Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά σ’αυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα.

         Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/93 και μετά μπορούν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σ’αυτόν προαιρετικά.

Παλαιοί Ασφαλισμένοι (μέχρι 31/12/92)

        Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση τους προαιρετικά σ’αυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

α) Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά πέντε (5) έτη ασφάλισης, συνυπολογιζόμενου του χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ( π.χ. ΙΚΑ, ΤΑΝΠΥ, κλπ), εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πριν την διακοπή της ασφάλισης.

      Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διευκρινίζει εάν επιθυμεί να συνεχίσει προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 β) Την ασφάλισή τους προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε μπορούν να συνεχίσουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, εφόσον διακοπεί η συνταξιοδότηση τους και υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Οργανισμό:

1. μέσα σε δύο (2) έτη από τη λήξη της συνταξιοδότησης ή

2. μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης για παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

      Ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του πρέπει να επιλέξει από πότε επιθυμεί να αρχίσει η προαιρετική του ασφάλιση.

- από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του ή

- από την διακοπή της συνταξιοδότησής του.

 γ) Την ασφάλισή τους προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε μπορούν να συνεχίσουν όσοι έχουν συμπληρώσει συνολικά δέκα (10) έτη ασφάλισης, συνυπολογιζομένων και των ετών ασφάλισης σε άλλους Κύριους Φορείς Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ), με την προϋπόθεση ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πραγματοποιηθέντα σε αυτόν χρόνο ασφάλισης.

     Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση, για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και θα αρχίσει αυτή από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβληθείσας σχετικής αίτησης.

     Τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε προαιρετικά, κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που κατέβαλαν τις εισφορές τους στον Ο.Α.Ε.Ε. κατά την διακοπή του επαγγέλματός τους. Όμως δύναται κατόπιν αιτήσεως τους να υπαχθούν και σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία , ακόμη και προαιρετικής κατηγορίας.

 Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά έχουμε:

α) Εάν δεν εξοφληθεί εφάπαξ ή τμηματικά εντός έτους η οφειλή του χρονικού διαστήματος από την διακοπή της δραστηριότητας, τη διακοπή της συνταξιοδότησης ή την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

β) Εάν καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς πέραν του έτους από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή.

Η διακοπή της συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά γίνεται:

α) Με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της.

β) Με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότησή του από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

 

          

Νέοι Ασφαλισμένοι (από 1/1/93)

        Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/93 και μετά μπορούν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σ’αυτόν προαιρετικά. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

α) Να υποβάλλουν αίτηση συνέχισης της ασφάλισής τους προαιρετικά, εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.

β) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες εργασίας ή 5 έτη ασφάλισης τουλάχιστον (συνυπολογιζόμενου και του χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης), εκ των οποίων 300 ημέρες ή 1 έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας.

γ) Να μην υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας Ασφάλισης.

            Βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί σε νέο ασφαλισμένο η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά είναι κατά την υποβολή της αίτησης να μην είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5β του άρθρ. 28 α.ν. 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 5 Ν.1902/90.

       Οι νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι διακόπτουν την δραστηριότητα και εγκρίνεται η συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά, καταβάλλουν το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατέβαλαν εισφορές κατά την διακοπή της απασχόλησης αναπροσαρμοσμένο με την ετήσια αύξηση των Δημοσίων υπαλλήλων. Δεν γίνεται ανακατάταξη και παραμένουν για όλη την διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε, στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

       Στις περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι κατά την διακοπή της δραστηριότητας είχαν πραγματοποιήσει δέκα (10) έτη ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν αιτήσεώς τους, να καταταγούν στην αμέσως ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει τριετία στην κατηγορία που ευρίσκονται και 

β) δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

      Η κατάταξη στην νέα κατηγορία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.

      Καθυστέρηση καταβολής εισφορών πέραν του έτους, από την λήξη της περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, συνεπάγεται στην απώλεια του δικαιώματος για περαιτέρω συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

     Δεν λογίζεται ως χρόνος προαιρετικής ασφάλισης η χρονική περίοδος για την οποία δεν καταβλήθηκαν εισφορές εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info