Ρυθμίσεις Εισφορών

     Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πρόσθετα τέλη δύναται να εξοφληθούν σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

Πάγια Ισχύουσες Ρυθμίσεις (Ν. 3863/2010)

Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, πάσης φύσεως οφειλές, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται σε διμηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων για οφειλές μέχρι 80.000 ευρώδεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαοκτώ (18) διμηνιαίες δόσεις με την προϋπόθεση καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών .

Για ποσά οφειλής που υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ αρμόδια για χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής είναι η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης  που θα συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων. Οφειλές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητας της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων ρυθμίζονται σε 48 μηνιαίες ή 24 διμηνιαίες δόσεις κατ΄ ανώτατο όριο.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 80% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 60% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ. ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 40% ΚΑΙ 20% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

Η υποβολή του αιτήματος συνοδεύεται από παράβολο το οποίο εισπράττεται στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ και είναι ίσο:

 

Παράβολο

Οφειλή

Από ............Έως ..........

50 ευρώ

Μέχρι 50.000

100 ευρώ

50.001-100.000

150 ευρώ

100.001-150.000

200 ευρώ

150.001-200.000

250 ευρώ

200.001-250.000

300 ευρώ

250.001-300.000

400 ευρώ

300.001 και άνω

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οικονομικά στοιχεία όπως αντίγραφα εκκαθαριστικών Δ.Ο.Υ. και φορολογικών δηλώσεων, Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταίου μήνα, Ισολογισμό τελευταίου χρόνου καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που διευκολύνει στην διαμόρφωση της γνώμης των οργάνων.


Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

Δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οφειλές για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος εξόφλησης (π.χ. οφειλές από αυτασφάλισης, οφειλές από αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λ.π.) καθώς και οφειλές μικρότερες των 800 ευρώ.


Τρόπος ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών:

 

Ανεξαρτήτως ποσού οφειλής για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το παράβολο.

Α.  Εφάπαξ εξόφληση

Πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής μέχρι το τέλος του επόμενου από την υποβολή του αιτήματος.

Β. Εξόφληση με δόσεις

   

Στην τμηματική καταβολή απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή της α΄ δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος επιθυμεί ασφαλιστική ενημερότητα ή βιβλιάριο υγείας αμέσως μετά την υποβολή του αιτήματος και πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της α΄ δόσης,  ασφαλιστικής ενημερότητας ή βιβλιαρίου ασθενείας πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής της α΄ δόσης, αυτή θα πρέπει να καταβάλλεται στα ΕΛΤΑ (και μόνο στα ΕΛΤΑ) και να προσκομίζεται η απόδειξη πληρωμής στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ.

Εάν οι δόσεις συνεισπράττονται μηχανογραφικά μαζί με τις τρέχουσες εισφορές:

 

  • μπορεί να καθυστερήσει η εξόφληση ταχυπληρωμής που έχει τρέχουσα εισφορά και δόση μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
  • μετά την επιτρεπτή εξόφληση της καθυστερούμενης δόσης οι επόμενες τέσσερις (4) διμηνιαίες δόσεις θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
  • παρέχεται η δυνατότητα μιας εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή εντός του παραπάνω οχταμήνου.
  • δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης μέχρι τριών (3) διμηνιαίων δόσεων αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω.Εάν οι δόσεις εξοφλούνται κάθε μήνα στο Περιφερειακό Τμήμα (μη μηχανογραφική ρύθμιση και μόνο για τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η μηχανογραφική εφαρμογή) :

 

  • μπορεί να καθυστερήσει η εξόφληση μιας δόσης μέχρι και τέσσερις μήνες (4), όμως οι επόμενες οχτώ (8) μηνιαίες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
  • Εντός του παραπάνω οχταμήνου μπορεί να καθυστερήσει την εξόφληση μιας δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο κατέστη απαιτητή.
  • Είναι επιτρεπτή η καθυστέρηση μέχρι και τριών (3) δόσεων αρκεί να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

 

Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση  ταχυπληρωμές που λήγουν με μόνο τρέχουσες εισφορές πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.

 

Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η ρύθμιση θα διακοπεί.

Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση κατά τα ανωτέρω χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός μηνός.
Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα νέας υπαγωγής στη ρύθμιση ένα χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να εκδοθεί νέα απόφαση ρύθμισης πριν την παρέλευση του δωδεκάμηνου, εάν ο ασφαλισμένος καταβάλει το ποσό των τριών (3) δόσεων.

 

 

Ευνοϊκες Ρυθμίσεις

άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012 (παρ.3 αρθρ. 23 του Ν.4075/11-4-2012)


Προϋποθέσεις: 

-         Υποβολή αίτησης χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ. και καταβολή των απαιτητών εισφορών από 1/1/2012.

-         Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 - καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-         Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών που μεσολαβούν από την αίτηση ένταξης στο διακανονισμό έως στην καταβολή της 1ης δόσης ή από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή οποιασδήποτε δόσης.

-         Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2013.


 

o    Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο 5/2012.

o    Δείτε εδώ τη δυνατότητα πάγιας ρύθμισης Ν.3863/2010.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε.

 

 

Λοιπές Ρυθμίσεις

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Με τις διατάξεις του Ν3746/09 αρθρο 80 αναστάλθηκε μέχρι 27/2/2009 η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα την περίοδο του Δεκεμβρίου 2008 και ρυθμίστηκε η εξόφληση με τμηματική καταβολή.

Συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν:

- Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι του 5ου διμήνου 2008 με ημερομηνία 31/10/08 και έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη

- Οι ασφαλιστικές εισφορές του 6ου διμήνου 2008 και του 1ου διμήνου 2009 χωρίς πρόσθετα τέλη.

- Υπόλοιπο οφειλής προηγούμενης ενεργής ρύθμισης

Οι ανωτέρω οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ και ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 31/5/2009.

Αναστέλλεται μέχρι 30/9/09 η καταβολή των δόσεων του 6ου διμήνου 2008 και του 1ου διμήνου 2009 μαζί με τις αντίστοιχες εισφορές. Για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις θα έπρεπε οι ασφαλισμένοι να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 27/2/009. (Σχετική η αριθμ. 29/09 Εγκύκλιος Οδηγία)

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση