Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου πολιτικού συνταξιούχου

βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’ όπως ισχύει

 

Με την υπ΄αριθμόν 427/15-03-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά την συνταξιοδότηση των εν ενεργεία υπαλλήλων δεν αντικαθίστανται τα ήδη υπάρχοντα βιβλιάρια νοσηλείας του ιδίου καθώς και των μελών της οικογενείας του αλλά τίθεται σφραγίδα επί του παλιού βιβλιαρίου νοσηλείας ότι είναι συνταξιούχος, αναγράφεται ο αριθμός μητρώου σύνταξης, ο βαθμός συνταξιοδότησης, η κατηγορία εκπαίδευσης, τα χρόνια υπηρεσίας και η δικαιούμενη θέση νοσηλείας.

Για την αλλαγή αυτή από εν ενεργεία σε συνταξιούχο ο ασφαλιζόμενος πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα βιβλιάρια του τα εξής δικαιολογητικά:

1)        πράξη απονομής σύνταξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (επικυρωμένη φωτοτυπία)

2)        το διαβιβαστικό της απονομής σύνταξης από Γεν. Λογ. Κράτους,

που φαίνεται ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ δημοσίου ή βεβαίωση των τρίμηνων αποδοχών από Γεν. Λογιστήριο ή βεβαίωση ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ δημοσίου από την ΥΔΕ

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Πηγή:OΠΑΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info