Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια


Από 1/1/2003 με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3050/02 καθιερώθηκε εισοδηματικό κριτήριο για την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και στους έξι (6) Νομούς, Αττικής, Βοιωτίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Εύβοιας, Θεσ/νίκης, κάτω των 1000 κατοίκων.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 3518/06 το εισοδηματικό κριτήριο ισχύει από 1/1/07 και για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε αυτά.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν, αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 25 του Ν. 3846/10, οι οποίες ισχύουν πλέον από 11/5/10 (Δείτε περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο 80/10).

Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου ταμείου ΤΣΑ, καθώς και τα πρόσωπα που θα ασκήσουν μετά την 1/1/07 δραστηριότητες ασφαλιστέες στο πρώην ΤΣΑ (π.χ. ιδιοκτήτες, χρήστες, εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων κ.λ.π.) δεν διέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3050/02, ούτε από τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/10.

 

Ασφάλιση Ατομικής Επιχείρησης

α) Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι παράλληλα ασκούν και αγροτική δραστηριότητα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και αγροτική δραστηριότητα και ξεπερνά το 400/πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

β) Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν μόνο επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων (ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν  διαμένουν μόνιμα σε αυτά) υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική και βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα υπερβαίνει το 400/πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά. 

 

 Ασφάλιση Εταιριών, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.


Στις περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη εταιρίας Ο.Ε., Ε.Ε., για μία 3ετία με την έναρξη της δραστηριότητας εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχεται ο τόπος άσκησης της δραστηριότητάς τους και τα εισοδήματά τους και εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε υποχρεωτική περιοχή ή πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. Σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για άλλη μία τριετία. Δεν υφίσταται οριστική εξαίρεση και ο έλεγχος πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια. Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΕ έχει δικαίωμα επανελέγχου οποτεδήποτε της άσκησης της δραστηριότητας και του εισοδήματος μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιος 80/10).

α. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα:

Τα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε με έδρα δραστηριότητας σε προαιρετικές περιοχές όταν ο σκοπός της εταιρίας συνιστά επαγγελματική , βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές  υπερβαίνει το 250/πλασιο (ή 400πλάσιο για τις ΟΕ και ΕΕ με σκοπό ελαιοτριβείο) του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, άλλως υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

β. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα:

Τα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε., των εν λόγω περιοχών, που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων πλήρων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των αντίστοιχων ετών από αγροτική δραστηριότητα και συμμετοχή στις εν λόγω εταιρίες και υπερβαίνει το 250/πλάσιο (ή 400πλάσιο για τις ΟΕ και ΕΕ με σκοπό ελαιοτριβείο) του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

γ. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που ασκούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση:

Στις περιπτώσεις μελών Ο.Ε. και Ε.Ε. που διατηρούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση, προκειμένου να εξετασθεί η υποχρέωση υπαγωγής ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (ατομική επιχείρηση και εισόδημα από συμμετοχή στην εταιρία).

δ. Μέλη ΕΠΕ και ΑΕ:  Στις εν λόγω περιοχές τα μέλη των ΕΠΕ, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με ποσοστό μετοχών 3% και άνω ασφαλίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως πληθυσμού & εισοδήματος. 

 

Δικαιολογητικά Εξαίρεσης-Υπαγωγής στον ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακα και εισοδηματικα κριτηρια

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν διαμένουν μόνιμα σε αυτά, για την εγγραφή τους στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ πρέπει να υποβάλλουν:

Για ατομική επιχείρηση:

Όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην κατηγορία 1 της ενότητας «Δικαιολογητικά εγγραφής - επανεγγραφής στην υποχρεωτική ασφάλιση» και επί πλέον:

-  Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα τα προσκομίσουν κατά την συμπλήρωση της τριετίας ( άρθρο 25 Ν.3846/2010).

Επιπλέον για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 80/10, η οποία υπαρχει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Για εταιρείες:

1. α) καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο.

    β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών του καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

    γ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).

2. Βεβαίωση έναρξης από τη ΔΟΥ.

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών μέχρι την ημερομηνία ισχύος του ν.3846/10 και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά των τριών πρώτων ετών από την έναρξη δραστηριότητας όταν συμπληρωθεί η τριετία. Κατόπιν θα προσκομίζονται για έλεγχο ανά τριετία τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά.

4. Έντυπα εφορίας Ε1, Ε3 και Ε5 των αντιστοίχων ετών (κατά περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητο).

Γενικότερα όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση