Μοναχοί - Μοναχές

  • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος. Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ ή από άλλη Αρχή).
  • Δελτίο Απογραφής ασφαλισμένου και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ).
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος (ή του διαβατηρίου του). Οι υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ε.Ε..
  • Βεβαίωση του Ηγουμένου - της Ηγουμένης της Μονής από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών - η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση αναδρομικής εγγραφής θα πρέπει από τα δικαιολογητικά να προκύπτει απασχόληση από την έναρξη της ασφάλισης.
Όπου απαιτούνται αντίγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ ή άλλη Αρχή.

 

Πηγη:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση