Παροχές ΟΓΑ για τις τρίτεκνες οικογένειες

 

Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί επιδόματα δημογραφικού χαρακτήρα σε πολυμελείς οικογένειες οι οποίες  συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος  της χώρας μας.

Η επιδοματική πολιτική του ΟΓΑ βασίζεται σε μια σειρά από σημαντικές παροχές και μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία για την πολύτεκνη και τρίτεκνη μητέρα και αφορούν περισσότερες από 500.000 οικογένειες. Οι παροχές αυτές χορηγούνται ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου.

Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα και όσον αφορά την ασφάλιση της αγρότισσας που είναι μητέρα περισσότερων του ενός τέκνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΓΑ υλοποιεί τις ακόλουθες πολιτικές ενίσχυσης αυτών των οικογενειών:

1. ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ 2.000 €

Εφάπαξ παροχή ποσού 2.000 ευρώ χορηγείται στη μητέρα που αποκτά από 1-1-2006 και μετά τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

Το μέτρο αυτό ισχύει από 01/01/2006 και υλοποιείται από τον ΟΓΑ.

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: αρ. 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7.4.2006).

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στη μητέρα που έχει ή αποκτά 3 ζώντα τέκνα χορηγείται, από την 1-1-2008, μηνιαίο επίδομα 42,70 ευρώ (για το 2008, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή) για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται με το επίδομα που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται για το 3ο παιδί μετά τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του (δηλαδή μετά τη διακοπή καταβολής του επιδόματος του τρίτου παιδιού).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α’/29.1.2008).

 

3.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί χορηγείται, μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του, επίδομα που ανέρχεται στο ποσό των 170,86 ευρώ μηνιαίως (για το 2008, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή). Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Τo επίδομα αυτό είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον πατέρα, μόνο στην περίπτωση που η σύζυγός του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά. 

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Β’).

Επισηµάνσεις:

α) Δικαιούχοι των προαναφερόμενων παροχών (εφάπαξ παροχής, πολυτεκνικού επιδόματος τρίτου παιδιού και επιδόματος τρίτου παιδιού) είναι οι:

• Έλληνες πολίτες

• Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς

• Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε

• Πολίτες κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν) και της Ελβετίας

• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν 389/1968)

• Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975)

• Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ 61/1999)

• Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των παροχών και τα επιδοτούμενα τέκνα πρέπει να μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

β) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των προαναφερόμενων παροχών υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει ο δικαιούχος.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αγρότισσες, ασφαλισμένες του Κλάδου Κύριας  Ασφάλισης  Αγροτών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ του ΟΓΑ, για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, επί ένα έτος, για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός.

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ2 άρθρο 7  του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α’31).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων www.oga.gr (Τηλ. κέντρο 213-1519100, 210-3322100 ή Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων 1510).

  

Λοιπές παροχές & υποστηρικτικές δράσεις της ελληνικής πολιτείας για τις τρίτεκνες οικογένειες

 

5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οι τρίτεκνες οικογένειες (γονείς με 3 ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα) εντάσσονται μαζί με τους πολύτεκνους στο ποσοστό 3% εκ του συνολικού 8% επί του συνόλου των προσλήψεων που πραγματοποιούν επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα και δεν εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες, από το έτος προκήρυξης, χρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 1 και  2 του Ν. 2643/1998(ΦΕΚ 220 Α’) όπως συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε τις παρ. 4α και 4β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).

6. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στις επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, το υφιστάμενο ποσοστό 8% για τις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων επί του συνόλου των προσλήψεων, αυξάνεται σε 10%. Η διαφορά του 2% αφορά στις τρίτεκνες οικογένειες (γονείς με 3 ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006(ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).

7. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-Ν.Π.Δ.Δ  ΚΑΙ ΟΤΑ

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις, που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Στο παραπάνω  ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο οποίο υπάγονται αποκλειστικά οι τρίτεκνες οικογένειες, (γονείς με 3 ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006(ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).

 

Επισήµανση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2643/1998, όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπόλοιπους.  

 

8. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ

Με την αριθ. 50455/2006(ΦΕΚ 1620 Β’ /3-11-2006) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης  & Κοινωνικής Προστασίας, οι τρίτεκνοι εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων. Κατόπιν αυτού, οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) που είναι τρίτεκνοι μπορούν να πάρουν  άτοκο δάνειο αυτοστέγασης, προερχόμενο εξ ολοκλήρου από κεφάλαια του ΟΕΚ, εξοφλητέο σε 25 χρόνια, σε συνεχείς τετραμηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, με περίοδο χάριτος 2 χρόνια για την περίπτωση ανέγερσης κατοικίας, ενός χρόνου για την περίπτωση αγοράς ημιτελούς κατοικίας και 8 μηνών για την περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας.

Το ελάχιστο όριο εμβαδού είναι 100 τ.μ., ενώ το ανώτατο ποσό του δανείου για αγορά κατοικίας δύναται να ανέλθει  στο ποσό των 160.000 ευρώ.

Για την ανέγερση κατοικίας, το ποσό που χορηγείται ανά τ.μ. είναι 1.450 ευρώ.

Επίσης, οι τρίτεκνοι έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής και στα λοιπά προγράμματα του ΟΕΚ όπως: α) αποπεράτωσης, με ποσό 25.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 4.000 Ευρώ για κάθε παιδί και β) επισκευής, με ποσό 15.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά αυτών των δανείων, (α) και (β) ανωτέρω, είναι εξολοκλήρου άτοκα, εξοφλητέα σε 15 χρόνια, σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, με περίοδο χάριτος ενός έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας www.oek.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5281100).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Υ.Α. αριθ. 50455/2006(ΦΕΚ 1620 Β’ /3-11-2006), 50072/9-2-2007, 50071/9-2-2007, 50007/2006, 50008/2006 και 50861/3-2-2006.

 

9. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) στο πλαίσιο του προγράµµατος επιδότησης ενοικίου, επιδοτεί το ενοίκιο και των οικογενειών με τρία παιδιά, εφόσον είναι δικαιούχοι του. Το ποσό επιδότησης ενοικίου αναπροσαρμόζεται με Υπουργικές  αποφάσεις. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται α) ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας, β) το μέγιστο εισόδημα για πλήρη επιδότηση, καθώς και γ)  το μηνιαίο και ετήσιο ποσό της χορηγούμενης επιδότησης  για το έτος 2008.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕΚΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ελάχιστος αριθμός)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (για πλήρη επιδότηση)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

    3

Δικαιούχος με 3 προστατευόμενα παιδιά

 

1400

 

 

 

 

 

 

18.000 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

215 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

2.580 ΕΥΡΩ

Εποχιακά εργαζόμενος με 3 παιδιά

1000

Με αναπηρία 67% ιδίου ή προστατευόμενου μέλους

 

 

800

Άγαμος γονέας ή χήρος/χήρα

700

Παραμεθόριος

700

Άγαμος γονέας ή χήρος/χήρα και ανάπηρος 67%

 

500

 

Πηγή: Ενημερωτικό Έντυπο ΟΕΚ «Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου 2008-Οδηγίες»

 

 

Παρατηρήσεις:

1.  Παραμεθόριοι θεωρούνται οι κάτοικοι των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας και οι κάτοικοι των νησιών Ρόδου, Κω, Νισύρου, Σύμης, Καρπάθου, Ικαρίας, Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου, Σάμου, Καστελόριζου, Χίου, Λέσβου, Λήμνου, Σαμοθράκης, Τήλου, Κάσου, Χάλκης και των νησιών που βρίσκονται γύρω τους και υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά.

2.  Το μηνιαίο ποσό επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά καταβληθέν ποσό ενοικίου του.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας www.oek.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5281100).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Υ.Α. 26220/372/2008 (ΦΕΚ 1089/Β’/11-06-2008), ΔΟΛ ΚΕΠ.Φ15/25/17482 (ΦΕΚ 1263/Β/01-07-2008).

 

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στις ασφαλισμένες των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πλην ΟΓΑ, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί που αποκτούν από 1-1-2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300  ηµέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Το ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µειώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων, που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία, ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Εφόσον καταβάλλεται επίδομα λοχείας, η προαναφερόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5295000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 141 του Ν.3655/2008(ΦΕΚ Α’58/3-4-2008). 

11. ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΑΜΑΤΟΣ,   ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο  Οργανισµός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) παρέχει Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού, Δελτίο Θεάματος και Δελτίο Αγοράς Βιβλίου,  κάθε χρόνο, στους γονείς και τα τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά, εφόσον είναι δικαιούχοι του.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας  www.oee.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5286000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ετήσια απόφαση Δ.Σ.

