Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων σε γονείς

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

Προϋποθέσεις για να ασφαλίσει δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος τους γονείς του είναι :

α)     Να ΜΗΝ έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό Φορέα και

β)     Το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ.(Στην περίπτωση των δύο γονέων αυτό το όριο διπλασιάζεται)

γ)      Να ΜΗΝ λαμβάνουν σύνταξη υπερηλίκων από τον ΟΓΑ.

 

Προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

1.       Απογραφικό Δελτίο

α)     συμπληρωμένο υπογεγραμμένο & θεωρημένο από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου (που θα ασφαλίσει τον γονέα) ή

β)     συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον άμεσα ασφαλισμένο εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο

2.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων

3.       2 (δύο) φωτογραφίες (ανά γονέα)

4.       Το βιβλιάριο νοσηλείας του άμεσα ασφαλισμένου, όταν πρόκειται για συνταξιούχο μαζί με την σχετική βεβαίωση τριμήνων αποδοχών του Γ.Λ.Κ.

5.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 συμπληρωμένη από τον υπάλληλο όπου θα δηλώνει ότι οι γονείς του δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα και σε τι ποσό ανέρχεται το εισόδημά τους.

6.       Αντίγραφο τελευταίας κοινής φορολογικής δήλωσης των γονέων (επιδεικνύεται μόνο) ή βεβαίωση από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία ότι οι γονείς δεν έχουν προϋποθέσεις ασφάλισης.

Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΔΟΥ

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Πηγή:ΟΠΑΔ

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info