Πίνακες Εισφορών

    

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05 και τις παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/07, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

     Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.

     Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

     Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

     Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

     Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων, ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ, κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

     Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93, νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν, εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος)

Εισφορές ΟΑΕΕ(απο 1-1-2007)

     Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

     Οι εισφορές καταβάλλονται ανα δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών.

Εισφορές Νέων Ασφαλισμένων (μετά την 1/1/93)

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

001

152,41

58,30

210,71

002

186,14

71,20

257,34

003

222,20

84,99

307,19

004

242,58

92,79

335,37

005

279,81

107,03

386,86

006

315,59

120,71

436,30

007

337,46

129,08

466,54

008

364,90

139,57

504,47

009

389,55

149,00

538,55

010

414,22

158,44

572,66

011

438,87

167,87

606,74

012

463,52

177,30

640,82

013

488,19

186,73

674,92

014

512,85

196,16

709,01

 

Ν.2084/92 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  2ΟΥ ΦΟΡΕΑ

031

228,61

  87,25

315,86

032

279,21

106,57

385,78

033

333,31

127,21

460,52

034

363,88

138,88

502,76

035

419,72

160,19

579,91

036

473,38

180,67

654,05

037

506,18

193,19

699,37

038

547,34

208,90

756,24

039

584,33

223,02

807,35

040

621,32

237,14

858,46

041

658,31

251,25

909,56

042

695,29

265,37

960,66

043

732,29

279,49

1.011,78

044

769,27

293,61

1.062,88

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

071

217,72

  83,09

300,81

072

265,92

101,49

367,41

073

317,43

121,15

438,58

074

346,55

132,26

478,81

075

399,73

152,56

552,29

076

450,84

172,07

622,91

077

482,08

183,99

666,07

078

521,28

198,95

720,23

079

556,50

212,40

768,90

080

591,74

225,85

817,59

081

626,96

239,29

866,25

082

662,18

252,73

914,91

083

697,42

266,18

963,60

084

732,64

279,62

     1.012,26

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

(ΕΩΣ 30/6/2010)

051

213,37

81,61

294,98

052

260,60

99,68

360,28

053

311,09

118,99

430,08

054

339,62

129,90

469,52

055

391,74

149,84

541,58

056

441,82

169,00

610,82

057

472,44

180,71

653,15

058

510,85

195,40

706,25

059

545,37

208,60

753,97

060

579,90

221,81

801,71

061

614,42

235,01

849,43

062

648,93

248,22

897,15

063

683,47

261,43

944,90

064

717,99

274,63

992,62

 

                          ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

                                         (ΑΠΟ 01/07/2010)

251

228,61

87,45

316,06

252

279,21

106,80

386,01

253

333,30

127,49

460,79

254

363,87

139,19

503,06

255

419,71

160,55

580,26

256

473,38

181,07

654,45

257

506,20

193,62

699,82

258

547,35

209,36

756,71

259

584,32

223,50

807,82

260

621,33

237,66

858,99

261

658,30

251,81

910,11

262

695,28

265,95

961,23

263

732,28

280,10

1.012,38

264

769,28

294,24

1.063,52

 

- Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

- Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο.

- Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία.

 

 

Εισφορές (από 1/1/2007)

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ

           

 01/01/2007 - 31/12/2007

     01/01/2008 - 31/12/2008

01/01/2009 - 31/12/2009

101

     94,08+51,41= 145,49

      116,12+55,52=171,64

   137,17+58,30=195,47

102

   114,90+62,79=177,69

      141,82+67,81=209,63

   167,53+71,20=238,73

003

   195,95+74,95=270,90

      211,62+80,94=292,56

   222,20+84,99=307,19

004

   213,92+81,82=295,74

      231,03+88,37=319,40

   242,58+92,79=335,37

005

   246,75+94,38=341,13

    266,49+101,93=368,42

 279,81+107,03=386,84

006

 278,29+106,45=384,74

    300,56+114,96=415,52

 315,59+120,71=436,30

007

 297,58+113,82=411,40

    321,39+122,93=444,32

 337,46+129,08=466,54

008

 321,78+123,08=444,86

    347,52+132,93=480,45

 364,90+139,57=504,47

009

 343,52+131,40=474,92

    371,00+141,91=512,91

 389,55+149,00=538,55

010

 365,27+139,72=504,99

    394,49+150,89=545,38

 414,22+158,44=572,66

011

 387,01+148,03=535,04

    417,97+159,87=577,84

 438,87+167,87=606,74

012

 408,75+156,35=565,10

    441,45+168,85=610,30

 463,52+177,30=640,82

013

 430,50+164,67=595,17

    464,94+177,84=642,78

 488,19+186,73=674,92

014

 452,25+172,98=625,23

    488,43+186,82=675,25

 512,85+196,16=709,01

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

           

 01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ

001

   152,41+58,30=210,71

002

   186,14+71,20=257,34

003

   222,20+84,99=307,19

004

   242,58+92,79=335,37

005

 279,81+107,03=386,84

006

 315,59+120,71=436,30

007

 337,46+129,08=466,54

008

 364,90+139,57=504,47

009

 389,55+149,00=538,55

010

 414,22+158,44=572,66

011

 438,87+167,87=606,74

012

 463,52+177,30=640,82

013

 488,19+186,73=674,92

014

 512,85+196,16=709,01

 

 

 

 

 

 

 


 

  

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ - ΤΣΑ

           

 01/01/2007 - 31/12/2007

    01/01/2007 - 31/12/2008

01/01/2009 - ΣΗΜΕΡΑ

001

     134,40+51,41=185,81

       145,15+55,52=200,67

   152,41+58,30=210,71

002

     164,15+62,79=226,94

       177,28+67,81=245,09

   186,14+71,20=257,34

003

     195,95+74,95=270,90

       211,62+80,94=292,56

   222,20+84,99=307,19

004

     213,92+81,82=295,74

       231,03+88,37=319,40

   242,58+92,79=335,37

005

     246,75+94,38=341,13

     266,49+101,93=368,42

 279,81+107,03=386,84

006

   278,29+106,45=384,74

     300,56+114,96=415,52

 315,59+120,71=436,30

007

   297,58+113,82=411,40

     321,39+122,93=444,32

 337,46+129,08=466,54

008

   321,78+123,08=444,86

     347,52+132,93=480,45

 364,90+139,57=504,47

009

   343,52+131,40=474,92

     371,00+141,91=512,91

 389,55+149,00=538,55

010

   365,27+139,72=504,99

     394,49+150,89=545,38

 414,22+158,44=572,66

011

   387,01+148,03=535,04

     417,97+159,87=577,84

 438,87+167,87=606,74

012

   408,75+156,35=565,10

     441,45+168,85=610,30

 463,52+177,30=640,82

013

   430,50+164,67=595,17

     464,94+177,84=642,78

 488,19+186,73=674,92

014

   452,25+172,98=625,23

     488,43+186,82=675,25

 512,85+196,16=709,01

 

 

 

 

 

 

  

                                       

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2ΟΥ ΦΟΡΕΑ - Ν. 2084/92

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

           

 01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2008 - 31/12/2008

01/01/2009 - 31/12/2009

031

  201,60+76,94=278,54

       217,72+83,09=300,81

  228,61+87,25=315,86

032

  246,22+93,67=340,19

     265,92+101,49=367,41

279,21+106,57=385,78

033

  293,92+112,18=406,10

     317,43+121,15=438,58

333,31+127,21=460,52

034

  320,88+122,47=443,35

     346,55+132,26=478,81

363,88+138,88=502,76

035

  370,12+141,26=511,38

     399,73+152,56=552,29

419,72+160,19=579,91

036

  417,44+159,32=576,76

     450,84+172,07=622,91

473,38+180,67=654,05

037

  446,37+170,36=616,73

     482,08+183,99=666,07

506,18+193,19=699,37

038

  482,67+184,22=666,89

     521,28+198,95=720,23

547,34+208,90=756,24

039

  515,28+196,66=711,37

     556,50+212,40=768,90

584,33+223,02=807,35

040

  547,91+209,12=757,03

     591,74+225,85=817,59

621,32+237,14=858,46

041

  580,52+221,56=802,08

     626,96+239,29=866,25

658,31+251,25=909,56

042

  613,13+234,01=847,14

     662,18+252,73=914,91

695,29+265,37=960,66

043

  645,76+246,46=892,22

     697,42+266,18=963,60

732,29+279,49=1.011,78

044

  678,37+258,91=937,28

     732,64+279,62=1.012,26

769,27+293,61=1.062,88

 

           

 01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ

031

  228,61+87,25=315,86

032

279,21+106,57=385,78

033

333,31+127,21=460,52

034

363,88+138,88=502,76

035

419,72+160,19=579,91

036

473,38+180,67=654,05

037

506,18+193,19=699,37

038

547,34+208,90=756,24

039

584,33+223,02=807,35

040

621,32+237,14=858,46

041

658,31+251,25=909,56

042

695,29+265,37=960,66

043

732,29+279,49=1.011,78

044

769,27+293,61=1.062,88

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

           

 01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2008 - ΣΗΜΕΡΑ

071

  197,99+75,56=273,55

     217,72+83,09=300,81

072

  243,48+92,92=336,40

    265,92+101,49=367,41

073

  288,65+110,17=398,82

    317,43+121,15=438,58

074

  333,70+127,36=461,06

    346,55+132,26=478,81

075

  376,82+143,82=520,64

    399,73+152,56=552,29

076

  409,96+156,46=566,42

    450,84+172,07=622,91

077

  441,98+168,69=610,67

    482,08+183,99=666,07

078

  474,01+180,91=654,92

    521,28+198,95=720,23

079

  506,04+193,13=699,17

    556,50+212,40=768,90

080

  538,08+205,36=743,44

    591,74+225,85=817,59

081

  570,11+217,59=787,70

    626,96+239,29=866,25

082

  602,13+229,81=831,94

    662,18+252,73=914,91

083

  634,16+242,04=876,20

    697,42+266,18=963,60

084

  666,20+254,26=920,46

    732,64+279,62=1.012,26

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993) ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΩΣ 30/06/2010)  (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

           

 01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2008 - 31/12/2008

01/01/2009 - 31/12/2009

151

   131,71+71,97=203,68

     162,57+77,73=240,30

   192,03+81,61=273,64

152

   160,86+87,91=248,77

     198,55+94,93=293,48

   234,54+99,68=334,22

053

 274,33+104,93=379,26

   296,27+113,32=409,59

 311,09+118,99=430,08

054

 299,49+114,55=414,04

   323,44+123,72=447,16

 339,62+129,90=469,52

055

 345,45+132,13=477,58

   373,09+142,70=515,79

 391,74+149,84=541,58

056

 389,61+149,03=538,64

   420,78+160,94=581,72

 441,82+169,00=610,82

057

 416,61+159,35=575,96

   449,95+172,10=622,05

 472,44+180,71=653,15

058

 450,49+172,31=622,80

   486,53+186,10=672,63

 510,85+195,40=706,25

059

 480,93+183,96=664,89

   519,40+198,67=718,07

 545,37+208,60=753,97

060

 511,38+195,61=706,99

   552,29+211,25=763,54

 579,90+221,81=801,71

061

 541,81+207,24=749,05

   585,16+223,82=808,98

 614,42+235,01=849,43

062

 572,25+218,89=791,14

   618,03+236,39=854,42

 648,93+248,22=897,15

063

 602,70+230,54=833,34

   650,92+248,98=899,90

 683,47+261,43=944,90

064

 633,15+242,17=875,32

   683,80+261,55=945,35

 717,99+274,63=992,62

           

 01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ

051

   213,37+81,61=294,98

052

   260,60+99,68=360,28

053

 311,09+118,99=430,08

054

 339,62+129,90=469,52

055

 391,74+149,84=541,58

056

 441,82+169,00=610,82

057

 472,44+180,71=653,15

058

 510,85+195,40=706,25

059

 545,37+208,60=753,97

060

 579,90+221,81=801,71

061

 614,42+235,01=849,43

062

 648,93+248,22=897,15

063

 683,47+261,43=944,90

064

 717,99+274,63=992,62

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993) ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ-ΤΣΑ       

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΩΣ 30/06/2010) (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

           

 01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2008 - 31/12/2008

01/01/2009 - ΣΗΜΕΡΑ

051

    188,16+71,97=260,13

       203,21+77,73=280,94

   213,37+81,61=294,98

052

    229,81+87,91=317,72

       248,19+94,93=343,12

   260,60+99,68=360,28

053

   274,33+104,93=379,26

     296,27+113,32=409,59

 311,09+118,99=430,08

054

   299,49+114,55=414,04

     323,44+123,72=447,16

 339,62+129,90=469,52

055

   345,45+132,13=477,58

     373,09+142,70=515,79

 391,74+149,84=541,58

056

   389,61+149,03=538,64

     420,78+160,94=581,72

 441,82+169,00=610,82

057

   416,61+159,35=575,96

     449,95+172,10=622,05

 472,44+180,71=653,15

058

   450,49+172,31=622,80

     486,53+186,10=672,63

 510,85+195,40=706,25

059

   480,93+183,96=664,89

     519,40+198,67=718,07

 545,37+208,60=753,97

060

   511,38+195,61=706,99

     552,29+211,25=763,54

 579,90+221,81=801,71

061

   541,81+207,24=749,05

     585,16+223,82=808,98

 614,42+235,01=849,43

062

   572,25+218,89=791,14

     618,03+236,39=854,42

 648,93+248,22=897,15

063

   602,70+230,54=833,24

     650,92+248,98=899,90

 683,47+261,43=944,90

064

   633,15+242,17=875,32

     683,80+261,55=945,35

 717,99+274,63=992,62

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΠΟ 01/07/2010) (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

           

01/07/2010 - ΣΗΜΕΡΑ

251

228,61 +87,45=316,06

252

279,21+106,80=386,01

253

333,30+127,49=460,79

254

363,87+139,19=503,06

255

419,71+160,55=580,26

256

473,38+181,07=654,45

257

506,20+193,62=699,82

258

547,35+209,36=756,71

259

584,32+223,50=807,92

260

621,33+237,66=858,99

261

658,30+251,81=910,11

262

695,28+265,95=961,23

263

732,28+280,10=1.012,38

264

769,28+294,24=1.063,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ 01/01/2011

Π01

152,41

92,79

245,20

Π02

186,14

92,79

278,93

Π03

222,20

92,79

314,99

Π04

242,58

92,79

335,37

Π05

279,81

92,79

372,60

Π06

315,59

92,79

408,38

Π07

337,46

92,79

430,25

Π08

364,90

92,79

457,69

Π09

389,55

92,79

482,34

Π10

414,22

92,79

507,01

Π11

438,87

92,79

531,66

Π12

463,52

92,79

556,31

Π13

488,19

92,79

580,98

Π14

512,85

92,79

605,64

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

ΑΠΟ 01/01/2011

Π51

213,37

129,91

343,28

Π52

260,60

129,91

390,51

Π53

311,09

129,91

441,00

Π54

339,62

129,91

469,53

Π55

391,74

129,91

521,65

Π56

441,82

129,91

571,73

Π57

472,44

129,91

602,35

Π58

510,85

129,91

640,76

Π59

545,37

129,91

675,28

Π60

579,90

129,91

709,81

Π61

614,42

129,91

744,33

Π62

648,93

129,91

778,84

Π63

683,47

129,91

813,38

Π64

717,99

129,91

847,90

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

ΑΠΟ 01/01/2011

Σ51

228,61

139,19

367,80

Σ52

279,21

139,19

418,40

Σ53

333,30

139,19

472,49

Σ54

363,87

139,19

530,06

Σ55

419,71

139,19

558,90

Σ56

473,38

139,19

612,57

Σ57

506,20

139,19

645,39

Σ58

547,35

139,19

686,54

Σ59

584,32

139,19

723,51

Σ60

621,33

139,19

760,52

Σ61

658,30

139,19

797,49

Σ62

695,28

139,19

834,47

Σ63

732,28

139,19

871,47

Σ64

769,28

139,19

908,47

 

-          Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

-          Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο.

-          Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία.

 

 

 

 

 

                                                        ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

                                            

01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2008 - 31/12/2008

01/01/2009 - 30/06/2009

01/07/2009 - 31/12/2010

Π01

  134,40+75,00=209,40

  145,15+75,00=220,15

  152,41+75,00=227,41

  152,41+90,00=242,41

Π02

  164,15+75,00=239,15

  177,28+75,00=252,28

  186,14+75,00=261,14

  186,14+90,00=276,14

Π03

  195,65+75,00=270,95

  211,62+75,00=286,62

   222,20+75,00=297,20

  222,20+90,00=312,20

Π04

  213,92+75,00=288,92

  231,03+75,00=306,03

  242,58+75,00=317,58

  242,58+90,00=332,58

Π05

  246,75+75,00=321,75

  266,49+75,00=341,49

  279,81+75,00=354,81

  279,81+90,00=369,81

Π06

  278,29+75,00=353,29

  300,56+75,00=375,56

  315,59+75,00=390,59

  315,59+90,00=405,59

Π07

  297,58+75,00=372,58

  321,39+75,00=396,39

  337,46+75,00=412,46

  337,46+90,00=427,46

Π08

  321,58+75,00=396,78

  347,52+75,00=422,52

  364,90+75,00=439,90

  364,90+90,00=454,90

Π09

  343,52+75,00=418,52

  371,00+75,00=446,00

  389,55+75,00=464,55

  389,55+90,00=479,55

Π10

  365,27+75,00=440,27

  394,49+75,00=469,49

  414,22+75,00=489,22

  414,22+90,00=504,22

Π11

  387,01+75,00=462,01

  417,97+75,00=492,97

  438,87+75,00=513,87

  438,87+90,00=528,87

Π12

  408,75+75,00=483,75

  441,45+75,00=516,45

  463,52+75,00=538,52

  463,52+90,00=553,52

Π13

  430,50+75,00=505,50

  464,94+75,00=539,94

  488,19+75,00=563,19

  488,19+90,00=578,19

Π14

  452,25+75,00=527,25

  488,43+75,00=563,43

  512,85+75,00=587,85

  512,85+90,00=602,85

 Εισφορές (από 1/1/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

           

01/01/2007 - 31/12/2007

01/01/2008 - 31/12/2008

01/01/2009 - 30/06/2009

01/07/2009 - 31/12/2010

Π51

  188,61+105,00=293,16

  203,21+105,00=308,21

 213,37+105,00=318,37

  213,37+126,00=339,37

Π52

  229,81+105,00=334,81

  248,19+105,00=353,19

 260,60+105,00=365,60

  260,60+126,00=386,60

Π53

  274,33+105,00=379,33

  296,27+105,00=401,27

 311,09+105,00=416,09

  311,09+126,00=437,09

Π54

  299,49+105,00=404,49

  323,44+105,00=428,44

 339,62+105,00=444,62

  339,62+126,00=465,62

Π55

  345,45+105,00=450,45

  373,09+105,00=478,09

 391,74+105,00=496,74

  391,74+126,00=517,74

Π56

  389,61+105,00=494,61

  420,78+105,00=525,78

 441,82+105,00=546,82

  441,82+126,00=567,82

Π57

  416,61+105,00=521,61

  449,95+105,00=554,95

 472,44+105,00=577,44

  472,44+126,00=598,44

Π58

  450,49+105,00=555,49

  486,53+105,00=591,53

 510,85+105,00=615,85

  510,85+126,00=636,85

Π59

  480,93+105,00=585,93

  519,40+105,00=624,40

 545,37+105,00=650,37

  545,37+126,00=671,37

Π60

  511,38+105,00=616,38

  552,29+105,00=657,29

 579,90+105,00=684,90

  579,90+126,00=705,90

Π61

  541,81+105,00=646,81

  585,16+105,00=690,16

 614,42+105,00=719,42

  614,42+126,00=740,42

Π62

  572,25+105,00=677,25

  618,03+105,00=723,03

 648,93+105,00=753,93

  648,93+126,00=774,93

Π63

  602,70+105,00=707,70

  650,92+105,00=755,92

 683,47+105,00=788,47

  683,47+126,00=809,47

Π64

  633,15+105,00=738,15

  683,80+105,00=788,80

 717,99+105,00=822,99

  717,99+126,00=843,99

  

 

 

 

 

                  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

             (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

           

   01/07/2010 - 31/12/2010

  Σ51

    228,61+135,00=363,61

  Σ52

    279,21+135,00=414,21

  Σ53

    333,30+135,00=468,30

  Σ54

    363,87+135,00=498,87

  Σ55

    419,71+135,00=554,71

  Σ56

    473,38+135,00=608,38

  Σ57

    506,20+135,00=641,20

  Σ58

    547,35+135,00=682,35

  Σ59

    584,32+135,00=719,32

  Σ60

    621,33+135,00=756,33

  Σ61

    658,30+135,00=793,30

  Σ62

    695,28+135,00=830,28

  Σ63

    732,28+135,00=867,28

  Σ64

    769,28+135,00=904,28

 


  

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info