Παράταση της ασφάλισης ΟΓΑ

Η ασφάλιση στον Κλάδο μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο ασφαλισμένος είναι γραμμένος στα Μητρώα του Κλάδου για όλη τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του και

β) εξακολουθούν να συντρέχουν συνεχώς στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση της ασφάλισης είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της απορριπτικής απόφασης για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

γ. Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η απασχόληση του αιτούντος μετά τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του (φορολογική δήλωση, εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λπ.).

Μετά το πέρας της παράτασης και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να δικαιωθεί συντάξεως γήρατος από τον ΟΓΑ, πρέπεινα υποβάλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης.

 

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση