Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε περίπτωση θανάτου τους, οι δικαιούχοι σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά τους κάτωθι χρόνους:

α) Το χρόνο δραστηριότητας για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές Π.Δ. 258/05.

        Όσοι από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους κανονικά για κάποιο ή κάποια χρονικά διαστήματα μετά την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε, έχουν τη δυνατότητα της καταβολής αυτών, εφόσον διατηρούσαν τη δραστηριότητά τους, και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής. Η καταβολή των εισφορών γίνεται με το ισχύον ασφάλιστρο, κατά την καταβολή και πρόσθετα τέλη, εφόσον υπάρχουν καθυστερήσεις.

β) Το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας N.1358/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

       Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ασφάλιστρο Κλάδου Σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατά το χρόνο της αίτησης.

γ) Το χρόνο Εθνικής Αντίστασης N.1543/85 όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό της εξαγοράς ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται από το Δημόσιο και το υπόλοιπο από τον ασφαλισμένο.

δ) Το χρόνο Υπηρεσίας στο Δημόσιο των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων με το N.1405/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά, μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με 15ετή ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

στ) Το χρόνο δραστηριότητας σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές N.3518/06.

      Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους κανονικά εντός εξαμήνου, ως οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3518/06 να αναγνωρίσουν αυτόν τον χρόνο.

ζ) Το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης κατά τη δικτατορική περίοδο 21/4/1967-24/7/1974.

     Πρόσωπα τα οποία καταδιώχθηκαν από στρατιωτικές ή δικαστικές αρχές για πράξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 519/74 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό διάστημα 21/4/1967 - 24/7/1974 με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 έστω και αν δεν είχαν συλληφθεί ή φυλακιστεί, εφόσον διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ή προφυλάκισή τους, αναγνωρίστηκαν ως αγωνιστές κατά του δικτατορικού καθεστώτος και βεβαίως κατά το χρόνο αυτό δεν υπήρξαν ασφαλισμένοι ουδενός Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου.

     Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι δε μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό για να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους ή να πάρουν και δεύτερη σύνταξη από άλλο φορέα.

     Όλες οι ανωτέρω αναγνωρίσεις γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Χρόνος Στρατιωτικής Υπηρεσίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

       Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. 
      Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1) Αίτηση


2) Πιστοποιητικό του οικείου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄.


3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, αν έχει αναγνωριστεί η στρατιωτική υπηρεσία σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, καθώς και αν ο αιτών είναι συνταξιούχος τέτοιου Οργανισμού ή ασφαλισμένος και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.


4) Στην περίπτωση ασφαλισμένου σε άλλο ταμείο απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ή ενσήμων από τον άλλο φορέα.

     Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

 

Χρόνος Εθνικής Αντίστασης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

       Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.


      Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

1) Αίτηση


2) Πιστοποιητικό της οικείας Νομαρχίας, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση.


3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, αν έχει αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, καθώς και αν ο αιτών είναι συνταξιούχος τέτοιου Οργανισμού ή ασφαλισμένος και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.


4) Στην περίπτωση ασφαλισμένου σε άλλο ταμείο απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ή ενσήμων από τον άλλο φορέα.

    Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου. 

 


Χρόνος Υπηρεσίας στο Δημόσιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

        Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. 
       Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1) Αίτηση


2) Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας που υπηρέτησε, στο οποίο θα αναφέρεται η χρονολογία διορισμού και αποχώρησής του, η σχέση με την οποία υπηρέτησε (μόνιμος, δόκιμος, με σύμβαση κ.λ.π.), ο βαθμός που είχε όταν αποχώρησε από την Υπηρεσία, οι προβλεπόμενες για την αναγνώριση μηνιαίες αποδοχές του βαθμού αυτού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης, καθώς και εάν πήρε εφάπαξ ή αποζημίωση ή του επεστράφησαν οι εισφορές κατά την αποχώρησή του.


3) Πράξη ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα συνταξιοδότησης, στην οποία θα αναφέρεται ο συντάξιμος χρόνος και ότι με το χρόνο του οποίου ζητείται η αναγνώριση, δεν πήρε σύνταξη, ή εφάπαξ ή αποζημίωση ή επιστροφή εισφορών. Στην περίπτωση είσπραξης εφάπαξ ή αποζημίωσης ή ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει να βεβαιώνεται η επιστροφή τους στην υπηρεσία του αιτούντος την αναγνώριση.


4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, ότι ο χρόνος του οποίου ζητείται η αναγνώριση, δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμος από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης και ότι η απόφαση του αρμόδιου Φορέα συνταξιοδότησης είναι οριστική.

     Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

Χρόνος Δικτατορικής Περιόδου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

    Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (21/4/19670-024/7/1974)

1) Αίτηση

2) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει η δίωξη, φυλάκιση ή εκτόπιση .

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, αν έχει αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, καθώς και αν ο αιτών είναι συνταξιούχος τέτοιου Οργανισμού ή ασφαλισμένος και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.

      Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info