Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου διαζευγμένου συζύγου

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

1)         Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2)         Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας

3)         Βεβαίωση από προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει την ασφάλιση του/της και ότι έχει   ακυρωθεί το βιβλιάριο ασθενείας του/της.

4)         Ληξιαρχική πράξη γάμου

5)         Τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου

6)         Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από τον/την υπάλληλο στην οποία δηλώνεται ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, δεν δικαιούται ασφάλεια από άλλο ταμείο ή οργανισμό και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία (χορηγείται από ΟΠΑΔ)

7)         Φωτοτυπία ταυτότητας

8)         Μία (1) φωτογραφία,              

9)         Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

10)     Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε υπεύθυνη δήλωση.

 

Πηγή:OΠΑΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info