Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας 18 έως 24 ετών (άνεργα)

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

 

1)        Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2)        Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και

α.     απογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την

β.      ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την

γ.      υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας

3)         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4)        Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 (χορηγείται από την ΟΠΑΔ) συμπληρωμένη από τον/την υπάλληλο (για κάθε παιδί ξεχωριστά) όπου θα δηλώνεται ότι το παιδί είναι άγαμο, άνεργο και δεν είναι εγγεγραμμένο σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο η οργανισμό και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω

5)        Μια (1) φωτογραφία

6)        Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

7)        Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου

8)        Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα (μόνο για τέκνα άνω του ενός έτους)

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Πηγή:OΠΑΔ

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info