Απασχόληση Συνταξιούχων

 

(άσκηση επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότηση)

Οι ρυθμίσεις του αρθρ. 16 Ν. 3863/2010 & αρθρ. 42 Ν. 3996/2011  περί απασχόλησης συνταξιούχων ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, δηλαδή από   15-7-2010 .

 

  • Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ αναλάβειμισθωτή εργασία:

α)αν είναι κάτω των 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης/συνταξεων,

β)αν είναι άνω των 55 ετών, αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών - εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης  - υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν  της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Το όριο του 30πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια,  για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Στους περιορισμούς των απασχολούμενων ως μισθωτοί, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη από τον Οργανισμό, υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 2 αρθρ. 2 Ν. 3833/2010 δηλαδή αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές , υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων , τα πρόσωπα  τα επιλεγόμενα  για το αξίωμα του «συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» βάσει αρθρ. 77  Ν. 3852/2010κλπ.

 

  • Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται,προβλέπεται η αναστολήτης σύνταξης.
  • Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ άνω των 55 ετών ασκήσει,προβλέπεται περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή τουαθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31ηΔεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Το όριο του 60πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια,  για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

 

Οι περιορισμοί οι οποίοι προαναφέρθηκαν   δεν έχουν εφαρμογή:

α) για τους συνταξιούχους Ν. 612/77 όπως ισχύει,

β) για τους συνταξιούχους γήρατος  που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα Ν. 1140/81 όπως ισχύει, είτε από το φορέα μας είτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

 

 

  • Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω αναπηρίας του ΟΑΕΕ αναλάβειμισθωτή εργασία:

η σύνταξη διακόπτεται εάν  από την απασχόλησή του ο συνταξιούχος  κερδίζει, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας του περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής.  (Σχετική η αρ. 35 /2009 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ).

  • Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω αναπηρίας του ΟΑΕΕ ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης αναπηρίας από τον μήνα άσκησης επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του φορέα.

 

Οι περιορισμοί οι οποίοι προαναφέρθηκαν δεν έχουν εφαρμογή  για τους συνταξιούχους αναπηρίας  που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα Ν. 1140/81 όπως ισχύει,  είτε από το φορέα μας είτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης..

 

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου πριν αναλάβουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο οφείλουν να το δηλώσουν στον Οργανισμό. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εργασίας και το ύψος των αποδοχών του. Η παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του με πρόστιμο ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

 

 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 α) συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν καταλαμβάνονται από τους περιορισμούς των κοινοποιούμενων διατάξεων, δεδομένου ότι η απασχόληση τους και οι επερχόμενοι περιορισμοί στη σύνταξη ρυθμίζονται  από τις διατάξεις αρθρ.62  Ν. 2676/99, όπως ισχύει σήμερα

β) οι πολύτεκνοι   εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο   είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας ή   είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ακολουθούν τις διατάξεις αρθρ. 32 Π.Δ. 258/05 περί αναστολής – διακοπής της σύνταξης και μόνον αυτές.

γ) τα πρόσωπα στα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 575/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας επίσης ακολουθούν τις διατάξεις αρθρ. 32 Π.Δ. 258/05 περί αναστολής – διακοπής της σύνταξης και μόνον αυτές.

 

Οι διατάξεις αρθρ. 63 Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν έως 31-12-2012 για όσους συνταξιούχους έχουν ήδη υπαχθεί  σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (15-7-2010), και από 1-1-2013 θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αφού πλέον καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση