Ο ΟΠΑΔ ανακοίνωσε συμπληρωματικές οδηγίες για την θεώρηση των βιβλιαρίων για το έτος 2013

1)Τα βιβλιάρια των τέκνων, μέχρι ηλικίας 18 ετών , των εν ενεργεία υπαλλήλων θα θεωρούνται στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων.
Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη ( σύζυγοι, γονείς, κλπ) η
θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου.
Σημειώνεται ότι για τα τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα χωρίς όνομα
αλλά έχουν βαπτισθεί, θα πρέπει η θεώρηση του βιβλιαρίου τους να γίνει στον ΟΠΑΔ με την
προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.


2)Για τους συνταξιούχους σε αναμονή σύνταξης τα ασφαλιστικά τους βιβλιά
ρια θα θεωρούνται από τους προϊστάμενους της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν, με την
σημείωση «θεωρείται μέχρι απονομής της σύνταξης οπότε και θα πρέπει να προσέλθει
στον ΟΠΑΔ για θεώρηση «εφ ́όρου ζωής».

3)Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στην υπηρεσία που υπηρετούν σήμερα.

4)Για περιπτώσεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ή αργία η θεώρηση των βιβλιαρίων τους θα γίνεται στην Υπηρεσία που υπηρετούσαν.

5)Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των υπαλλήλων σε άδειες άνευ αποδοχών θα θεωρούνται στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

6)Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων ή οι Τμηματάρχες που έχουν πιστοποιηθεί για την απογραφή -θεώρηση θα μπορούν να θεωρούν-απογράφουν και τον εαυτό τους.

7)Για τις περιπτώσεις που ο Δ/ντης ή ο Τμηματάρχης δεν είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ το δικαίωμα της απογραφής-θεώρησης των βιβλιαρίων μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο ιεραρχικά προϊστάμενο που θα είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

8)Οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι μπορούν να απογραφούν-θεωρήσουν τα βι
βλιάρια τους από τους εκεί προϊσταμένους των υπηρεσιών τους. Γι ́αυτό παρακαλούμε τις
αρμόδιες Δ/νσεις που γνωρίζουν τις υπηρεσίες τους εκτός Ελλάδας να καθοδηγήσουν
σχετικά τους εκεί προϊσταμένους των υπηρεσιών και τους υπηρετούντες υπαλλήλους.

9)Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για το 2013
(λόγω ειδικών συνθηκών), παρακαλούμε να ενημερωθούν και να επανέλθουν για την
απογραφή τους, όπως επίσης και όσοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για
πέραν του ενός έτους.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά περίπτωση για τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων των
εμμέσων μελών για τα οποία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουν στον ΟΠΑΔ είναι:

ΣΥΖΥΓΟΣ
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
2.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.
2.Αποδεικτικού κατάθεσης των προβλεπόμενων εισφορών στον λογαριασμό της
Τράπεζας

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ
μέχρι τη συμπλήρωση του 24 ου ΕΤΟΥΣ
της ηλικίας τους, που είναι

ΑΝΕΡΓΑ
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86
2.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
επιπέδου

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτα
τες σχολές (Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι.) στην
Ελλάδα ή της αλλοδαπής και σε αναγνωρισμένα Ι.Ε.Κ. και μέχρι συμπλήρωσης του 26ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους.

Βεβαίωση σπουδών

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου
ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
με
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
και έχει γίνει σχετική αναφορά
στο βιβλιάριο και αναφέρεται η απόφαση της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής και η ισχύς
της.
1.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
2.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμέ
νου

ΓΟΝΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
1.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
2.Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων (για την αποδειξη
συντήρησης και συγκατοίκησης καθώς και την απόδειξη ότι τα εισοδήματα του μέλους δεν
ξεπερνούν τα εκάστο
τε για τους ασφαλισμένους).
3.Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% (ΑπαιτείταιΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που
ασφαλίζονται γονείς που είναι κάτω των 60 ετών)

ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
1.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
2.Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμέν
ου και των αδερφών (για την αποδειξη
συντήρησης και συγκατοίκησης).
3.Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 67%


Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ του άμεσα
ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση του σε έμμεσο μέλος, θεωρημένη από
δημόσια αρχή.
Σε όλες τις περιπτώσεις θεώρησης των βιβλιαρίων απαιτείται η προσκόμιση της
αστυνομικής ταυτότητας των μελών.

 


Πηγ:ΟΠΑΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info