Εκμεταλλευτές Γεωργικών Επιχειρήσεων (πτηνοτρόφοι, ανθοπαραγωγοί κ.λπ.)

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος. 
  Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ ή από άλλη Αρχή).
 • Δελτίο Απογραφής ασφαλισμένου και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ).
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος (ή του διαβατηρίου του).
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή, στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της.
  -Οι Βορειοηπειρώτες πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
  -Οι υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε..
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ) από το οποίο προκύπτουν τα εισοδήματα του αιτούντος από την έναρξη της άσκησης της ασφαλιστέας στον ΟΓΑ επαγγελματικής δραστηριότητάς του. Εάν ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του το εν λόγω δικαιολογητικό, τότε αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα, εφόσον βεβαίως συναινεί ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα δηλώνει τη συναίνεσή του και τα απαραίτητα για την αναζήτηση στοιχεία (αρμόδια ΔΟΥ και ΑΦΜ).
  Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αρμόδια ΔΟΥ το εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να υποβληθεί α) ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης και την μη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος και β) βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα κ.λπ.).
  Αν δεν έχει ακόμη υποβληθεί φορολογική δήλωση επειδή δεν έχουν ακόμη κατατεθεί οι φορολογικές δηλώσεις για το σχετικό οικονομικό έτος, και υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ έχει άμεση αντίληψη για την απασχόληση του αιτούντος, αντί του εκκαθαριστικού σημειώματος, θα υποβάλλεται α) βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ για την απασχόληση του αιτούντος, συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ και β) βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα κ.λπ.). Αν ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ δεν έχει προσωπική αντίληψη για την απασχόληση του αιτούντος, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί η φορολογική δήλωση και μετά να γίνει η αίτηση για την εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου. 
 • Αν πρόκειται για εταιρεία, βεβαίωση του ΟΑΕΕ από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση αναδρομικής εγγραφής θα πρέπει από τα δικαιολογητικά να προκύπτει απασχόληση από την έναρξη της ασφάλισης.
Όπου απαιτούνται αντίγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ ή άλλη Αρχή.

 

Πηγη:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info