Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε θεραπευτήρια της χώρας και του εξωτερικού.  

 Νοσηλεία στην Ελλάδα

 

α) Η Νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα σε κρατικά νοσοκομεία & θεραπευτήρια καθώς και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια συμβεβλημένα με τον Οργανισμό (ΟΑΕΕ).


β) Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ο ασθενής ασφαλισμένος μπορεί να εισαχθεί για νοσηλεία και σε μη συμβεβλημένο με τον Οργανισμό θεραπευτήριο στην περίπτωση όμως αυτή ο ΟΑΕΕ καταβάλλει νοσήλια μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού για το έκτακτο της νοσηλείας και μέχρι πέντε (5) ημέρες νοσηλείας.Εάν όμως ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί σε κρατικό νοσοκομείο ή συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο ο ΟΑΕΕ καταβάλει τη δαπάνη νοσηλείας του όλες τις ημέρες.


γ) Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στην ΒΑ θέση.


δ) Για την εισαγωγή ασφ/νου σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό θεραπευτήριο, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου νοσηλείας, το οποίο μπορεί να εκδοθεί και εκ των υστέρων, όχι όμως πέραν των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εξόδου.


ε) Σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά νοσηλείας ασφ/νων του Οργανισμού σε κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες ή μη που απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας, κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι πέντε (5) νύχτες κατά νοσηλεία.


στ) Η αναγνώριση της δαπάνης είναι δυνατή εφ' όσον η έγκριση από τους ελεγκτές ιατρούς γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη της χρησιμοποίησης.


ζ) Ο ΟΑΕΕ καλύπτει για τις ασφ/νες του τη δαπάνη για Εξωσωματική Γονιμοποίηση με ορισμένες προϋποθέσεις. Η δαπάνη που καταβάλλεται για την παραπάνω ιατρική πράξη ανέρχεται: 
1) Σε περίπτωση επιτυχούς προσπάθειας στο ποσόν που καθορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις και το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 352,16 € 
2) Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας στο ήμισυ του παραπάνω ποσού

Επιπλέον καταβάλλεται η δαπάνη για φάρμακα με συμμετοχή κατά 25%. Ο ασφαλισμένος για να τύχει έγκρισης και εισαγωγής στο θεραπευτήριο πρέπει να είναι ταμειακά ενημερωμένος. 


Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

         Ο ΟΑΕΕ έχει συνάψει συμβάσεις με τα ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα των Αθηνών (Υγεία, Ιατρικό κέντρο, Κεντρική Κλινική Αθηνών, Ωνάσειο, Ευρωκλινική Αθηνών, Κλινική Ψυχικού, Ευρωθεραπεία, Ιασώ General Metropolitan) και Θεσ/νίκης, (Γενική Κλινική, ’γιος Λουκάς, Ιατρικό Διαβαλκανικό. Κυανούς Σταυρός) , για τη διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων και καλύπτει τα νοσήλια ύψους 8.804, 11 €.

        Με βάση την αριθμ.6778/93 Υπουργική απόφαση υπεγράφη & ισχύει από 1/1/99 σύμβαση με το καρδιοχειρουργικό Κέντρο «Ωνάσειο». για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων καρδιάς - πνευμόνων σε ασθενείς ασφ/νους μας.

Νοσηλεία στο Εξωτερικό

1. Η νοσηλεία στο εξωτερικό επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σοβαρότατα νοσήματα η διάγνωση και η θεραπεία των οποίων δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δικαιούνται νοσηλείας στο εξωτερικό ύστερα από απόφαση του Διοικητή και έγκριση της ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό & υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Για οικονομική διευκόλυνση των ασθενών που πρόκειται να νοσηλευθούν στο εξωτερικό, δίδεται προκαταβολή.

3. Οι δαπάνες που αποδίδονται στον ασφ/νο για νοσηλεία στο εξωτερικό είναι:

    α) Δαπάνες νοσηλείας & εξωνοσοκομειακής περίθαλψης εξ' ολοκλήρου.

    β) Δαπάνες μετάβασης - επιστροφής του ασθενούς & του αναγκαιούντος συνοδού οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με απόδειξη.

    γ) Έξοδα παραμονής ασθενούς και συνοδού 30€ κατ’ άτομο και 20€ ημ. για έξοδα διατροφής (κατ' άτομο). Οι ανωτέρω δαπάνες αποδίδονται σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού και αν πραγματοποιήθηκε η νοσηλεία.

4. Για την απόδοση της δαπάνης νοσηλίων στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

    α) Βεβαίωση θεραπευτηρίου που έλαβε χώρα η νοσηλεία στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση, η διάρκεια της νοσηλείας και η δαπάνη που καταβλήθηκε.

    β) Πρωτότυπα και αναλυτικά τιμολόγια και σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις θεωρημένα από την αρμόδια προξενική αρχή.

    γ) Εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής.

 

Εκδοση ΕΚΑΑ(Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

Έκτακτα ή ιατρικώς αναγκαία περιστατικά που συμβαίνουν σε ασφ/νους του ΟΑΕΕ οι οποίοι ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ καλύπτονται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

 

Έξοδα Νεφροπαθών Ασφαλισμένων

         Στους νεφροπαθείς ασφ/νους που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό σε μονάδες κρατικών νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών ο ΟΑΕΕ καταβάλει το σύνολο των δαπανών. Στους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση κατ’ οίκον καταβάλλεται το σύνολο της δαπάνης αγοράς του διαλύματος και τα πάγιας χρήσης αναλώσιμα υλικά.

Επίσης σε όσους:

1. Κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Αττικής και στο Νομό Θεσ/νίκης και υποβάλλονται στις αντίστοιχες περιοχές σε αιμοκάθαρση καταβάλλονται από τον ΟΑΕΕ κατά μήνα έξοδα μετακίνησης το ποσό των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
2. Στους νεφροπαθείς που διαμένουν σε άλλες περιοχές πλην τον αναφερομένων ανωτέρω και μετακινούνται για αιμοκάθαρση σε μονάδες κινητού νεφρού των πιο πάνω πόλεων χορηγείται εκτός του αντιτίμου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων και η δαπάνη μετακίνησής τους όπως αναφέρεται ανωτέρω. Τέλος καταβάλλεται δαπάνη μετακίνησης με ταξί προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση νεφροπαθείς ασφ/νοι σε περιπτώσεις που λόγω της κατάστασής τους η μετακίνησή τους με συνήθη συγκοινωνιακά μέσα είναι αδύνατη.

 

 'Εξοδα Αερομεταφοράς


Καταβάλλεται το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για τη μεταφορά των βαρέως ασθενών ασφ/νων του ΟΑΕΕ με αεροπορικά ή πλωτά μέσα δρομολογούμενα εκτάκτως & ειδικά για την περίπτωση των ασθενών για το λόγο ότι επιβάλλεται κατεπείγουσα μεταφορά τους σε θεραπευτήριο η οποία δεν μπορεί να γίνει με συνήθη μέσα μεταφοράς. Για την απόδοση των δαπανών είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία μέσω του ΕΚΑΒ.

 

Νοσηλεία - Τροφεία Ατόμων με βαρειές Νοητικές ή σωματικές αναπηρίες

Ο ΟΑΕΕ καλύπτει το 100% της δαπάνης σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία & ιδρύματα που περιθάλπουν άτομα με βαριές νοητικές ή σωματικές αναπηρίες παρεχόμενη ειδική αγωγή σε παιδιά ασφ/νων , σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νοσήλιο – τροφείο.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση