], για το προσωπικό των ΚΔΑΥ.

14. Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας

[Βεβαίωση πρακτικής άσκησης], [Βεβαίωση προσφοράς εθελοντικής εργασίας].

15. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.

Βεβαίωση αποδοχών για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου.

Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών διοικητικών υπαλλήλων του Παν/μιου..

Πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας.

Πιστοποιητικό – Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Πιστοποιητικό – Βεβαίωση μισθολογικής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004).

Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.

Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής.

Βεβαίωση – Πιστοποιητικό διαγραφής.

Αποφοιτήριο.

Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων (για εργαζομένους).

Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης.

16. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι – Έκτακτοι).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι – Έκτακτοι).

Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου  υπαλλήλου (εκπαιδευτικού – διοικητικού προσωπικού).

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι – Έκτακτοι).

Βεβαίωση Σπουδών (για ΔΟΥ).

Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού  (διοικητικού, ΕΤΠ και ΕΠ) σε διάφορα ταμεία.

Βεβαίωση – Πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης). Αναλυτική βαθμολογία.

Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία).

Βεβαίωση εγγραφής σπουδαστών.

Βεβαίωση διαγραφής σπουδαστών.

Πιστοποιητικό αποφοίτησης- Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι.

17. Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας μόνιμων υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας των μονίμων υπαλλήλων των Ι.Ε.Κ.

18. Διεύθυνση  επαγγελματικών δικαιωμάτων και ισοτιμιών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Βεβαίωση σχετικά με το επίπεδο και την ειδικότητα τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

19. Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.)  του Ο.Ε.Ε.Κ.

Βεβαίωση επιτυχίας σ’ ένα από τα δύο μέρη (Θεωρητικό – Πρακτικό) των εξετάσεων Πιστοποίησης.

Βεβαίωση πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

Βεβαίωση βαθμού (που περιλαμβάνει το μέσο όρο βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος  και το χαρακτηρισμό “επιτυχών” στο πρακτικό μέρος).

20. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του κύριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).

Βεβαίωση αποδοχών για το κύριο και επικουρικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).

Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας κύριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).

Πιστοποιητικό ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

21. Ιερές Μητροπόλεις του Κράτους

[Βεβαίωση αποδοχών], [Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών] των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

[Βεβαίωση προϋπηρεσίας], [Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης] των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

22. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Βεβαίωση για το ομοταγές Παν/μίων ή άλλων Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης.

Βεβαίωση υποβολής αίτησης για αναγνώριση τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

23. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης- σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση