1.  Εάν,  όσον  αφορά  μια καλλιεργητική  ομάδα,  η  έκταση  που  δηλώνεται  για  την  εφαρμογή καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της παρούσας, τότε:

(Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μικρότερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής)


i.Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (Υπέρβαση >3% αλλά όχι >20%)

Eάν η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 20% ή υπερβαίνει τα δύο (2) εκτάρια, η
ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο
της διαπιστωθείσας διαφοράς  της προσδιορισθείσας έκτασης.


ii. Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (Υπέρβαση >20% αλλά όχι >50%)


Εάν  η  διαφορά  υπερβαίνει  το  20%  της  προσδιορισθείσας  έκτασης,  δεν  χορηγείται
στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.

iii.Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (Υπέρβαση >50%)


Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει
της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε
πρόσθετη  κύρωση  ισόποση  με  την  ενίσχυση  που  αντιστοιχεί  στη  διαφορά  μεταξύ
δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2.3. της παρούσας

2. Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία
i), ii) και iii), δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται
του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info