Δικαιολογητικά για Έξοδα Κηδείας

  • Αίτηση του δικαιούχου.
  • Βιβλιάριο του θανούντος ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την ΥΠΑΔ.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
  • Τιμολόγιο και επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η θανών/ούσα δεν δικαιούται από άλλο ταμείο ή φορέα έξοδα κηδείας (χορηγείται από την υπηρεσία).

Βεβαίωση από την υπηρεσία του θανούντος ότι ήταν τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος. Εάν ήταν συνταξιούχος βεβαίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση