Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου στρατιωτικού συνταξιούχου

βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’) όπως ισχύει

 

1)         Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ).

2)         Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο κατά περίπτωση, υπογεγραμμένο από τον συνταξιούχο.

3)         Βεβαίωση ότι έχουν κατατεθεί τα βιβλιάρια που κατείχε σαν εν   ενεργεία στρατιωτικός και των μελών της οικογενείας του.

4)         Απόφαση αποστράτευσης από το Υπουργείο Εθν. Άμυνας.

5)         Το έντυπο με τον αριθμό του ΕΜΑΔ (χορηγείται από την Υπηρεσία του ΕΜΑΔ αφού έχει σταλεί φαξ από την ΥΠΑΔ)

6)         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7)         Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1

8)         Φωτοτυπία ταυτότητας

9)         Μια (1) φωτογραφία

10)      Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info