Εναρξη/Λήξη Δικαιώματος Σύνταξης

 

Το δικαίωμα για σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την 1η του επομένου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για σύνταξη.

Σε περίπτωση που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος.

Για τους αυτοκινητιστές που έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης εφόσον δεν την υπέβαλαν με τα δικαιολογητικά της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω Γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.19 του Ν.3996/2011, που προϋποθέτουν την ύπαρξη θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές του διαστήματος από την αίτηση μέχρι την διακοπή έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.

 

Το δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης, εφόσον ο δικαιούχος έχει διακόψει το επάγγελμα και η αναπηρία του προηγείται της αίτησης.

Σε περίπτωση που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα με διατήρηση του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.50 του Ν.3996/2011, η σύνταξη αρχίζει την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.

 

Η σύνταξη των μελών της οικογένειας θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα θανάτου. Η σύνταξη αυτή μπορεί να καταβληθεί και αναδρομικά όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

 


 

 


 

Το δικαίωμα σύνταξης λήγει:

·        Στη σύνταξη γήρατος στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου

·        Στη σύνταξη αναπηρίας στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής, έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση ή επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.

·        Στη σύνταξη λόγω θανάτου στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο τελέσθηκε γάμος ή επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου της σύνταξης.

·        Για Παλαιούς ασφαλισμένους (έναρξη ασφάλισης πριν την 1/1/1993) ο θάνατος των οποίων επήλθε  μετά την 01/01/2007, η σύνταξη των τέκνων λήγει με την συμπλήρωση του 18ου ή 19ου έτους, εφόσον συνεχίζουν να είναι μαθητές Β΄θμιας εκπαίδευσης, ή του 26ου έτους εφόσον είναι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ΄ ιδίου δικαιώματος.

·        Σε περίπτωση θανάτου Νέων ασφαλισμένων (έναρξη ασφάλισης πριν την 1/1/1993), η σύνταξη των τέκνων λήγει με την συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους εφόσον είναι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ΄ ιδίου δικαιώματος.

·        Στη σύνταξη ανικάνων τέκνων στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση σύνταξης λόγω ανικανότητας.

·        Η σύνταξη που χορηγήθηκε χωρίς να συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις διακόπτεται οριστικά από την 1η του επόμενου μήνα ελλείψεως των προϋποθέσεων (χωρίς αναζήτηση των καταβληθέντων όταν δεν υπάρχει δόλος ασφ/νου).

·        Η σύνταξη που χορηγήθηκε βάσει ψευδών & απατηλών στοιχείων διακόπτεται οριστικά από την 1η του επόμενου μήνα διαπίστωσης.

 

Ο συνταξιούχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει στον Οργανισμό κάθε μεταβολή που επέρχεται στην οικογενειακή του κατάσταση (γάμος, ενηλικίωση παιδιού, θάνατος) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να φέρει αλλαγή ή διακοπή της σύνταξης. Αν δεν γνωρίσει τη μεταβολή αυτή μέσα σε τρεις μήνες από τότε που επήλθε, επιστρέφονται εντόκως τα ποσά που ελήφθησαν αχρεωστήτως. Σχετικό το άρθρο 30 του Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05).

 

Σημείωση: Το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο και είναι ανεπίδεκτο παραιτήσεως.

Παραίτηση από υποβληθείσα αίτηση για απονομή σχετικής παροχής είναι έγκυρη , σύμφωνα με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, τη νομολογία και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί και δεν έχει εκδοθεί διοικητική πράξη. Στη παραπάνω περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για την απονομή της παροχής από τον Οργανισμό, όμως το δικαίωμα αρχίζει από την υποβολή νέας αίτησης.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση