ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ Ή ΑΛΙΕΡΓΑΤΗ

1.Δικαιολογητικά για την Απογραφή του εργοδότη-επιχείρησης

α) Δελτίο Απογραφής Εργοδότη, συμπληρωμένο από τον εργοδότη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (έντυπο Α1).

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δ.Α. Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του εργοδότη (φυσικό πρόσωπο) ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης/μονάδας.

γ) Αν ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλλει ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (και της συνημμένης στο έντυπο αυτό κατάστασης, αν υπάρχει) μαζί με υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα δηλώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων του εντύπου Ε1.

δ) Αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης:

  • Για τις Α.Ε.: Αντίγραφο καταστατικού, νομίμως επικυρωμένο. Σημείωση: Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείταιυποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες. Αν το έχει ο ενδιαφερόμενος στην κατοχή του θα πρέπει να το προσκομίσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, διαφορετικά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ. Φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση του Δ.Σ. και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
  • Για τις Ε.Π.Ε. - Συνεταιρισμούς: Αντίγραφο καταστατικού που ορίζει τον διαχειριστή, θεωρημένο από Πρωτοδικείο.Σημείωση: Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες. Αν το έχει ο ενδιαφερόμενος στην κατοχή του θα πρέπει να το προσκομίσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, διαφορετικά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ. Αντίγραφο δημοσίευσης καταστατικού σε ΦΕΚ. Υπεύθυνη δήλωση, του Ν.1599/1986, του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι δεν υπάρχει νεότερη μεταβολή. Αν έχει γίνει αλλαγή στους διαχειριστές, υποβάλλεται η τροποποίηση του καταστατικού ως προς τους διαχειριστές.
  • Για τις Ο.Ε. - Ε.Ε.: Αντίγραφο καταστατικού θεωρημένο από Πρωτοδικείο, στο οποίο να φαίνεται ο διαχειριστής.Σημείωση: Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες. Αν το έχει ο ενδιαφερόμενος στην κατοχή του θα πρέπει να το προσκομίσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, διαφορετικά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ. Υπεύθυνη δήλωση, του Ν.1599/1986, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι δεν υπάρχει νεότερη τροποποίηση. Αν έχει γίνει αλλαγή στους διαχειριστές, υποβάλλεται η τροποποίηση του καταστατικού ως προς τους διαχειριστές.
  • Για τις Κοινοπραξίες: Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο, στο οποίο να φαίνεται ο εκπρόσωπος. Σημείωση: Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες. Αν το έχει ο ενδιαφερόμενος στην κατοχή του θα πρέπει να το προσκομίσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, διαφορετικά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν μετά την απογραφή κάποιας εταιρείας, τροποποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο το καταστατικό της π.χ. ως προς τους διαχειριστές κ.λπ., ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας οφείλει το ταχύτερο δυνατόν να ενημερώσει τον ΟΓΑ, αποστέλλοντας νόμιμα θεωρημένη την τροποποίηση του καταστατικού.

ε) Οι εργοδότες των αλιεργατών της παράκτιας και μέσης αλιείας (πλοιοκτήτες ή επιχειρήσεις - συνεταιρισμοί) πρέπει να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας επαγγελματικού σκάφους.

στ) Αν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να επισυνάπτεται ειδικό έγγραφο, νόμιμα θεωρημένο, με το οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση της επιχείρησης σε ένα πρόσωπο.

Επίσης στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο να συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να επισυναφθεί και η σχετική εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη έναντι του ΟΓΑ για τα δηλωθέντα, τη φέρει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, του οποίου και τα στοιχεία δηλώνονται στο Έντυπο Α1. 

2.Δικαιολογητικά για την απογραφή κάθε απασχολούμενου

α) Βεβαίωση Απασχόλησης για κάθε απασχολούμενο, συμπληρωμένη από τον εργοδότη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (έντυπο Α2).

β) Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι μετακλητός αλλοδαπός, με είσοδο στη χώρα μετά την 1-1-2004, τοδιπλότυπο εντολής είσπραξης της ΑΤΕ, για την προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (το χορηγηθέν διπλότυπο και όχι φωτοαντίγραφο αυτού).

γ) Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας (έντυπο Ε28/6) για κάθε δηλωθέντα απασχολούμενο που δεν ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, συμπληρωμένο από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΟΓΑ (στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης) δεν πρέπει να συμπληρωθεί απογραφικό δελτίο, θα αναγράφεται όμως απαραιτήτως ο Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ, στο Έντυπο Α2 .

δ) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλιζόμενου, συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του απασχολούμενου (ή του διαβατηρίου του).

Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται κατά περίπτωση:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του στη χώρα, που πρέπει να είναι σε ισχύ, ή άλλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή του στη Χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΟΓΑ. Ειδικά για τουςμετακλητούς αλλοδαπούς με είσοδο στη Χώρα μετά την 1-1-2004, αντί της άδειας διαμονής πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου τους ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, στις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία τους και η ΘΕΩΡΗΣΗ εισόδου τους στη χώρα (VISA). Μαζί με την άδεια διαμονής του αλλοδαπού ή τη θεώρηση εισόδου για τους μετακλητούς, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του αλλοδαπού.
  • Οι Βορειοηπειρώτες πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
  • Οι υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ε.Ε..

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ για το φόρο εισοδήματος του απασχολούμενου. Σε περίπτωση που δηλώνονται για πρώτη φορά εισοδήματα και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αρμόδια ΔΟΥ το εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί του εκκαθαριστικού υποβάλλεται ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιζόμενου, στην οποία αυτός θα δηλώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων του εντύπου Ε1 και ότι δεν έχει λάβει ακόμη το εκκαθαριστικό σημείωμα.Εάν ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του το εν λόγω δικαιολογητικό, τότε αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, εφόσον βεβαίως συναινεί ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα δηλώνει τη συναίνεσή του και τα απαραίτητα για την αναζήτηση στοιχεία (αρμόδια ΔΟΥ και ΑΦΜ).

Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση των μετακλητών αλλοδαπών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο απασχολούμενος (ημεδαπός ή υπήκοος τρίτης χώρας) θα πρέπει απαραιτήτως να έχει πάρει ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ, ο οποίος και θα αναγράφεται οπωσδήποτε στην Ατομική Βεβαίωση Απασχόλησής του.

ζ) Οι απασχολούμενοι ως αλιεργάτες, απαιτείται να υποβάλλουν, εκτός των άλλων, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος είναι αλλοδαπός.

η) Επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση των μετακλητών αλλοδαπών.


Πηγη:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info