Σύνταξη Γήρατος

   Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί  ασφαλισμένοι


1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:
α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει αρθρ. 40 Ν.2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013. Ο αναγνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Για το έτος 2011 ο  απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση  των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ο.        

Επομένως, η κατ’ έτος αύξηση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

2010

35

60

2011

36

60

2012

37

60

2013

38

60

2014

39

60

2015

40

60

Ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία. Σχετικά παραδείγματα στην εγκύκλιο 103/2010. 
γ) Με τη συμπλήρωση μέχρι 31/12/2010 37 ετών πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.
δ) Οι γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που προέρχονται από το πρώην ΤΣΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον επιλέξουν τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ, με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2011

61

25

2012

62

25

2013

63

25

2014

64

25

2015

65

25


Κατά τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που απαιτείται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα,  κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας.           

ε) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού με συντάξιμο χρόνο 15 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 (164 Α΄), όπως ισχύουν δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις που:

 • είναιτυφλοίμε ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με το αρθ. 1 του ν.612/1977,
 • είναιπαραπληγικοίμε ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με το αρθ. 40 του ν.1902/90
 • πάσχουν απόΒήτα ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρικήαναιμία, υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με το αρθ. 16 του ν.2227/1994
 • πάσχουν απόαιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β΄, ή είναι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα(καρδιά − πνεύμονες - ήπαρ και πάγκρεας) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με το αρθ. 5 ν.3232/2004
 • πάσχουν απόχρόνια νεφρική ανεπάρκειατελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού εφόσον και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3232/2004
 • έχουν υποβληθεί σεμεταμόσχευση μυελού των οστώνκαι βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή ή πάσχουν απόσκλήρυνση κατά πλάκαςπου επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία ή είναιακρωτηριασμένοικατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% σύμφωνα με το αρθ. 61 του ν.3518/2006 και
 • πάσχουν απόκυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστικήδιαταραχήεφόσον για τις παθήσεις αυτές διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%  .

Το ποσό της σύνταξης όλων των ανωτέρω υπολογίζεται με 35 έτη ασφάλισης και ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 35 ετών, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία .

στ) Μητέρες - πατέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον (ν.3996/5-8-2011):

 • το τέκνο είναι άγαμο, δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
 • Ο γονέας που θα ασκήσει το δικαίωμα δεν λαμβάνει ήδη σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. 
 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται, να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 έτη σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.  Επίσης, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή το Δημόσιο, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης που παρέχει η παρούσα διάταξη.

ζ) Σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας συζύγου 80% και άνω, εφόσον (ν.3996/5-8-2011):

 • Υπάρχει έγγαμος βίος τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
 • Ο υποψήφιος συνταξιούχος δε λαμβάνει και δε δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

η) Αδέλφια αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις(ν.3996/5-8-2011):

 • Ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
 • Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/η πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης:

α) να έχει  οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της  αδελφού/ης  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή

β) ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/η και να τον βαρύνει. 

 • Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση θα αποδεικνύονται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
 • Ο αιτών τη σύνταξη να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο.
 • Επίσης κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης απαιτείται οι δύο αδελφοί να είναι ορφανοί από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνωή να έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του.


 

  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 - Νέοι  ασφαλισμένοι

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος :

α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη)
β) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη)

γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη) 

δ) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια ασφάλισης με δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για πλήρη συνταξη μητέρων ή χήρων πατέρων με ανήλικα τέκνα. Η ανηλικότητα του τέκνου να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

ε) Μητέρες ή χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, εφόσον είναι άγαμα, με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 55 ετών.

στ) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους ε)- στ) της (1) περίπτωσης ισχύουν και για όσους ασφαλίζονται από 1/1/93 και μετά.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί  ασφαλισμένοι

1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης  βάσει αρθρ. 40 Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013.     

Ο αναγνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος  στρατιωτικής θητείας.

Για το έτος 2011 ο  απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση  των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ο.           

 Επομένως, η κατ’ έτος αύξηση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

2010

35

60

2011

36

60

2012

37

60

2013

38

60

2014

39

60

2015

40

60

Ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία.

γ)Με τη συμπλήρωση μέχρι 31/12/2010 37 ετών πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

δ)Οι γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που προέρχονται από το πρώην ΤΣΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον επιλέξουν τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ, με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ως εξής:

 

ΕΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2011

61

25

2012

62

25

2013

63

25

2014

64

25

2015

65

25

 

Κατά τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που απαιτείται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα,  κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας.                                                                                             

ε)  Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και (1)είναι τυφλοί ή παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, (2) πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, (3) πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β, (4) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση από συμπαγή όργανα (καρδιά − πνεύμονες – ήπαρ και πάγκρεας) και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, (5) πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού εφόσον και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, (6) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, (7) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία, (8) έχουν υποστεί ακρωτηριασμό κατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% , (9) πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 (164 Α΄), όπως ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του αρθ.37 ν.3996/2011 (170 Α΄). 

στ) Γονείς, σύζυγοι και αδελφοί αναπήρων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του  αρθ. 26 του ν.4075/2012 (89Α΄) .

  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 - Νέοι  ασφαλισμένοι           

 

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος :

α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη) ή

β) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη) ή

γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη), με δυνατότητα συνυπολογισμού πλασματικού χρόνου ή

δ) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη), με δυνατότητα συνυπολογισμού πλασματικού χρόνου, για μητέρες ή χήρους πατέρες με ανήλικα- άγαμα τέκνα (η ανηλικότητα να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης)

ε) Μητέρες ή χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, εφόσον είναι άγαμα,  με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών.

στ) Οι παράγραφοι ε)- στ) της (1) περίπτωσης στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για αναπήρους ειδικών κατηγοριών (τυφλοί, παραπληγικοί κ.τ.λ.) και για συνταξιοδότηση μητέρων-πατέρων αναπήρων τέκνων και συζύγων ισχύουν και για όσους ασφαλίζονται από 1/1/93 και μετά.

 

 

ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:

Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που είναι συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του δικαιούται πλήρη σύνταξη, εφόσον έχει 20 έτη ασφάλισης ή το 50% της πλήρους σύνταξης, εφόσον έχει 16 έτη ασφάλισης.

Σε  περίπτωση  όμως  που υπάρχει ταυτόχρονη θεμελίωση και σε άλλο φορέα ή μέσα σε έξι μήνες από την θεμελίωση στον πρώτο φορέα, στην ηλικία των 65 ετών απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη (Ν.2150/93 αρ.19 παρ.6). 

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση