ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

 


      Ο Κανονισμός της ΕΟΚ 1408/71 συντονίζει τα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης που εφαρμόζονται στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη οικογενείας τους που διακινούνται στην κοινότητα.

      Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα και αυτοτελή δραστηριότητα στο έδαφος άλλου Κράτους- Μέλους, υπάγονται στη νομοθεσία του Κράτους- Μέλους, στο έδαφος του οποίου κατοικούν. Αν η δραστηριότητα που ασκούν στην Ελλάδα υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ απαλλάσσονι από την ασφάλιση εάν προσκομίσουν το Κοινοτικό Έντυπο Ε101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14 α2.

       Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος της Ε.Ε. δικαιούνται απαλλαγής Κλάδου Υγείας από τον ΟΑΕΕ, εφόσον προσκομίσουν το έντυπο Ε101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14 γα. Ακόμη δύνανται να ζητήσουν την εφαρμογή του άρθρου 17 του Κανονισμού ΕΟΚ για ολική εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


      Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις – Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας είναι οι παρακάτω:


 

1)      Η.Π.Α.

2)      ΚΑΝΑΔΑΣ

3)      ΚΕΜΠΕΚ

4)      ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

5)      ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

6)      ΒΡΑΖΙΛΙΑ

7)      ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

8)      ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

9)      Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ


      Όλες οι ως άνω συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν τις αυτές διατάξεις, σε ότι αφορά στην ασφάλιση προσώπων που ασκούν δραστηριότητα στις χώρες αυτές και παράλληλα αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

(N.2910/01,N.3202/03,N.3386/06 και Ν.3536/07)


      Οι υπήκοοι τρίτων χωρών υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη σε αυτόν και είναι κάτοχοι αδειών παραμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/06 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3536/07 για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή οι απασχολούμενοι  με το εμπόριο, τις βιοτεχνίες και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους επαγγελματική στέγη, που διαθέτουν τον απαιτούμενο για κάθε περίπτωση εξοπλισμό και πιθανόν απασχολούν προσωπικό.

      Επίσης ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ κάτοχοι αδειών παραμονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου π.χ. ραπτεργάτες, μεταφραστές και γενικώς απασχολούμενοι στις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αμειβόμενοι με το κομμάτι, εφόσον απασχολούν προσωπικό ή διατηρούν έδρα δραστηριότητας εκτός οικίας, έχουν εγγραφή στο Επιμελητήριο και δηλώνουν εισοδήματα Δ΄ πηγής και οι ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info