Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας από 18 έως 26 ετών (σπουδάζοντα τέκνα)

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

 

1)                  Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2)                  Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και

α.     απογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την

β.     ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την

γ.      υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας

3)                  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4)                  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 (χορηγείται από τον ΟΠΑΔ) συμπληρωμένη από τον/την υπάλληλο (για κάθε παιδί ξεχωριστά όπου θα δηλώνεται ότι το παιδί είναι φοιτητής (αναφέρεται αναλυτικά τμήμα, σχολή, εκπαιδευτικό ίδρυμα) άγαμο, άνεργο, δεν είναι εγγεγραμμένο σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο η οργανισμό, δεν έχει βιβλιάριο περίθαλψης από τη σχολή του και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω

5)                  Μια (1) φωτογραφία

6)                  Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

7)                  Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου

8)                  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα

9)                  Πρόσφατη βεβαίωση από τη σχολή του όπου φαίνεται, ο αριθμός μητρώου, η ημερομηνία εισαγωγής, τα έτη σπουδών και το έτος που βρίσκεται ο φοιτητής

 

Πηγή:OΠΑΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info