Κατηγορίες Ασφαλισμένων

    Υπάρχουν ασφαλισμένοι για τους οποίους απο τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται καταβολή προσαυξημένου ή μειωμένου ασφαλίστρου όπως αναλυτικά περιγράφονται στις υποομάδες που ακολουθούν.

 

 ΛΑΦΚΑ

   Οι συντ/χοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (πλην του επιζώντος συζύγου) Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθ. ή Αυτοτελώς Απασχολουμένων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που απασχολούνται αυτοτελώς και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, υποχρεούνται στην καταβολή προσαύξησης των εισφορών κατά 40% και δικαιούνται απαλλαγής Κλάδου Υγείας μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, με συνημμένη την απόφαση συνταξιοδότησης & βεβαίωση του Κλάδου Υγείας.

   Από την καταβολή της προσαύξησης εξαιρούνται: 

  1. 1.Οι συνταξιούχοι των Επικουρικών Ταμείων. 
  2. 2.Ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα, που υπόκεινται στους περιορισμούς της σύνταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ιδίου Νόμου 2676/99).
  3. 3.Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
  4. 4.Οι πολύτεκνοι, που έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  5. 5.Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκρατικές ενέργειες (Ν.1897/90 και Ν.1976/91).
  6. 6.Τα πρόσωπα, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71, 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.
  7. 7.Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνο όσοι έχουν ως αρμόδιο Φορέα έκδοσης της σχετικής συνταξιοδοτικής απόφασης το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Δεν εξαιρούνται της πρόσθετης καταβολής οι συνταξιούχοι φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ.), ούτε οι συνταξιούχοι ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Δημοσίου.
  8. 8.

 


 

 


 

Ειδικές Κατηγορίες Ασφαλισμένων

1. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 θεσπίστηκε για πρώτη φορά για τις μητέρες ασφαλισμένες μείωση κατά 50% των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που τις βαρύνουν κατά τους πρώτους 12 μήνες που έπονται εκείνου της γέννησης κάθε παιδιού.

Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών ισχύει από τον 4/08 και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Μπορεί δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές του συγκεκριμένου 12μήνου να καταβληθούν μειωμένες οποτεδήποτε με τις ισχύουσες κάθε φορά αναπροσαρμοσμένες τιμές και τα τυχόν αναλογούντα τέλη καθυστέρησης.

Προκειμένου η ασφαλισμένη να τύχει της μείωσης των εισφορών του κλάδου σύνταξης θα πρέπει:

1) Να καταθέσει σχετική αίτηση και να προσκομίσει Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

2) Να καταθέσει Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία δεν επιτρέπεται η συσσώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.

Στην περίπτωση που θα υπάρξει τοκετός πριν τη λήξη του 12μηνου τότε θα αρχίζει νέο χρονικό διάστημα από τον επόμενο μήνα του δεύτερου τοκετού και μετά.

Για τις «παλαιές» ασφαλισμένες (ασφαλισμένες πριν την 01-01-93) όπου υπάρχει παράλληλη υποχρεωτική ασφάλιση το δικαίωμα καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς ασκείται και στους δύο φορείς.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

1)    Οι Προαιρετικά ασφαλισμένες μητέρες

2)    Οι «Νέες» ασφαλισμένες  (ασφαλισμένες μετά την 01-01-93) που με δική τους βούληση επέλεξαν να ασφαλιστούν σε δεύτερο Φορέα. Η μειωμένη ασφαλιστική εισφορά θα γίνεται μόνο από το φορέα της υποχρεωτικής ασφάλισης.

      (Σχετική η αριθμ. 79/08 Εγκύκλιος Οδηγία)

 2. ΑΝΕΡΓΟΙ - ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ (’ρθρο 5 του Ν.2768/99)

Από 01-01-2000 δόθηκε η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος ανέργων ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών από τον αντίστοιχο κλάδο του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, δηλαδή από το φορέα εκείνο στον οποίο ασφαλιζόταν ο άνεργος πριν τη διακοπή της εργασίας του και σε περίπτωση που έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους του ενός Ασφαλιστικούς Οργανισμούς καλύπτεται από εκείνον στον οποίο έχει ασφαλιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για δύο (2) χρόνια αρχίζει δε με την υποβολή της αίτησης και λήγει με την συμπλήρωση της διετίας.

Οι εισφορές για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.

Το ασφάλιστρο υπολογίζεται μηνιαίως και είναι ίσο με ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η έναρξη υπολογισμού του είναι η 1η του μήνα κατά τον οποίο  υπεβλήθη η αίτηση, παύει δε να καταβάλλεται μόλις ο άνεργος αναλάβει εργασία (ανεξάρτητα από την υποχρέωση του ΟΑΕΕ για διατήρηση του δικαιώματος του ασφαλισμένου σε παροχές μέχρι τη θεμελίωση αντίστοιχου δικαιώματος από τη νέα ασφάλιση)

                                            3. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ

Όπως προβλέπονταν από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2676/99, μετά την πλήρη ενοποίηση των τριών Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ και την έναρξη λειτουργίας του νέου Οργανισμού ΟΑΕΕ, από 01-01-07 οι ασφαλισμένοι εκτελωνιστές καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους με το σύστημα της ταχυπληρωμής την οποία εξοφλούν εντός της τακτής προθεσμίας μέσω ΕΛΤΑ ή ΔΙΑΣ (Διατραπεζικό Σύστημα).  

 

Αλλα Θέματα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόσωπα που εξαιρούνται της ασφ/σης του πρώην ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ λόγω άσκησης επαγγέλματος σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων μπορούσαν να υπαχθούν στην ασφ/ση προαιρετικά.

Τα παραπάνω πρόσωπα που καθυστερούσαν την καταβολή εισφοράς πέραν των έξι μηνών από την λήξη του μήνα στον οποίο ανάγονταν αυτή έχαναν το δικαίωμα αναγνώρισης του αντιστοίχου χρόνου ως χρόνου ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3518/06 επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι που είχαν υπαχθεί προαιρετικά μέχρι 21-12-06 στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ-ΤΑΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις των ΝΔ 4435/64 και 4521/66 και είχαν απολέσει χρόνο ασφάλισης λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων εισφορών εντός του απαιτούμενου εξαμήνου, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό, δηλαδή από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην προαιρετική ασφάλιση και μέχρι 31-12-06 κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Τα διαστήματα τα οποία θα ζητηθεί να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν στο σύνολό τους και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση. (Σχετική η αριθμ. 91/07 Εγκύκλιος Οδηγία)

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info