Θεωρούμε ότι ένα δηλούμενο αγροτεμάχιο δεν πληροί τους όρους  επιλεξιμότητας της ενωσιακής νομοθεσίας και ένα μέρος του ή ολόκληρο θεωρείται ως μη επιλέξιμο, όταν:
1.η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,05 εκτάρια πλην ελαιοτεμαχίων
2.η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,03 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο,
3.η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,01 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο που
βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου,
4.δεν καλλιεργείται από τον αιτούντα ή αυτός δεν μπορεί να αποδείξει ότι το καλλιεργεί,
5.αποτελεί αντικείμενο πολλών δηλώσεων από πολλούς παραγωγούς


6.αποτελεί αντικείμενο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους(π.χ. είναι δενδρώνας καρπών με κέλυφος ενταγμένος στο μέτρο της δάσωσης, στο πλαίσιο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ (καν. 1257/1999).
7.η σπορά και η καλλιέργεια δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τους συνήθεις αγρονομικούς κανόνες ή δεν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας της, προκειμένου για το βαμβάκι.
8.η σπορά δεν είχε ολοκληρωθεί το αργότερο πριν από τις 31 Μαΐου, προκειμένου για το βαμβάκι.
9.η καλλιέργεια, κατά περίπτωση, δεν έχει φτάσει στο στάδιο ανθοφορίας ή δεν παρέμεινε έως
30.06, όπου απαιτείται, ή η συγκομιδή δεν έγινε μετά το στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης.

10.το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σποράς σκληρού σίτου, φέρει ημερομηνία μετά τις 29 Φεβρουαρίου 2016
(ως έγγραφο με α.π. 36472/03.03.06 της Διεύθυνσης ΠΑΠ-Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ)
11.η χρησιμοποιούμενη ποικιλία είναι μη επιλέξιμη (σκληρό σιτάρι, βαμβάκι).
12.έχει καλλιέργεια για την οποία απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς και δεν
έχουν υποβληθεί σχετικά παραστατικά.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info