Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών ηλικίας κάτω από 18 ετών

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

1)         Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2)         Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και

α.        απογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την

β.         ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την

γ.         υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας

3)         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Για νεογέννητα ληξιαρχική πράξη γέννησης

4)         Υπεύθυνη δήλωση το Ν1599/86 του προστάτη υπαλλήλου που θα

α.        δηλώνει ότι το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο σε άλλο

β.         ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό

5)         Μια (1) φωτογραφία (πάνω από τεσσάρων χρονών)

6)         Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (για τα νεογέννητα το έγγραφο του ΚΕΠ με τον ΑΜΚΑ)

7)         Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου

8)         Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα (μόνο για τέκνα άνω του ενός έτους)

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info