Έκδοση Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων


        Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.

        Κάθε είδος βεβαίωσης είναι προσωπική δηλαδή εκδίδεται στο όνομα του ασφαλισμένου και όχι στο όνομα της επιχείρησης και παραδίδεται στον ίδιο ή στον οριζόμενο πληρεξούσιο.

Βεβαιώσεις για ΔΟΥ

Για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ απαιτείται υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον οικείο Ασφ/κο Οργανισμό. Αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ασφ/νου που υποβάλλεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ή μόνο για τους ασφ/νους που έχουν καταβάλλει εισφορές μηχανογραφικά αποστέλλεται ταχυδρομικά στο τέλος κάθε έτους εφόσον αυτοί είναι ταμειακά ενήμεροι.

 Από 01-01-07 ασφαλισμένοι που ασκούν επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή (περιοχή κάτω των 2000 κατοίκων) και είναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ για να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι, δηλαδή να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει όλες τις απαιτητές ασφ/κες εισφορές καθόσον από 01-01-07 η προαιρετική ασφάλιση των προσώπων αυτών εξομοιούται με την υποχρεωτική. (Σχετική η αριθμ. 75/07 Εγκύκλιος Οδηγία)

Η διάρκεια των παραπάνω βεβαιώσεων είναι ενός έτους.

 

Βεβαιώσεις για Αυτοκινητιστές

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους αυτοκινητιστές χορηγούνται οι παρακάτω βεβαιώσεις:

-Για το Υπουργείο Μεταφορών

Για κάθε μεταβολή σχετικά με το ΔΧ αυτοκίνητο, ήτοι: Αγορά, πώληση, αντικατάσταση, αποχαρακτηρισμό, μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας, αλλαγή κινητήρα, αλλαγή έδρας, ένταξη σε εταιρεία, ΚΤΕΟ, ανανέωση άδειας οδήγησης, ανανέωση άδειας εκπαιδευτή, ανανέωση ειδικής άδειας.

 

-Για είσπραξη χρημάτων

Για το Δημόσιο ή άλλο φορέα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) όπου έχουν εντάξει τα ΔΧ αυτοκίνητά τους ή για παροχή εργασίας.

Α. Για τους αυτοκινητιστές απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του ΔΧ αυτοκινήτου εφόσον αυτό δεν έχει προσκομιστεί.

2. Συμβόλαια αγοράς ή πώλησης των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων εφόσον αυτά δεν έχουν προσκομιστεί.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν τα κατεχόμενα ΔΧ αυτοκίνητα, το είδος αυτών και το ποσοστό ιδιοκτησίας στο καθένα.

4. ’δεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) όταν πρόκειται για ΔΧ τουριστικό λεωφορείο.

Β. Για τους εκπαιδευτές αυτοκινήτου απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου εφόσον δεν έχει προσκομιστεί.

2. Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου ή άδεια λειτουργίας Σχολής οδηγών σε ισχύ από όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της από τη Δ Ο Υ εφόσον αυτή δεν έχει προσκομιστεί.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας εκπαιδευτή οδηγών σε ισχύ.

 

Λοιπές Βεβαιώσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Χορηγούνται βεβαιώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που έχουν ισχύ μέχρι την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις.

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ και του πρώην ΤΑΕ χορηγούνται μέσω ΚΕΠ οι παρακάτω βεβαιώσεις: - Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει εισφορές μηχανογραφικά). - Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά). - Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας (Ν2084/92) για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη Δ Ο Υ ( μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά).

2. ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλλει εισφορές μηχανογραφικά εφόσον έχουν καταβάλλει όλες τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, στο τέλος κάθε έτους λαμβάνουν ταχυδρομικά τις παρακάτω βεβαιώσεις:

A. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση

B.  Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν 2084/92 για θεώρηση βιβλιών και στοιχείων από την Δ Ο Υ.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info