Δικαιολογητικά για συζύγους ασφαλισμένους Δημοσίου

βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

 

1)              Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)

2)              Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από ΟΠΑΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την υπάλληλο και θεωρημένο για την ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με την υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας . Για σύζυγο συνταξιούχου Δημοσίου, υπογεγραμμένο από τον/την άμεσα ασφαλισμένο/η

3)              Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, από όπου   προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο   μέλος. Σε περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα.

4)              Βεβαίωση από προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει την ασφάλιση του/της και ότι έχει ακυρωθεί το βιβλιάριο ασθενείας του/της.

5)         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6)         Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από τον/την υπάλληλο στην οποία δηλώνεται ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, δεν δικαιούται ασφάλεια από άλλο ταμείο ή οργανισμό και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία (χορηγείται από ΟΠΑΔ)

7)         Φωτοτυπία ταυτότητας

8)         Μία (1) φωτογραφία   

9)         Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ

10)       Το βιβλιάριο του υπαλλήλου θεωρημένο για το έτος

11)       Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου. Για σύζυγο συνταξιούχου Δημοσίου, προσκομίζεται το τελευταίο Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 

Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση που εργαζόταν η σύζυγος θα προσκομίζεται βεβαίωση από το προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ή από την Υπηρεσία που εργαζόταν ότι δεν έχει προϋποθέσεις ασφάλισης σε αυτό και ότι διαγράφεται από αυτό.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Πηγή:OAEE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info