Υποχρέωση Καταβολής Εισφορών

      Η κοινωνική ασφάλιση διέπεται από βασικές ασφαλιστικές αρχές, η βασικότερη των οποίων είναι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης. Συνέπεια αυτής της αρχής είναι να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Οργανισμό όλα τα πρόσωπα που έχουν επαγγελματική απασχόληση.

     Μετά την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Εκπρόθεσμη Καταβολή Εισφορών

      Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν την διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της αναφερόμενης περιόδου μηνός, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται καθυστερούμενη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος, 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% κατ΄ ανώτατο όριο.

      Όταν γίνεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών οι καθυστερούμενες εισφορές αναπροσαρμόζονται αυτόματα στο ύψος του ασφαλίστρου κατά το χρόνο καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1902/90. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές οποιασδήποτε χρονικής περιόδου, θα εισπράττονται με το νέο ασφάλιστρο και θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη καθυστέρησης.

Μέτρα Είσπραξης Εισφορών

        Σε περίπτωση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ο Οργανισμός μπορεί να επιδιώξει την αναγκαστική είσπραξη .

        Επίσης, ο Οργανισμός δύναται να βεβαιώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές στο Δημόσιο Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή η είσπραξη της οφειλής πραγματοποιείται με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσιών Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Παραγραφή Υποχρεώσεων

          Το δικαίωμα του Οργανισμού προς απαίτηση των οφειλόμενων εισφορών παραγράφεται μετά την παρέλευση εικοσαετίας από τη λήξη του Οικονομικού έτους, κατά το οποίο αυτές κατέστησαν απαιτητές. Σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ε.Π.Τ. ή ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις ή υποβολής μήνυσης από τον Οργανισμό ή κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από τον Κ.Ε.Δ.Ε., η παραγραφή διακόπτεται και αρχίζει νέα εικοσαετής. Ο ασφαλισμένος δικαιούται αν επιθυμεί να καταβάλλει τις εισφορές ακόμα και αν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Οργανισμού για απαίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός υποχρεούται να συνυπολογίσει το χρόνο, για τον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές, ως χρόνο ασφάλισης.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση