Αγρεργάτες

Σημείωση: Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3863/2010 καθιερώθηκε το ΕΡΓΟΣΗΜΟ ως νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Με το θεσμό του ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ο εργοδότης αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία αποδίδει στον εργαζόμενο εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή. 

Ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης υπολογίζεται πλέον αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει μεΕΡΓΟΣΗΜΟ. 

Για περισσότερες οδηγίες - χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το εργόσημο πατήστε εδώ.

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου των εργατών γης είναι τα παρακάτω: 

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος συμπληρωμένη στο νέο έντυπο, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην εγκύκλιο 9/2011.
  Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ.
 • Δελτίο Απογραφής ασφαλισμένου και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.
  Τα πρόσωπα που απασχολούνται ως εργάτες γης για πρώτη φορά, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης για την άσκηση άλλου επαγγέλματος, θα πρέπει απαραιτήτως,εντός εξαμήνου από την έναρξη της απασχόλησής τους, να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου. 
  Διευκρίνιση: Εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στα Μητρώα Ασφαλισμένων, ακόμη και αν έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, δεν απαιτείται η υποβολή νέου Δελτίου Απογραφής. Η επανεγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου θα γίνει με βάση τα εργόσημά τους.

  Αρμόδιος για τη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
  Επί του Δελτίου Απογραφής θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ΑΜΚΑ θα πρέπει πρώτα να φροντίσει για την έκδοση ΑΜΚΑ και μετά να συμπληρωθεί το Δελτίο Απογραφής (Η απόδοση ΑΜΚΑ γίνεται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων - ΚΕΑ- των ασφαλιστικών φορέων).

  Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θεωρείται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος (ή του διαβατηρίου του).
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή, στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της.
  - Οι Βορειοηπειρώτες πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
  - Οι υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ε.Ε. 
 • Δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η μόνιμη κατοικία του αιτούντος (ενοικιαστήριο, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, τηλεφώνου κ.λπ).
  Το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο αν ο Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ έχει προσωπική αντίληψη για τη μόνιμη κατοικία του αιτούντος.
Σε περίπτωση που η εγγραφή ανατρέχει σε προηγούμενο έτος, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, για τα έτη απασχόλησής τους μέχρι και το έτος 2011, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην εγκύκλιο με αριθ. 8/2009.
  Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.
 • Δελτίο Απογραφής ασφαλισμένου και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.
  Αρμόδιος για τη συμπλήρωση του εν λόγω Δελτίου είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Ανταποκριτή ΟΓΑ για την απασχόληση του αιτούντος συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο αιτών δεν κατοικεί μόνιμα στον τόπο απασχόλησής του, θα πρέπει να συμπληρώνεται βεβαίωση και από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας και από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης.
  Σε περίπτωση που ο αιτών απασχολείται σε αγροτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου που κατοικεί μόνιμα, και ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου (Δ.Δ) μόνιμης κατοικίας έχει προσωπική αντίληψη για την απασχόλησή του, δεν χρειάζεται βεβαίωση και από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος (ή του διαβατηρίου του).
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή, στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της.
  -Οι Βορειοηπειρώτες πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
  -Οι υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε..
 • Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης - ή των φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) που υπέβαλε ο αιτών για τα εισοδήματά του από την έναρξη της άσκησης της απασχόλησής του καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση αποδοχών) που έχει επισυνάψει στη φορολογική δήλωση - φορολογικές δηλώσεις - για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματός του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει κρατήσει αντίγραφα των συνημμένων στη φορολογική δήλωση δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει την πηγή προέλευσης του εισοδήματος που δήλωσε στη ΔΟΥ. 
  Προσοχή: Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης θα πρέπει να υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει, ότι αν ο αιτών δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το λόγο ότι δεν υποχρεούται προς τούτο λόγω εισοδήματος, θα πρέπει, πριν από την υποβολή της αίτησης για ασφάλιση, να απευθυνθεί οπωσδήποτε στην αρμόδια ΔΟΥ και να υποβάλει φορολογική δήλωση (ανεξαρτήτως του εισοδήματός του). 
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), για τα δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος από την έναρξη της άσκησης της απασχόλησής του. Εάν ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του το εν λόγω δικαιολογητικό, τότε αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, εφόσον βεβαίως συναινεί ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα δηλώνει τη συναίνεσή του και τα απαραίτητα για την αναζήτηση στοιχεία (αρμόδια ΔΟΥ και ΑΦΜ).
  Σε περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει εισοδήματα προερχόμενα από την αγροτική απασχόλησή του αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αρμόδια ΔΟΥ το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί του εκκαθαριστικού, θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία αυτός θα δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της τελευταίας φορολογικής δήλωσής του (έντυπο Ε1) και ότι δεν έχει λάβει ακόμη το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
 • Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η μόνιμη κατοικία του αιτούντος (ενοικιαστήριο, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, τηλεφώνου κ.λπ). Το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο αν ο Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ έχει προσωπική αντίληψη για τη μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Πηγη:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση