Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου από απώλεια

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

Απώλεια βιβλιαρίου

Η επανέκδοση των βιβλιαρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί διέπεται από τις διατάξεις της αρ. Α7α/οικ5376/30-07-1982 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 850/27-10-82 τ. Β΄), της Α7α/3743/27-05-1983 Απόφασης (ΦΕΚ 337/14-6-1983 τ.Β΄) της Α7α/οικ 9796/04-08-1989 Απόφασης (ΦΕΚ 590/10-08-1989), της αρ. Α8α/1493/7-4-1999 (ΦΕΚ434/23-4-1999) και της αρ. Υ9α/6279/31-10-2000 Απόφασης (ΦΕΚ 1400/17-11-2000). Η επανέκδοση γίνεται αρχές του επομένου έτους. Η Υπηρεσία χορηγεί στον ασφαλισμένο βεβαίωση απώλειας με φωτογραφία στην οποία αναγράφεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου, το δικαίωμα πλήρους περίθαλψης, η θέση νοσηλείας και ότι έχει καταθέσει δικαιολογητικά για επανέκδοση βιβλιαρίου. Ο τρόπος κάλυψης της παρεχόμενης περίθαλψης καθορίζεται με την Α7α/3743/27-05-1983 Απόφαση (ΦΕΚ 337/14-6-1983 τ. Β)΄.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

1)      Αίτηση (χορηγείται από Υπηρεσία ΟΠΑΔ)

2)      Απογραφικό Δελτίο υπογεγραμμένο και θεωρημένο από προϊστάμενο υπαλλήλου

3)      Βεβαίωση υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει το ΦΕΚ διορισμού, ο βαθμός, η κατηγορία και τα έτη υπηρεσίας

4)      Αντίγραφα τριών τελευταίων μηνών μισθοδοσίας

5)      Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η απώλεια και να αναφέρει πότε και πως απωλέσθη το βιβλιάριο και στην περίπτωση που το βρει θα το παραδώσει στην Περιφ. Υπηρεσία ΟΠΑΔ

6)      Φωτοτυπία της ταυτότητας

7)      Μία (1) Φωτογραφία

8)      Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Τα ίδια όπως παραπάνω (1,2,5,6,)

Το απογραφικό υπογράφεται από συνταξιούχο και επιπλέον

  •   Πράξη απονομής Σύνταξης (φωτοτυπία)
  •   Τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα από Γεν. Λογιστήριο του Κράτους ότι γίνονται οι κρατήσεις

 

Για τα μέλη

Ότι απαιτείται και για την έκδοση νέου βιβλιαρίου μελών

 

Το νέο βιβλιάριο χορηγείται στην αρχή του επομένου έτους.

Κατά το τρέχον έτος χορηγείται Υπηρεσιακό σημείωμα βεβαίωση

 

Για την έκδοση του βιβλιαρίου κατά τα ίδιο έτος υπάρχουν οι παρακάτω τρεις περιπτώσεις:

 

  1. Όταν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου πάσχουν από σοβαρές, χρόνιες παθήσεις η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλει συνεχή ιατρική και φαρμακευτικά περίθαλψη. Για την επανέκδοση του βιβλιαρίου νοσηλείας ο ασφαλισμένος προσκομίζει Γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού (ανάλογης ειδικότητας) στην οποία να αναγράφεται η πάθηση και ότι έχει ανάγκη συνεχούς ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης
  2. Σε περίπτωση κλοπής του βιβλιαρίου Υγείας εφ’ όσον προκύπτει από βεβαίωση Αστυνομικού Τμήματος μετά από προϋπάρχουσα καταγγελία και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.
  3. Σε περίπτωση απώλεια λόγω εκτάκτου γεγονότος (σεισμός-φωτιά-πλημμύρα) με βεβαίωση Αστυνομικού Τμήματος

 

Πηγή:OΠΑΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info