 

12. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωµα προτίµησης στις λαϊκές κατοικίες που διαθέτει το κράτος, οι ΟΤΑ και κάθε άλλο αρμόδιο νομικό πρόσωπο. Καθιερώνεται ένα καθεστώς μοριοδότησης για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 5232821).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: εδάφ. 2 περ. Δ’ της παρ. 2 καθώς και παρ. Ε’ της παρ.2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 1α και 1β του άρθρου 2 του  Ν.3454/2006 αντίστοιχα.

 

13. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Oι γονείς ή γονέας με τρία ανήλικα τέκνα, από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο µέχρι 2.000 κ.ε., µε απαλλαγή 100% από το τέλος ταξινόµησης, από το 2008 και στο εξής. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε., το ποσοστό απαλλαγής είναι 50%. Σημειώνεται ότι, ως προστατευόμενα, για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. 

Δικαιούχοι είναι οι παρακάτω κατηγορίες γονέων με τρία παιδιά:

•  Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

•  Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς

•  Πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

•  Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών www.mnec.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3332000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7.4.2006) και ΥΑ Δ. 1163/147/Α0018 (ΦΕΚ Β’1192/2006).

 

14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ

Το ύψος του αφορολόγητου ποσού,  για οικογένειες με τρία τέκνα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για μισθωτό ή σε 20.500 ευρώ εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ή για πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών www.mnec.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3332000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α’) βλ. και σχετική εγκύκλιο Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ: 1154/18-12-2007, N.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’).

 

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ, ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Υπάρχει αναλογικότητα του μέτρου βάσει του αριθμού των τέκνων. Ειδικότερα σε δικαιούχους οι οποίοι έχουν την επιμέλεια τριών ανήλικων τέκνων, παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον οικείο φόρο  απόκτησης πρώτης κατοικίας,  με  αγορά, κληρονομιά ή γονική παροχή  εφόσον η κατοικία είναι  εμβαδού έως 225 τ.μ,  ανεξάρτητα από την αξία της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών www.mnec.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3332000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α’), Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’ ) όπως συµπληρώθηκαν,  τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν από το Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’).

 

16. MEΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ & ΝΠΔΔ

Το ποσοστό θέσεων μερικής απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δημόσιο, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. που αναλογεί στους γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και στα τέκνα αυτών (για έναν εκ των γονέων ή ένα εκ των τέκνων), είναι 10%, από το σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι πολύτεκνοι και τέκνα αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: περ. στ’ της παρ. 1 & περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α’/7.7.2004), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 3α και 3β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75/7-4-2006) αντίστοιχα.

 

17. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι που είναι γονείς τριών τέκνων ή ένα τέκνο οικογένειας με 3 παιδιά που είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι , τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει και δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτησή τους. Αν στη τελευταία περίπτωση ανωτέρω, και οι γονείς είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 3γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (σχετική η αριθµ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ. 9253/12.4.2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης).

 

18. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ποσοστό 10% των προκηρυσσοµένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Φορέα και Κλάδο ή Ειδικότητα, καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και από τα τέκνα αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: εδάφιο τρίτο της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3260/2004 και στη συνέχεια µε την παρ. 3δ1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006).

 

19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μια νέα κατηγορία εισακτέων δοκίµων, έχει δημιουργηθεί στις σχολές αστυνομίας, αυτής των τρίτεκνων οικογενειών. Ειδικότερα, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής, από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας από τους δικαιούχους γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μια σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη σχολή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3744000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006, την παρ.3 του άρθρου 25 του Ν.3511/2006, την παρ.5 του άρθρου 55 του Ν.3585/2007 και αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω µε την παρ. 1  του άρθρου 11  του Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α’ 114/18-06-2008).

 

20. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών καλύπτουν μαζί με τους πολύτεκνους και ορισμένες άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τέκνα αναγνωρισμένων αγωνιστών εθνικής αντίστασης κ.α. το 10%, του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, εφόσον ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύσσεται και για θέσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Η κάλυψη των θέσεων από τα πρόσωπα των προαναφερομένων κοινωνικών ομάδων της συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξής τους,  ανεξαρτήτως της υποκατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3223521-29).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ:  Π.Δ. υπ’ αριθµ. 19 (ΦΕΚ Α’ 16/7.2.2006).

 

21. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων στις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικά, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν  τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι ποσοστού 3%, υποψήφιοι από τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής www.yen.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 4191700).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 1 του Ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α’) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 και στη συνέχεια ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.3667/2008 (ΦΕΚ Α114/18-06-2008).

 

22. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου χορηγούνται σε ποσοστό μέχρι 15% από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδειών, σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών και σε γονείς με τρία τέκνα. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος ή Κοινότητα ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 6969863).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 1 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’/19-8-2005).

 

23. ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Από το συνολικό αριθμό των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σε ποσοστό μέχρι 15%, σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr  (Τηλ. Κέντρο 210- 6969863).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’/19-8-2005).

 

24. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χορηγείται Κάρτα Πολιτισµού σε τρίτεκνες οικογένειες, με την οποία παρέχονται τα παρακάτω δικαιώματα:

Ι. Ελεύθερη είσοδος σε:

α) Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

β) Συναυλίες – παραστάσεις των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας των Χρωμάτων, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (για όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου), του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων, του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Athenaeum, καθώς και σε ορισμένες εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

γ) Κινηµατογραφικές αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι & ΙΙ (κάθε Τρίτη),, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Φεστιβάλ Ταινιών Μεγάλου Μήκους-Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΙΙ.  Μειωµένο εισιτήριο:

α) Στις συναυλίες – παραστάσεις της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής

β) Στις θεατρικές παραστάσεις της Όπερας Θεσσαλονίκης (για μια καθορισμένη μέρα), του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και ορισμένων θεάτρων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

γ) Στις κινηµατογραφικές αίθουσες ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι & ΙΙ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ορισμένες ημέρες), του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων του ΥΠΠΟ, των συγκροτημάτων ΟDΕΟΝ, SΤΕR CΕΝΤURY και VILLAGΕ CΕΝΤΕR, στις αίθουσες ΒΑΚΟΥΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΤΙΤΑΝΙΑ και ΦΑΡΓΚΑΝΗ στη Θεσσαλονίκη

δ) Σε ορισμένα σπήλαια της Ελλάδας

ΙΙΙ. Έκπτωση στην αγορά βιβλίων (50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία) σε ορισμένα βιβλιοπωλεία της Βόρειας Ελλάδας και Αθήνας.

Πληροφορίες στην τηλεφωνική γραμμή 800-1-100-100 (χωρίς χρέωση)

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 (επίσης βλέπε σχετικά την αριθµ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 423 Β’).

 

25. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες αρχικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ειδικότερα κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας αυτών με μοριοδότηση, η ιδιότητα του γονέα ή τέκνου οικογένειας με 3 παιδιά λαμβάνει την ίδια µοριοδότηση με την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gr  (Τηλ. Κέντρο 210- 6964600).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006. Σχετική η υπ’ αριθµ. 3304/2004 απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 855 Β’). 

 

26. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

α) Ο πατέρας 3 τέκνων απαλλάσσεται από τη στρατιωτική θητεία.

β) Τέκνο που είναι το μόνο αγόρι από τα 3 παιδιά οικογένειας είτε ο μεγαλύτερος αδελφός, δικαιούται µειωµένη θητεία 9 µηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr (Τηλ. Κέντρο 210-6598607) ή την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ www.stratologia.gr.

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α’).

 

27. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, εισάγονται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα – Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού 35%, κατά σειρά επιτυχίας, μαζί με τους πολυτέκνους και κάποιες άλλες κατηγορίες και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr (Τηλ. Κέντρο 210-6598607).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 11 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α’).

 

28. METEΓΓΡΑΦΕΣ

Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με 3 μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον, βρίσκονται στο πρώτο εξάµηνο σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210-3442000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: εδάφ. Α’ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύουν σήµερα.

 

29. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΕΙ, ποσοστό 20% (κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών),  προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στο σχετικό πίνακα  εκπαιδευτικούς που έχουν 3 τέκνα. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3442000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006.

 

30. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν.3369/2005 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων ΙΕΚ της παραγράφου 3 του παρόντος (προγράμματα δια βίου κατάρτισης), οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά, λαμβάνουν την ίδια µοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων.

Επίσης, οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά, καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων ΙΕΚ, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, εφόσον συντρέχουν και γι’ αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευταίους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3442000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 7 του Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4β του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006.

 

31. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στα Ινστιτούτα δια βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: α) οι εκπαιδευτές γονείς 3 τέκνων και άνω κατά τη μοριοδότησή τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκάστοτε για όλους λαµβάνουν προσαύξηση 10% επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, β) οι εκπαιδευόµενοι γονείς 3 τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα “Τμήματα Μάθησης”, εντάσσονται, μαζί με τους ανέργους, κατά προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr (Τηλ. Κέντρο 210- 3442000).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 9 του Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4γ του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006.

 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213-1519100, 210-33 22 100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 1510

 

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση