Κλάδος οικογενειακών επιδομάτων

Γενικά

Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:

A. Επίδομα τρίτου παιδιού (παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011, άρθρο 39 του ν. 2459/1997).

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί.

Ποσό 177 € μηνιαίως από 2-3-2011.

Προϋποθέσεις

Η μητέρα να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα της να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Έναρξη καταβολής

Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, καταβάλλεται αναδρομικά για έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διακοπή καταβολής

Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται: - Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του. - Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.

Β. Πολυτεκνικό επίδομα (παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3918/2011, άρθρο 39 του ν. 2459/1997).

Χορηγείται:

- Στην μητέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά.

- Στον γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα-πατέρα) που έχει τρία παιδιά, και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος προς διατροφή αυτών.

- Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

- Στον πατέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά από διαφορετικούς γάμους εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.

- Στα απορφανισθέντα παιδιά ( θάνατος και των δύο γονέων), εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.

Ποσό 44 € μηνιαίως για κάθε παιδί από 2-3-2011.

Προϋποθέσεις

-Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και 23 ετών ή 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένη τριτοβάθμια σχολή πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

- Ο δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Έναρξη καταβολής

Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά για έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διακοπή καταβολής

Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται:

- Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο ή το 25ο έτος της ηλικίας του.

- Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.

Γ. Εφάπαξ παροχή 2000 € (παρ. 1 του άρθρου 1 και άρθρο 4 του ν. του ν. 3454/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011).

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί και για κάθε παιδί μετά το τρίτο.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησής της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

Προϋποθέσεις

Η δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Δ. Επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011).

Χορηγείται:

- Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 23 ετών.

- Στον πατέρα που έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ποσό 44 € μηνιαίως για κάθε παιδί από 1-1-2011.

Έναρξη καταβολής:

Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά για έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διακοπή καταβολής:

Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται:

-Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.

-Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.

Ε. Ισόβια σύνταξη (παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3918/2011, άρθρο 11 ν. 2819/2000).

Χορηγείται στη μητέρα:

- Η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο ή το 25ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε ή απεβίωσε.

- Η οποία είχε ή έχει τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή παιδιά, αλλά δεν θεωρείται πολύτεκνη.

Ποσό 102 € μηνιαίως από 2-3-2011.

Προϋποθέσεις

- Η δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα.

Έναρξη καταβολής

Η ισόβια σύνταξη καταβάλλεται στην μητέρα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου που διακόπτεται η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος ή αναδρομικά έξι μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Διακοπή καταβολής

Η καταβολή της ισόβιας σύνταξης διακόπτεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του θανάτου ή της αφάνειας της δικαιούχου.

Όλα τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται ανά δίμηνο, είναι δε ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα του δικαιούχου.

Κατηγορίες δικαιούχων προσώπων των ανωτέρω παροχών:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

β) Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( ν.δ 3989/1959, α.ν. 389/1968), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

στ) Ανιθαγενείς (ν. 139/1975),

ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος (άρθρο 8 π.δ. 61/1999), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιούχους για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους (προσφυγική ή άλλη).

Για την καταβολή των επιδομάτων στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων απαιτείται οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Βασικά δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

- Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα το έντυπο ΟΕ1 και για την ισόβια σύνταξη το έντυπο ΟΕ3).

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.

- Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, στην περίπτωση που χορηγείται πολυτεκνικό επίδομα, στο ειδικό έντυπο για τον ΟΓΑ.

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ατελώς από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, μέσω των οικείων Συλλόγων Πολυτέκνων.

- Στην περίπτωση που η πολύτεκνη μητέρα ή ο πολύτεκνος πατέρας είναι υπήκοοι ενός εκ των κρατών -μελών της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νόμιμα μεταφρασμένο.

- Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία παιδιά, πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

- Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.

Δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα του δικαιούχου και για το ότι τα ανήλικα τέκνα του ευρίσκονται στην Ελλάδα.

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή

β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή

γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή

δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή

ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή

στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγό του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού εφ' όσον έληξε ή

ζ) Βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου στο σχολείο.

η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετή διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.

Επιπλέον εκτός των ανωτέρω, για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων απαιτούνται:

- Πολίτες κρατών-Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε.

- Πολίτες χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.

- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες: Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού.

- Αλλοδαποί στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.

- Ομογενείς - αλλοδαποί: Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

- Πολίτες άλλων κρατών (εκτός Ε.Ε.): Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει η οικογένεια, από τον οποίο διαβιβάζονται στη συνέχεια στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ.

Όργανο χορήγησης των επιδομάτων

Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος.

Ένδικα μέσα

Κατά της πράξης του ως άνω αρμόδιου για τη χορήγηση των παροχών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον Επιτροπής που εδρεύει στη Διοίκηση του ΟΓΑ μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση