Αλλες Χρήσιμες Πληροφορίες Ασφαλιστικών Θεμάτων

('Αρθρο 18 Π.Δ.258/05)

1. Πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ενώ δεν πληρούσαν προϋποθέσεις υποχρεωτικής ασφάλισης για όσο διάστημα μετά την 1/1/2007 διατηρούν την ιδιότητα για την οποία είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση αυτών, δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και στον Ο.Α.Ε.Ε., εκτός εάν επιθυμούν την διακοπή της ασφάλισης οπότε και πρέπει μέχρι 31/12/2007 να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής. Εάν δεν υποβάλλουν μέχρι 31/12/2007 αίτηση για διαγραφή παραμένουν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την απώλεια της ιδιότητας για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση του καταργούμενου ταμείου.

2. Πρόσωπα τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση των καταργούμενων ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ με τις διατάξεις των εν λόγω ταμείων, υποχρεούνται σε ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε από 1/1/2007, εκτός εάν κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.258/05 δηλαδή την 1/1/2006 έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, οπότε και συνεχίζεται η εξαίρεσή τους.

3. Χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2006 στα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ , ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, δηλαδή δεν υπήρχε δραστηριότητα ή η ασκούμενη δραστηριότητα δεν ήταν ασφαλιστέα στα ταμεία αυτά θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον:

α) δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του ταμείου στο οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές μέχρι 31/12/2006 και

β) δεν έχουν ασφαλιστεί για το διάστημα αυτό σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατά τα ανωτέρω θεωρούνται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε δεν επιστρέφονται.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info