Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων παιδιών με αναπηρία πάνω από 67%

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

1)         Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2)         Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και

α.           απογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την

β.            ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την

γ.            υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας

3)         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την υπηρεσία)

4)        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 (χορηγείται από τον ΟΠΑΔ) συμπληρωμένη από τον/την υπάλληλο (για κάθε παιδί ξεχωριστά) όπου θα αναφέρει ότι το παιδί δεν εργάζεται, είναι άγαμο και δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ταμείο η οργανισμό. Αν το παιδί εργάζεται θα αναφέρει την εργασιακή του κατάσταση και θα δηλώσει ότι επιλέγει την περίθαλψη του δημοσίου

5)         Μια (1) φωτογραφία

6)         Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

7)         Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου

8)         Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα

9)         πιστοποιητικό από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν αναπηρία 67% και άνω

 

Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση βιβλιαρίου παιδιών συνταξιούχου(1,2,3,4,5,6,7,8,9) με επιπλέον

Ενημερωτικό σημείωμα τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info