Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου συντ –ου χήρας/ου (εκ μεταβιβάσεως)

(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)

 

1.       Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2.       Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον συνταξιούχο (εκ μεταβιβάσεως)

3.       Πράξη μεταβίβασης σύνταξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (επικυρωμένη φωτοτυπία) στο όνομα του/της συζύγου

4.       Το διαβιβαστικό της απονομής σύνταξης από Γεν. Λογ. Κράτους,

α.    που φαίνεται ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή βεβαίωση

β.    των τρίμηνων αποδοχών από Γεν. Λογιστήριο ή βεβαίωση ότι

γ.    γίνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από την ΥΔΕ

5.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα (ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο), δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο. Επίσης δεν λαμβάνει σύνταξη εκ μεταβιβάσεως από τον θανόντα σύζυγο από κανένα άλλο ταμείο πλέον του Δημοσίου (στην περίπτωση που λαμβάνει να δηλώσει το ταμείο) και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων (χορηγείται από Υπηρεσία ΟΠΑΔ).

7.       Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1

8.       Φωτοτυπία ταυτότητας,

9.       Μια (1) φωτογραφία

10.   Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

 

Πηγή:OΠΑΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info