Αναγνώριση Χρόνων για Θεμελίωση

Από τις διατάξεις της παρ. 18 αρθρ. 10 του Ν.3863/2010 προβλέπεται η αναγνώριση από 1-1-2011 χρόνων  για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010  , σε τροποποίηση του αρθρ. 40 Ν. 2084/92.


Επομένως για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου  κατ′ έτος χρόνου ασφάλισης,  λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας)  και οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:

1. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

2. ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

3. ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες

4. ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη

5. ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού,  ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση

6. ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου

7. ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας

8. ο χρόνος απεργίας

9. ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών

10. ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις,  δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage),  διάρκειας μέχρι ένα έτος

11. ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ  ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνουμε ότι  σύμφωνα με την παρ. 18.3 του ίδιου άρθρου, ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος  δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2011
  • τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2012
  • τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2013
  • τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το έτος 2014 και εφεξής

- Σε όσες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις συμπληρώνονται οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις ως την 31/12/2010 ή και μετά την ημερομηνία αυτή με βάση διατάξεις οι οποίες δεν μεταβλήθηκαν από 1/1/2011 και μετά, είναι δυνατός ο συνυπολογισμός για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο εκείνων των αναγνωριζόμενων χρόνων που προβλέπονταν από το άρθρο 40 του Ν.2084/92 (στον ΟΑΕΕ αναγνωρίζεται μόνο χρόνος στρατιωτικής θητείας), πριν από την αντικατάσταση του από τα άρθρα 39, 40 και 41 του Ν.3996/2011, καθώς και του χρόνου του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 (παιδιά γεννημένα μετά την 1/1/2000) .

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info