ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


* Η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας  χορηγείται σε φυσικά, πρόσωπα έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
* Η άδεια της κατ΄οίκον διδασκαλίας ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.

3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:

(α)    Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία

(β)    Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση

(γ)    Δεν έχω σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντή ιδιωτικούν σχολείου ή φροντιστηρίου,  δεν υπηρετεί στην περιοχή του ____ Γραφείου της ____ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης _____ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός  ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ’ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού

(δ)    Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

(ε)    Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα).

[Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια

6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

[Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

7. Απλή επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου έγγραφου αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Δ/νση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπσης (Οι αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού).

8. Διπλότυπο είσπραξης   ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο.

  • Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

3. Χρόνος διεκπεραίωσης: Τριάντα (30) ημέρες

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

1. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι γραφ. 0112, 0114, τηλ. 210.3442090 και 210.3442093

Καθημερινά 12.00 – 14.30

2. Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508

Καθημερινά 9.00 – 14.00


icon Αδεια κατ' οίκον διδασκαλίας

icon Υπευθυνη Δηλωση


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info