Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης

  

Με τη διάταξη του άρθρου 38 Ν. 3996/2011, καθιερώθηκε η υποχρέωση των Φορέων Κύριας Ασφάλισης να καταβάλλουν στους αιτούντες σύνταξη (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου), προσωρινή σύνταξη εντός 45 ημερών σε περίπτωση αυτοτελούς συνταξιοδότησης και 75 ημερών  σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με  το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται. 

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΑΕΕ είναι το 80% του ποσού σύνταξης που λογίζεται για τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης ως αυτός να είχε διανυθεί στις εκάστοτε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες καθενός από τα πρώην Ταμεία ή του ΟΑΕΕ. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του αντίστοιχου κατωτάτου ορίου.


Δεν απονέμεται προσωρινή σύνταξη στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ø  Όταν με δήλωσή τους οι υποψήφιου συνταξιούχοι, δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την έκδοση προσωρινής σύνταξης.

Ø  Όταν δεν πληρούνται  οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Ø  Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

Ø  Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ø  Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τους γονείς του.

Ø  Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη. Επειδή από την διάταξη δεν γίνεται καμία διάκριση, νοείται η σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και  οποιασδήποτε αιτίας  ( γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

Ø  Όταν δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος

Ø  Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος. Σε περίπτωση όμως όπου έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης και το ποσό της εξαγοράς έχει εξοφληθεί ή δεν υπερβαίνει -  συμπεριλαμβάνων και τυχόν άλλων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές- το όριο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τότε ο χρόνος από αναγνώριση λογίζεται συντάξιμος και είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Ø  Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.

 (Σχετική η εγκύκλιος 49/2011)

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info