Οργανα Απονομής Συντάξεων-Ενδικά Μέσα

Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών

Ασφαλισμένος που επιθυμεί να λάβει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου από τον Οργανισμό πρέπει να υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

Αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου υποβάλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου.

Σε περίπτωση που κάποια απο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λείπουν, ενημερώνεται ο υποψήφιος συνταξιούχος για την υποχρέωση υποβολής αυτών εντός τριμήνου, διαφορετικά το αίτημά του θα απορριφθεί.

Ο ατομικός φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης που ανήκει το εκάστοτε περιφερειακό Τμήμα που υποβλήθηκε η αίτηση.

 

Από τα αρμόδια Τμήματα Συντάξεων εκδίδονται οι αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Ενστάσεις

Για την εκδίκαση ενστάσεων κατά των αποφάσεων Οργάνων του ΟΑΕΕ περί απονομής πάσης φύσεως παροχών και αναγνώρισης χρόνου, αρμόδιες είναι οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές.

 Οι ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν εντός ενός μηνός από την παραλαβή της σχετικής απόφασης.

 Κατά των αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας εξήντα(60) ημερών από την παραλαβή της απόφασης.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info