Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον Ο.Α.Ε.Ε επαγγέλματος, που μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο: Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται η βεβαίωση διακοπής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί οριστικής παύσης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

              

              Ειδικότερα για τη διαγραφή προσώπου, που υπήχθη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ως μέλος εταιρίας, απαιτείται και λύση της εταιρίας ή τροποποίηση του καταστατικού αυτής. Για την Α.Ε  διαγραφή γίνεται με τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής κάτω του 3% ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

              

                Διαγραφή προσώπου εγγεγραμμένου στα Μητρώα Ασφαλισμένων, είτε για ατομική επιχείρηση, είτε ως μέλος εταιρίας δεν δύναται να χωρήσει στην περίπτωση που δηλωθεί αδράνεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ασφαλισμένος που με δήλωσή του στην εφορία θέτει την επιχείρηση του σε αδράνεια και δεν διακόπτει, διατηρώντας την ιδιότητα του επαγγελματία, υποδηλώνει με τον τρόπο αυτό την πρόθεσή του για επαναλειτουργία της επιχείρησης.

 

               Μετά την οριστική παύση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, η διαγραφή από τα Μητρώα Ασφ/νων του  ταμείου δύναται να ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο, εφόσον από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του ασφαλισμένου, καθώς και τον έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστωθεί η μη άσκηση της δραστηριότητας από τη δηλωθείσα αδράνεια.

 

              Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος αυτοκινητιστή λαμβάνεται η ημερομηνία κατά  την οποία με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώθηκε από το Δ.Χ. αυτοκίνητο.

 

              Ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διακοπή της δραστηριότητας. 

 

Δικαιολογητικά Διαγραφής από την Ασφάλιση

Αίτηση Διαγραφής από τα Μητρώα

Ι. ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

1. Αίτηση

2. Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος .

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της διακοπής του επαγγέλματος του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.

4. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα.

5. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων κ.α., απαιτείται βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος ( η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται:

- H δραστηριότητα που διακόπτεται και η επαγγελματική στέγη της επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί.

- Η μη συνέχιση ατομικά ή εταιρικά άλλης ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας.

7. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης.

ΙΙ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΤΕΣ

Ειδικά για τους αυτοκινητιστές υποβάλλονται:

1. Τα απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο εδαφ. β της περίπτωσης 1 της παραγ. ΙΙ του άρθρου 3 του παρόντος, από τα οποία προκύπτει η αποξένωση του ασφαλισμένου από την ιδιοκτησία ή χρήση και εκμετάλλευση Δ.Χ. αυτοκινήτου.

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η διακοπή της δραστηριότητας και η μη συνέχισή της με οποιαδήποτε μορφή.

III. EΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

      Η διαγραφή των εκπαιδευτών επέρχεται, όταν παύσει να υπάρχει ένα από τα δικαιολογητικά, που είναι απαραίτητα για την ασφάλισή τους ή λήξει η ισχύς τους.

ΙV. ΕΤΑΙΡΕΙΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαγραφή ατομικής επιχείρησης, δηλαδή τα υπό 1,2,3,4,5 και 6 στοιχεία και επιπλέον:

1. Για τα μέλη της ΕΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

2. Για τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).

3. Για τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του οριζόμενου από το καταστατικό ασφαλίσιμου ποσοστού αποδεικνυόμενο με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ.

Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση