Παροχές σε Χρήμα

 

Επίδομα Τοκετού

 

        Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 800,00€. Σε περίπτωση διδύμων το ποσό αυξάνεται κατά 50% και τριδύμων κατά 100%.

 

        Σε περίπτωση καισαρικής τομής ή φυσιολογικού τοκετού με επιπλοκές που η νοσηλεία σε Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια παρατείνεται πέραν των (4) ημερών, ο Οργανισμός καταβάλλει εκτός από το βοήθημα τοκετού και το ισχύον κλειστό νοσήλιο Κρατικών νοσοκομείων ή Ιδιωτικών κλινικών αντίστοιχα για τις επιπλέον ημέρες.

 

        Για την απόδοση των παραπάνω δαπανών απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά: 

       Α. Για το επίδομα τοκετού: 

       1. 'Αιτηση επιδόματος τοκετού. 

       2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού(αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 

       3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι η ασφαλισμένη δεν δικαιούται έξοδα τοκετού από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. 

       Β. Για τις επιπλέον δαπάνες στη περίπτωση Καισαρικής Τομής ή Επιπλοκών φυσιολογικού τοκετού  απαιτείται επιπλέον εξοφλημένο τιμολόγιο του θεραπευτηρίου.

Εξοδα Κηδείας

• Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο  ΟΑΕΕ καταβάλλει εφάπαξ  για έξοδα κηδείας το ποσό των 1200,00€.

• Εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο που πέθανε ο ασφαλισμένος και η πόλη αυτή απέχει πάνω από100χλμ.,καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ.καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

   Σε περίπτωση θανάτου στην αλλοδαπή ασφαλισμένου που έχει μεταβεί εκεί για νοσηλεία με έγκριση του οργανισμού καταβάλλονται τα έξοδα κηδείας που ισχύουν για την Ελλάδα, καθώς και πρόσθετη δαπάνη για ταρίχευση, αγορά φέρετρου, μεταφορά σωρού και αξία εισιτηρίων μετακίνησης ενός συνοδού ή δαπάνη ταφής στο εξωτερικό. Τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβούν στο σύνολό τους για όσους πεθαίνουν σε χώρες της Αμερικής και της Αυστραλίας το 10πλάσιο και σε χώρες της Ευρώπης Αφρικής και Ασίας το 7πλάσιο των εξόδων κηδείας που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στην Ελλάδα.

   Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είχε μεταβεί στην αλλοδαπή χωρίς έγκριση του Οργανισμού, τότε καταβάλλονται έξοδα μέχρι το ήμισυ του ποσού που καταβάλλεται εάν ο ασφαλισμένος πήγαινε με έγκριση του Οργανισμού.

    Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:

A. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.

B. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΚΗΔΕΙΑΣ  & ΛΟΙΠΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ

A. Αίτηση για έξοδα κηδείας

Β. Το βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα

Γ. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Δ. Οι πρωτότυπες αποδείξεις για τις δαπάνες που έγιναν.

 

Εργατικό Ατύχημα

       Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εξ' αφορμής αυτού, ο Οργανισμός χορηγεί επίδομα ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί.

      Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα ν' αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε μέσα σ' ένα (1) μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα.

      Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με απόφαση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής.

     Το ποσόν του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου ή των Κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος.

      Η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται γραπτά και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου το ασκούμενο επάγγελμα καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε τούτο. Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα & μέχρι (4) τέσσερις μήνες κατ' ανώτατο όριο.

Παραγραφή

Κάθε αξίωση του ασφαλισμένου κατά του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ παραγράφεται εφόσον δεν ασκήθηκε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info