Α. ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  1. Μεταβολή – Μετάταξη από ΔΟΥ.
  2. Μισθωτήριο συμβόλαιο νέας έδρας ή Υ.Δ. Ν. 1599/86 δωρεάν παραχώρησης του χώρου ως επαγγελματική στέγη θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας.

            ΠΡΟΣΟΧΗ:

            Σε περίπτωση που ως επαγγελματική στέγη δηλώνεται η κατοικία και από το        

            περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

            μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η Υ.Δ. Ν. 1599/86 του μισθωτή, 

            στην οποία θα δηλώνεται τούτο.

      3.   Εκκαθαριστικά εφορίας της τελευταίας πενταετίας με έσοδα από εμπορικές 

            επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα (να αποδεικνύεται δηλαδή η άσκηση

            επαγγέλματος).

      4.   Εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

            όταν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

 


 

 


 

 

Β. ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Ε. – Ε.Ε.

 

Όλα τα παραπάνω υπό (Α) και επιπλέον:

            - τροποποίηση καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο.

 

Γ. ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕ

 

Όλα τα παραπάνω υπό (Α) και επιπλέον:

            - ΦΕΚ που να έχει δημοσιευτεί η τροποποίηση καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας.

Σε περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ υποβάλλονται:

            -φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑΠΕΤ

            -συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού σχετικά με τη

              μεταφορά της επαγγελματικής έδρας.

            -Υ.Δ. Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει το ΦΕΚ αμέσως μετά τη δημοσίευση.

 

Δ. ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε.

 

Όλα τα παραπάνω υπό (Α) και επιπλέον:

-ΦΕΚ στο οποίο να έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο

 ΑΕ τροποποίησης καταστατικού της ΑΕ σχετικά με τη μεταφορά της 

 επαγγελματικής έδρας.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ υποβάλλονται:

            -φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑΠΕΤ

            - η σχετική ανακοίνωση της οικείας Νομαρχίας

            -Υ.Δ. Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας,

  στην οποία θα δηλώνεται ότι το ΦΕΚ θα προσκομιστεί αμέσως μετά τη

  δημοσίευσή του.

 

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση