ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (7.2.3.1)
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος οι καλλιεργητικές ομάδες υποδιαιρούνται ως εξής:
α) στις ομάδες εκτάσεων που δηλώνονται για συγκεκριμένη καλλιέργεια, δηλ:
i.
η
καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική
ταξινόμηση των καλλιεργειών
ii.η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση των Brassicaceae, Solanaceae
και Cucurbitaceae,
iii.η γη υπό αγρανάπαυση
iv.τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά(κοφτολίβαδα και λόλιουμ)
β) στις εκτάσεις που δηλώνονται ως μόνιμοι βοσκότοποι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι
γ)  άλλες  εκτάσεις  πλην  των  αναφερόμενων  στο  σημείο  β)  οι  οποίες  δηλώνονται
ως  μόνιμοι βοσκότοποι·και
δ) στις εκτάσεις που δηλώνονται ως περιοχές οικολογικής εστίασης

2. Στην περίπτωση που η ίδια έκταση δηλώνεται για
περισσότερες από μία καλλιεργητικές ομάδες, η
εν λόγω έκταση λαμβάνεται υπόψη χωριστά
για καθεμία από τις εν λόγω καλλιεργητικές ομάδες.


ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (7.2.3.2)
1.Για τον υπολογισμό των εκτάσεων αναφοράς, ισχύουν τα εξής:
α) εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων
ενίσχυσης  που  έχει  στη  διάθεσή  του  ο  δικαιούχος,  ο  αριθμός  των  δηλωθέν
των  δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων  ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο
δικαιούχος·
β) εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της
δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.
2. Εάν η έκταση που δηλώνεται για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπερβαίνει την προσδιορισθείσα
έκταση, για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς
για το κλίμα και το περιβάλλον (εφεξής «πράσινη ενίσχυση»), χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.
Ωστόσο, εάν η έκταση που προσδιορίζεται για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης διαπιστωθεί ότι είναι
μεγαλύτερη από την έκταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της
πράσινης ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (7.2.3.3)
1. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι 10ha και άνω και η
έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει
περισσότερο από το 75%, η έκταση
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την
παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά το  50%
του συνόλου  της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον
λόγο της διαφοράς.Ο λόγος  της  διαφοράς
είναι  το  μέγεθος  της  έκτασης  της  κύριας  καλλιεργητικής  ομάδας  που
υπερβαίνει το 75% της συνολικής έκτασης της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης προς
τη συνολική έκταση που απαιτείται για τις άλλες καλλιεργητικές ομάδες.

2. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι πάνω από 30ha και η
έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιεργητικές ομάδες
καλύπτει περισσότερο από το 95%,
η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα
με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά το 50%
του συνόλου της προσδιορισθείσας
έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον
λόγο της διαφοράς.Ο λόγος της διαφοράς
ισούται με το ποσοστό της έκτασης των δύο κύριων καλλιεργητικών ομάδων
που υπερβαίνει το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης
προςτη συνολική έκταση που απαιτείται για τις άλλες καλλιεργητικές ομάδες

3. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι πάνω από 30ha
και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα
καλύπτει περισσότερο από το 75 % και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιεργητικές ομάδ
ες καλύπτει περισσότερο από το 95%,
η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης
σύμφωνα  με  την  παράγραφο
7.2.3.2
της  παρούσας μειώνεται  κατά  το  50% του  συνόλου  της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμεν
ο επί τον λόγο της διαφοράς.Ο λόγος της διαφοράς είναι το άθροισμα των λόγων της διαφοράς
που υπολογίζεται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2. Ωστόσο, η τιμή αυτής της διαφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το 1.


ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ (7.2.3.4)
1.  Σε  περίπτωση  μετατροπής  ή  οργώματος  περιβαλλοντικά  ευαίσθητων  εκτάσεων  μόνιμων
βοσκότοπων, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης
σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται
ότι έχει μετατραπεί/οργωθεί.

2. Σε περίπτωση μετατροπής μόνιμου βοσκότοπου χωρίς άδεια, η έκταση που χρησιμοποιείται για
τον  υπολογισμό  της  πράσινης  ενίσχυσης  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 7.2.3.2 της  παρούσας
μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται ότι έχει μετατραπεί.

3. Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θεωρούνται «προσδιορισθείσες» εάν διαπιστώνονται κατόπιν
ελέγχου οποιουδήποτε είδους ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 ή εάν έχουν υποπέσει με άλλον τρόπο στην αντίληψη της αρμόδιας ελεγκτικής
αρχής ή του οργανισμού πληρωμών.

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (7.2.3.5)
1. H περιοχή οικολογικής εστίασης
που απαιτείται (εφεξής η «απαιτούμενη περιοχή οικολογικής
εστίασης»),  υπολογίζεται  βάσει  της  συνολικής  προσδιορισθείσας  έκτασης  αρόσιμης  γης
συμπεριλαμβανομένων  των  προσδιορισθεισών  εκτάσεων  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  στα
σημεία i, iii και iv της υποπαραγράφου 1.β του άρθρου 29 της αριθμ. 104/7056/21.01.2016
ΥΑ (δενδροστοιχίες, χαντάκια, ακαλλιέργητο περιθώριο).

2. Εάν η απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης υπερβαίνει την περιοχή οικολογικής εστίασης
που προσδιορίσθηκε με βάση τη στάθμιση των περιοχών οικολογικής εστίασης, η έκταση που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2
της  παρούσας μειώνεται  κατά  το  50% του  συνόλου  της  προσδιορισθείσας  αρόσιμης  γης
συμπεριλαμβανομένων  των  χαρακτηριστικών  τοπίου,  πολλαπλασιαζόμενο  επί  τον λόγο  της
διαφοράς.Ο λόγος της διαφοράς ισούται με το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ της απαιτούμενης
περιοχής οικολογικής εστίασης και της προσδιοριζόμενης περιοχής οικολογικής εστίασης.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (7.2.3.6)
1. Το ποσό των μειώσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους
7.2.3.3 και 7.2.3.5 της παρούσας  σε  εκτάρια  δεν  υπερβαίνει  τον  συνολικό  αριθμό  εκταρίων  της  προσδιορισθείσας
αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τοπίου.

2.  Η  συνολική  μείωση  που  υπολογίζεται  σύμφωνα  τις  παραγράφους
7.2.3.3 έως 7.2.3.5 δεν υπερβαίνει την πράσινη ενίσχυση που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
7.2.3.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info